Giftfri miljö och biologisk mångfald

Giftfri miljö och biologisk mångfald

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill att kemikalieanvändningen minskar
  • Vi värnar den biologiska mångfalden i Gävleborg och i världen
  • Vi vill att plastanvändningen minskar

Användningen av kemikalier ökar kraftigt. Kunskapen om kemikaliers påverkan är fortfarande för liten. Arbetet med att minska påverkan måste prioriteras. Många kemikalier ger allergier, är hormonstörande och cancerframkallande. De hotar människors hälsa och den biologiska mångfalden.

Den biologiska mångfalden är grunden för allt liv på jorden. En rik mängd biologiska organismer är grunden för hela det ekologiska systemet. Antalet arter minskar idag drastiskt. En minskning som snabbt måste stoppas för att det ekologiska systemet inte ska kollapsa. Tillsammans med skogs- och jordbrukare ska samhället gå mot en hållbar grön näring genom resurseffektivitet och värnande av den biologiska mångfalden. Trakthyggesbruket skall successivt avvecklas till förmån för kontinuitetsbruk, bevarande av biologisk mångfald och tillgänglighet för rekreation och friluftsliv. Jordbruket skall ställas om till ekologiskt och brukningsmetoder baserade på kretslopp, minskat utsläpp av klimatgaser och etisk djurhållning. Region Gävleborg behöver ta hotet mot den biologiska mångfalden på allvar. Region Gävleborg har stora möjligheter att hysa våra vilda djur och skall verka för att detta sker i samexistens med regionens invånare genom ett ökat faktabaserat informationsarbete och stärkt ekonomisk ersättning för förebyggande insatser till regionens näringsidkare som bedriver tamdjursuppfödning.

Plastrester förstör allt mer i hav och natur. Djur och organismer runt om i världen dör som en direkt konsekvens av plaster. Gävleborg har en lång bit kvar innan all onödig plast är borta. Region Gävleborg ska vara ett föredöme, mängden plast- och engångsmaterial måste minska, ska i görligaste mån återvinnas och de som finns kvar ska tillverkas av biologiskt nedbrytbart material.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter