Region Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen

Region Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill att Region Gävleborg ska vara en ledande kraft för omställning i länet
  • Vi vill att den gröna omställningen i Gävleborg utgår från rättvisa koldioxidutsläpp
  • Vi vill att Region Gävleborg stödjer kunskapsspridning för den gröna omställningen
  • Vi vill att Region Gävleborg minimerar sina verksamheters miljöbelastning

Att ställa om samhället för att möta vår tids stora utmaningar ska stå högt på dagordningen för alla Region Gävleborgs verksamheter. Länet har stora möjligheter att leda omställningen till ett hållbart samhälle och bli helt klimatneutralt. En rik variation av skog, jord, ängar, sjöar, hav och tätorter ger goda förutsättningar för ett liv i samklang med naturen. För att ställa om samhället krävs samverkan. Tillsammans går det att hitta nya lösningar. Region Gävleborg ska tillsammans med kommuner, företag, privatpersoner, myndigheter och ideella organisationer arbeta för ett grönt Gävleborg. Samverkan ska skapa bättre förutsättningar för en rikare biologisk mångfald, för ett fossilfritt samhälle och lägre miljöpåverkan.

Klimatkampen i Gävleborg ska utgå från solidaritet, solidaritet med människor, djur och natur. Utgångspunkten för den gröna omställningen i Gävleborg måste vara Parisavtalet och avtalets betoning på skydd av ekosystemen, skydd av den biologiska mångfalden och rättvisa koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen som görs i Gävleborg och som orsakas av konsumtion i Gävleborg ska sänkas så att länet tar sitt ansvar enligt Parisavtalet.

Den forskning som bedrivs idag skapar de verktyg och lösningar som används för att möta morgondagens utmaningar. Samhället behöver fler lösningar som bidrar till en grön omställning och fler verktyg som medverkar till att naturen mår bättre. Region Gävleborg ska vara en av dem som tar taktpinnen. Högskolan i Gävle, civilsamhället, kommuner, länsstyrelsen och företag är viktiga samarbetspartners. Genom att skapa samarbete, stödja utveckling och bidra till kunskapsspridning kan Region Gävleborg se till att Gävleborg går före i den gröna omställningen. Gävleborg har möjligheten att skapa lösningar som ökar livskvaliteten i länet. Mer av våra regionala samarbeten liksom regionala utvecklingsmedel behöver riktas till att främja utvecklingen av ett hållbart samhälle i grunden.

Region Gävleborg ska minimera de egna verksamheternas miljö- och klimatpåverkan. Alla anställda ska ges utbildning om miljöpåverkan och hållbarhet. Alla transporter ska vara fossilfria och förnyelsebara. Region Gävleborg ska bidra till utvecklingen av regionalt producerad biogas, för såväl drivmedel för kollektivtrafik, regionens egna transporter, privattransporter, tunga fordon samt industri. Regionen kan också bidra till skapandet av fler tankställen för biogas i alla länets kommuner. Användningen av antibiotika och miljöskadlig medicin behöver minimeras. All upphandling och inköp liksom eventuella ny- och ombyggnationer av fastigheter ska bidra till ett mer hållbart samhälle med mindre klimatutsläpp, mindre farliga kemikalier och att vår region visar på hur ett hållbart samhälle kan organiseras.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter