Lika möjligheter

Miljöpartiet vill

  • att alla människor ska bemötas med respekt och värdighet
  • att alla politiska beslut ska beakta jämställdhet och jämlikhet
  • att fler personer ska känna att vården, kulturen och kollektivtrafiken är tillgänglig

Olikheter berikar oss och gör oss till mer empatiska och kreativa, vilket driver på samhällets utveckling. Möjligheten till delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer eller funktionsnedsättning ska stärkas. Det ger ett mera öppet och tillåtande samhälle samtidigt som personerna får en starkare ställning. Normer måste vidgas samtidigt som praktik och teknik behöver stötta istället för att stjälpa. Brist på jämställdhet och jämlikhet liksom ekonomisk utsatthet begränsar människors fria val, vilket kan påverka hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Klyftorna behöver minska i Gävleborg.

Ett genus- och jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla verksamheter i regionen, från hälso- och sjukvården till kollektivtrafiken. Könsuppdelad statistik och jämställdhetsbokslut i vården behövs för att synliggöra och komma tillrätta med problemen att medborgare behandlas olika beroende på kön.

Regionens satsning på HBTQ-certifiering ska fortsätta. För att göra tillgängligheten och bemötandet bättre i välfärden är det viktigt med samverkan mellan regionen och kommunerna. I Gävleborg ska det offentliga rummet vara utformat så att alla kan vara delaktiga i samhället på sina egna villkor. Regionens alla verksamheter ska vara tillgängliga. Information ska finnas tillgänglig på flera språk.

En stor samhällsutmaning är att förebygga och hindra våld i nära relationer. Här har många olika offentliga aktörer ett ansvar. Regionens aktörer ska i alla verksamheter främja individens rätt att göra sina egna val utan att hotas av tvång eller våld. En viktig del av det gröna samhällsbygget är det förebyggande arbetet. Jämställdhet och jämlikhet måste genomsyra hela samhällsbygget, i alla dess beslut.

Vi tror inte på länders, regioners eller kommuners rätt att välja sina invånare. Vi tror på människors rätt att välja var de vill bo. Alla människor ska välkomnas med öppenhet, solidaritet och medmänsklighet. Gävleborg har fortfarande plats för fler människor. Regionens arbete för regional utveckling innebär ett arbete för att människor från Stockholm, Säffle eller andra platser i världen ska kunna skapa sig ett livsrum i länet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Lika möjligheter