Vård på individens villkor

Vård på individens villkor

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill att sjukvården förändras så att hela människan står i centrum
  • Vi vill att vårdmiljön främjar god hälsa och tillfrisknande
  • Vi vill att vård och omsorg för äldre ska ske på individens villkor och utgå från personliga önskemål
  • Vi vill värna individens möjligheter till eget val av vård och vårdgivare

Miljöpartiet värnar alla människors rätt att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. För att uppnå detta behöver sjukvården förändras i grunden. Den behöver se hela människan. ”Vad är det som gör människor friska?” Den frågeställningen ska vara ständigt närvarande. Sjukvårdens olika aktörer behöver prata mer med varandra och med patienten på ett öppet, kompetent och prestigelöst sätt. Vården ska bygga på patientens behov och fokusera mindre på administrativa och akademiska gränser. Anhöriga ska involveras i den utsträckning som patienter önskar. Jämlikhets-, mångfalds- och jämställdhetsperspektiv måste inkluderas i vårdens utveckling.

Patienterna i framtidens sjukvård ska känna sig trygga, delaktiga och omges av professioner som samverkar. Miljön kring patienten ska så långt som möjligt vara en läkande miljö med natur, kultur och mänsklig värme utan stress, hårda ljud och ljus. Det ska finnas en medvetenhet om hur miljön kan antingen bidra till eller motverka tillfrisknande. Patientens egna resurser ska tas till vara. Promenader, kost och utevistelser behöver vara en del av vården.

Den ökande andelen äldre i befolkningen ställer nya krav på vård och omsorg. Vården behöver i större utsträckning organiseras utifrån kunskap om åldrandet. Liksom alla andra är äldre personer unika och deras egna önskemål och perspektiv ska stå i fokus. Den vård och omsorg som behövs ska utgå från personens situation och önskningar. Bemötandet är centralt. Respekt och empati är självklara utgångspunkter. Vård- och omsorgsansvaret ska inte läggas på anhöriga. De anhöriga som vill och kan vårda närstående är viktiga och ska få det stöd de behöver.

Hälsovalssystemet ger patienter en valfrihet att välja utförare och behandlingsmetod. Hälsovalet behöver fortsätta utvecklas så att patienters behov och önskemål sätts i främsta rummet. Ingen individ ska behöva vänta på vård inom den offentligt finansierade vården, bara för att någon annan har en sjukvårdsförsäkring eller själv kan betala för vården. Det är viktigt att se över villkoren i hälsovalet så att de inte missgynnar offentliga, privata eller ideella aktörer. Privata vårdgivare har utvecklat anpassningen av hälso- och sjukvården till individuella önskemål och behov. Med en bredd av vårdgivare är det lättare att möjliggöra egna val av både vårdgivare och behandlingsmetod.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter