Infrastruktur

Miljöpartiet vill

  • satsa på större möjligheter att använda cykel, både i staden och på landsbygden
  • att det ska gå att tanka fossilfritt i hela länet
  • att det byggs fiberbredband i hela Gävleborg
  • att Norra stambanans transportkapacitet utökas

 

Transporter står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp. Miljöpartiet arbetar för miljö- och klimatsmarta transporter i länet och i regionens egna verksamheter.

Att gå och cykla är de mest effektiva, miljövänliga och folkhälsofrämjande sätten att färdas. Vi vill att cykel blir ett lättillgängligt transportmedel både i städerna och mellan tätorter på landsbygden. Längre cykelstråk är dessutom viktiga för turismens utveckling.

Tåg är ett energieffektivt och snabbt sätt att resa. Dubbelspår på Ostkustbanan skulle förkorta restiden mellan större orter samtidigt som fler stopp blir möjliga för de regionala tågen. Även Bergslagsbanan och Norra stambanan behöver förbättras. Inlandsbanan i länets västra del kan förutom att fungera som turistmagnet också utgöra en bra reservväg vid problem. Dellenbanan skulle i framtiden kunna knyta samman Norra stambanan och Ostkustbanan, och ge människor och gods möjlighet att åka tåg på tvären i norra Hälsingland. I närtid gäller det att värna korridoren och banan.

Godstransporter ska utföras miljöanpassat och energieffektivt. Med en utbyggnad och utveckling av järnväg, sjöfart, kombiterminaler och omlastningscentraler kan godstransporter på väg minska. Det möjliggör också att de stora mängderna bioenergi som finns i vårt län kan tas till vara.

Sjöfarten är en outnyttjad kapacitet längs kusterna och på vattenvägar inom landet. Genom ökad sjöfart kan trängseln på väg och järnväg minska, samtidigt som de positiva miljöeffekterna skulle bli påtagliga.

De fossilfria alternativen av drivmedel är många. För närvarande anser Miljöpartiet att alla behövs och tar därför inte ställning för det ena eller andra energislaget. Vi är måna om att det ska vara möjligt att tanka fossilfritt i hela länet.

Bredband i form av fiber är grundläggande för möjligheten att kommunicera med myndigheter, för att kunna arbeta och driva företag samt en innehållsrik fritid. Dagens ojämlika tillgång till ett stabilt internet är lika mycket en demokratifråga som en förutsättning för hållbar utveckling.

Vi värnar länets järnvägar och prioriterar dubbelspår på Ostkustbanan

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: