Hälso- och sjukvård

Vi arbetar för en förändring i sjukvården så att hela människan står i centrum

Miljöpartiet vill

  • att vårdmiljön utvecklas så att den medverkar till ett snabbt tillfrisknande
  • att primärvården blir utgångspunkt för all hälso- och sjukvård
  • att läkemedelstilldelning kontrolleras regelbundet
  • att regionen fortsätter att utveckla de två akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall

 

Miljöpartiet värnar alla människors rätt att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. För att uppnå detta behöver sjukvården förändras i grunden. Den behöver se hela människan. ”Vad är det som gör människor friska?” Den frågeställningen ska vara ständigt närvarande. Sjukvårdens olika aktörer behöver prata mer med varandra och med patienten på ett öppet, kompetent och prestigelöst sätt. Vården ska bygga på patientens behov och fokusera mindre på administrativa och akademiska gränser.

Patienterna i vår framtida sjukvård ska känna sig trygga och delaktiga i vården. De omges av professioner som samverkar med varandra. Miljön omkring patienten är så långt möjligt en läkande miljö utan stress, hårda ljud och ljus men med natur, kultur och mänsklig värme. Det finns en medvetenhet om hur miljön kan antingen bidra till eller motverka tillfrisknande. Patientens egna resurser tas till vara. Promenader, kost och utevistelser är en del av vården. Läkemedelstilldelning kontrolleras regelbundet så att inte vården i sig skapar nya problem.

Den naturliga basen i förändringsarbetet är primärvården, som behöver få ett större uppdrag och därtill mera resurser. För att lyckas ska det hälsofrämjande arbetet genomsyras av de tre folkhälsomålen: Delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala villkor och barns och ungas uppväxtvillkor. Att erbjuda patienterna råd och stöd kring den egna hälsan är ett viktigt inslag i hälsocentralernas arbete. Även barnhälsovården spelar en stor roll i denna fråga.

Specialisering av vård sker i hela Sverige. För att skapa ett större kunnande och erfarenhet sker vissa behandlingar bara på några få ställen i landet. Det här är till vissa delar bra och oundvikligt, men det gäller att kritiskt granska denna process. All specialistvård behöver inte vara centraliserad. Det gäller att också tänka på e-hälsa och på att det ska finnas nära och bra vård i hela landet. Alla människor i länet ska ha tillgång till vård på lika villkor. Förändringsarbetet ska utveckla våra två akutsjukhus i Gävle och i Hudiksvall.

För att få tillgång till och kunskap om den senaste evidensen bör hälso- och sjukvården stå i nära kontakt med forskningen. Regionens egen forskning behöver förbättras. Medicinsk forskning behöver bli bättre på att ta fram alternativ till läkemedel och nya former av smärtlindring. Den ökade användningen av mediciner skapar allt större problem för växter och djur. Hormonstörande ämnen förändrar fiskars beteenden och livsmedel innehåller mer och mer läkemedelsrester. Först och främst måste läkemedelsanvändningen minska. Dessutom behöver Region Gävleborg bidra till utvecklade reningsmetoder, först och främst genom att ta ett större ansvar för sjukhusens avloppsutsläpp.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: