Hälsa är grunden för ett bra liv

Hälsa är grunden för ett bra liv

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill att större fokus läggs på hälsofrämjande åtgärder
  • Vi vill att människors ekonomiska och sociala villkor, allas delaktighet i samhället samt uppväxtvillkoren för barn och unga prioriteras i folkhälsoarbetet
  • Vi vill att kulturens och naturens läkande kraft ska nyttjas mer i det förebyggande, läkande och rehabiliterande arbetet
  • Vi vill att Region Gävleborg skapar förutsättningar för mer grön rehabilitering för fler

Att prioritera människors hälsa är att prioritera mycket mer än operationssalar och vårdavdelningar. Hälsa handlar bland annat om livsvillkor, om utformning av bostadsområden, om minskade sociala och ekonomiska klyftor samt om barns och ungas uppväxtvillkor. Grunden för det är solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och delaktighet. I ett jämlikt samhälle har individer bättre förutsättningar att göra hälsosamma livsval. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder måste prioriteras. Ett giftfritt samhälle lägger grunden för ett friskt och hälsosamt liv. God hälsa grundas på bra mat i lagom mängd.

Människors ekonomiska och sociala villkor, delaktighet i samhället samt de villkor barn och unga har när de växer upp är grunden för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Kultur och natur är viktiga delar i en grön folkhälsa. Folkhälsoarbetet ska följa människor genom livet, och anpassas efter individers och gruppers utmaningar. Samhället ska underlätta och stödja individers egen kraft till ett gott liv samt hälsosamma och sjukdomsförebyggande livsval.

Naturens läkande förmåga är avgörande för främjandet av god hälsa. Grön hälsa handlar om att inkludera fler perspektiv i vård-, rehabilitering- och folkhälsoarbetet. Perspektiv som att djur kan ge mening åt deprimerade och ge stimulans till fysisk aktivitet. Perspektiv som att recept på fysisk aktivitet samt kultur och natur kan vara viktigare än fler mediciner. Kultur har en ofta förbisedd positiv effekt på hälsan. Utsikt över en grön natur är mer läkande än en över en grå vägg. Vistelse i terapiträdgårdar kan vara effektivt för läkning, habilitering och rehabilitering. Användandet av dessa alternativ eller komplement till läkemedel ska fortsätta att utvecklas och vara subventionerade av Region Gävleborg.

Den gröna rehabiliteringen behöver som all annan hälso- och sjukvård utvecklas och förbättras. Hela hälso- och sjukvården måste bli bättre på att inkludera naturens och kulturens läkande och rehabiliterande förmåga. Mycket handlar om kunskap och prioriteringar. Kunskaper behöver förändras hos medarbetare inom vården, hos administratörer, hos arkitekter och fastighetsplanerare och inte minst hos beslutsfattare. Region Gävleborg ska ta tillvara de möjligheter som finns för att delta i utvecklingsarbetet och aktivt delta i forskningen kring grön rehabilitering.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter