Hälsa och tillgänglig sjukvård på individens villkor

Hälsa och tillgänglig sjukvård på individens villkor

I miljöpartiets gröna Gävleborg ger en fungerande välfärd människor frihet och trygghet. Solidaritet och folkhälsa utgör grunden för det gröna samhällsbygget. Människors förmåga att utvecklas och att kunna leva ett gott liv stärks. Välfärden ska genomsyras av en helhetssyn på människan. För att uppnå visionen behöver vården förändras i Gävleborg och Sverige. Alla sjukhus i länet ska fortsätta utvecklas och hälsocentralen ska vara bas i vården.

Miljöpartiet vill

  • Grön rehabilitering och kultur på recept
  • Alla sjukhus i länet ska fortsätta utvecklas
  • E-hälsa stärker egenmakt och tillgänglighet
  • Hälsocentraler ska vara bas i en förändrad sjukvård

• Grön folkhälsa

En grön folkhälsa handlar om livsvillkor, hur bostadsområden utformas, minskade ekonomiska och sociala klyftor och vilka villkor barn och unga har när de växer upp. Ett giftfritt samhälle lägger grund för ett friskt och hälsosamt liv. Samhället ska stödja individens egen kraft till ett gott liv. Jämställdhet, jämlikhet och delaktighet gör förutsättningarna för hälsosamma livsval bättre. Recept på fysisk rehabilitering och på kultur och natur är viktiga delar i grön hälsa.

• Mänsklig beroendevård

Personer och medberoende som lider av missbruksproblematik ska få hjälp och stöd för att komma ur sitt beroende. Drogförebyggande och behandlande arbete inom primärvård och tidiga insatser är viktigt. För att minska smittspridning vill MP Gävleborg att ett program för sprututbyte införs i Gävleborg.

• Morgondagens hälso- och sjukvård

Miljöpartiet värnar alla människors rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. För att uppnå detta behöver sjukvården förändras i grunden. Den behöver se hela människan. ”Vad är det som gör människor friska?” Den frågeställningen ska vara ständigt närvarande. Sjukvårdens olika aktörer behöver prata mer med varandra och med patienten. Vården ska bygga på patientens behov och fokusera mindre på administrativa och akademiska gränser. Hälsocentralen är en naturlig bas i förändringsarbetet. Förändringsarbetet måste riktas mot tillgänglighet och bemötande.

• Nära vård

Det viktigaste målet för förändringsarbetet inom hälso- och sjukvård är en vård som finns nära människor. Hälsocentralen är en naturlig utgångspunkt för hälso- och sjukvården och behöver få ett större uppdrag och målet ”en köfri vård”. I framtidens vård är mobila team och mobil vård självklara delar, liksom en välutvecklad hemsjukvård.

• E-hälsa

Digitala tjänster inom vården ger en mera effektiv och klimatsmart vård samtidigt som individens makt stärks och tillgängligheten ökas. Framför allt i glesbygd kan det minska behovet av långa resor till sjukvårdsinrättningar. Det är viktigt att i utvecklingen av e-hälsoverktyg säkerställa patienters integritet.

• Psykisk hälsa

Patientinflytandet inom den psykiatriska vården ska utvecklas och stärkas. Den psykiatriska vårdens tillgänglighet behöver förbättras genom öppenhet och uppsökande verksamhet Psykiatrin behöver komma närmare människor. Anhöriga behöver både involveras i vården och själva få ett bra stöd.

• Specialisering eller vård nära människan?

Specialisering av vård sker i hela Sverige. För att skapa ett större kunnande och erfarenhet sker vissa behandlingar bara på några få ställen i landet. Det här är till vissa delar bra och oundvikligt, men det gäller att kritiskt granska denna process. All specialistvård behöver inte vara centraliserad. Det ska finnas nära och bra vård i hela landet. Alla människor i länet ska ha tillgång till vård på lika villkor.

Nyheter på Hälsa och tillgänglig sjukvård på individens villkor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter