Personal

Miljöpartiet vill

  • att regionen arbetar fram en plan för att ersätta inhyrd vårdpersonal
  • att regionen inför kortare arbetstid för de anställda
  • att regionen verkar för att Sverige ökar utbildningsplatser för all vårdpersonal
  • att regionens organisation blir bättre på att se, höra och bekräfta sin personal

 

Hälso- och sjukvårdens medarbetare är dess främsta resurs. Mer självstyrande enheter, med möjlighet till kortare arbetstid, handledning och individuella schemalösningar kan stärka vårdarbetares stolthet över sitt arbete och stimulera till delaktighet i vårdens utveckling. På så vis ska det vara möjligt att rekrytera och behålla kompetent personal. Hyrläkare och hyrsköterskor är en nödåtgärd som kostar mer och leder till sämre kontinuitet i vården.

Förkortad arbetstid har varit en lyckad arbetsmiljösatsning på andra håll i landet. Miljöpartiet vill att regionen inför kortare arbetstid för de anställda. Det kan till en början ske på prov på några enheter, koncentreras på de medarbetare som arbetar obekväm arbetstid eller införas för alla medarbetare direkt. Viktigast är att en start till förändring sker.

Hälso- och sjukvårdspersonalens vidareutbildning är central för en kunskapsstyrd verksamhet. Ännu viktigare blir den när sjukvården förändras. I förändringen av hälso- och sjukvården behöver ansvar och styrning decentraliseras, med sikte på reellt medarbetarstyre och självstyrande enheter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: