Grön folkhälsa

Miljöpartiet vill

  • att alla politiska beslut ska främja jämlik och jämställd hälsa
  • att regionen i sitt folkhälsoarbete fortsätter att prioritera ekonomiska och sociala villkor, delaktighet samt barns och ungas uppväxtvillkor
  • utveckla och förbättra det förebyggande missbruks- och beroendearbetet
  • att det införs ett sprututbytesprogram i länet

 

En grön folkhälsa handlar bland annat om livsvillkor, utformning av bostadsområden, minskade sociala och ekonomiska klyftor samt om barns och ungas uppväxtvillkor. Jämlikhet, jämställdhetoch delaktighet är grunden. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder prioriteras. Ett giftfritt samhälle lägger grunden för ett friskt och hälsosamt liv. Folkhälsoarbetet ska följa människor genom livet, från barn och unga till äldre, och anpassas efter individers och gruppers utmaningar.

Samhället ska underlätta och stödja individers egen kraft till ett gott liv och stödja hälsosamma ochsjukdomsförebyggande livsval. I ett jämlikt samhälle har individer bättre förutsättningar att göra hälsosamma livsval.

De senaste åren har droger skördat allt fler liv i Gävleborg. Alkohol och andra droger utsätter individer för stort lidande. Dessutom orsakar de samhället enorma kostnader. Personer och& medberoende som lider av missbruksproblematik ska erbjudas bästa möjliga hjälp och stöd att komma ur sitt beroende. Det här är ett arbete för kommuner och för regionen. Inte minst primärvården är ovärderlig i det drogförebyggande arbetet och genom tidiga insatser. För att minska smittspridningen vill Miljöpartiet att ett program för sprututbyte införs i Gävleborg

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: