Grön energiomställning i Gävleborg

Grön energiomställning i Gävleborg

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill att Gävleborg ska vara kärnkraftsfritt och fossilfritt senast 2030
  • Vi vill att Gävleborg ska ta tillvara mer förnybar energi
  • Vi vill att Region Gävleborg ska minska sin energiförbrukning
  • Vi vill att Region Gävleborgs verksamheter bedrivs inom ramen för hållbara och rättvisa koldioxidutsläpp
  • Vi vill att Gävleborg ska vara fritt från uranbrytning, kärnavfallslager och kärnkraft

Om världens alla människor levde på samma standard som i Sverige, skulle det behövas över fyra jordklot. Det är inte hållbart. Det ekologiska fotavtrycket – som mäter människors förbrukning av naturresurser – måste minska radikalt.

Omställningen till ett hållbart samhälle handlar till stor del om energiomställning. För att samhället ska fungera helt utan fossila bränslen och kärnkraft måste energiförbrukningen effektiviseras och tillvaratagandet av förnybar energi öka. I Gävleborg är energislag som sol, vind, vätgas, bioenergi och biogas viktiga faktorer för att klara den gröna omställningen och möta näringslivets utveckling. Energi som baseras på skogsråvara ska bara användas om den biologiska mångfalden kan värnas. Tillvaratagande av förnybar energi och energilagring ska stöttas i länet. Nya vindkraftparker skall förankras bland lokalbefolkningen som också ska få del av avkastningen. Biogas ska möjliggöras på fler sätt från såväl deponier, matavfall som industri, till såväl kollektivtrafik som industri och andra behov.

Region Gävleborgs energiförbrukning ska minska samtidigt som fossil energi i alla dess former inte används. Region Gävleborg ska utnyttja energin effektivare i fordon och lokaler. De egna fastigheterna ska byggas och underhållas utifrån lågenergiprinciper och vara kretsloppsanpassade. Klimatavtrycket av nya byggnader ska redovisas. Trä ska vara ett förstahandsalternativ för klimatsmart byggande. Solceller ska installeras i större utsträckning och kärnkraftsel ska inte användas. Vid all nybyggnation ska livscykelanalys tillämpas för att bästa långsiktiga val ska göras.

Region Gävleborgs verksamhet ska hålla sig inom ramen för en klimatbudget baserad på hållbara och rättvisa koldioxidutsläpp. De utsläppen består framförallt av konsumtionsbaserade utsläpp. Koldioxidutsläppen måste rymmas inom ramen för länets ansvar enligt Parisavtalet. Att införa en koldioxidbudget i Region Gävleborg och att kontinuerligt mäta koldioxidavtryck från samtliga verksamheter är viktiga steg.

Gävleborg ska även fortsättningsvis vara fritt från uranbrytning, kärnavfallslager och kärnkraft. Forsmarks närhet till Gävleborg gör avveckling av kärnkraft till en viktig fråga för länet.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter