God och tillgänglig vård i hela länet

God och tillgänglig vård i hela länet

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill att Region Gävleborg utvecklar de två akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall
  • Vi vill utveckla den nära vården för att öka tillgänglighet och trygghet
  • Vi vill att vården ska organiseras utifrån den unika människans behov
  • Vi vill att vård- och omsorgsinsatser från Region Gävleborg och kommunerna går hand i hand
  • Vi vill utveckla digitala vårdverktyg för att öka tillgänglighet och patientens egenmakt
  • Vi vill att Region Gävleborg arbetar för att minska skadeverkningar av läkemedel
  • Vi vill att Region Gävleborgs beredskap för kriser och katastrofer förstärks

Region Gävleborg ska utveckla och förbättra de två akutsjukhusen i Gävle respektive Hudiksvall. Akutsjukhusen ska kompletteras med sjukhusvård i hela länet och Bollnäs sjukhus ska fortsätta utvecklas. Alla människor i länet ska ha tillgång till vård på likvärdiga villkor. Specialisering av vård sker i hela Sverige. För att skapa ett större kunnande och erfarenhet sker vissa behandlingar bara på några få ställen i landet. Det här är till vissa delar bra och oundvikligt, men det gäller att kritiskt granska denna process. All specialistvård behöver inte vara centraliserad. Det gäller att också tänka på att det ska finnas nära och bra vård i hela länet och hela landet.

Alla ska kunna känna sig trygga i att den nära vården finns när den behövs, det gäller allt från barnavårdscentralens viktiga arbete till att avancerad vård i hemmet fungerar vid svår sjukdom. Primärvården ska finnas i närsamhället och kunna stärka hälsan hos alla. Den vård som sker inom ramen för sjukhusens verksamhet behöver också förändras och främja uppbyggnaden av nära vård med fungerande samverkan mellan kommunernas och regionens vård. Utvecklingen av en god och nära vård ska göras genom att primärvården byggs ut och får ett större uppdrag – och därtill mera resurser. De som önskar och kan ska få vård i sina egna hem. Råd och stöd ska vara en naturlig del av den nära vårdens arbete.

Vården ska organiseras utifrån människors behov. Strukturen ska underlätta både för människor med enkla och övergående behov och för människor med stora och komplexa behov. Det är extra viktigt med en sammanhållen vård som präglas av kontinuitet för personer med flera olika kroniska sjukdomar. Dessa personer är ofta äldre och sköra. Närheten till människor ska bygga på korta geografiska avstånd, goda relationer till vårdgivare och stor tillgänglighet.

Människor får ofta stöd från både sin kommun och Region Gävleborg. Idag finns alltför ofta en klyfta mellan insatserna från Region Gävleborg och kommunerna. Vård och omsorg måste istället gå hand i hand. Samordningen och samverkan behöver ständigt utvecklas. Administrativa gränser för vård och omsorg ska helst inte märkas av patienter och brukare. Digitala vårdverktyg ska underlätta samverkan, inte försvåra för den.

Digitala verktyg inom vården ger en mer effektiv vård samtidigt som patientens makt stärks och större hänsyn kan tas till klimatet. Framförallt i glesbygd kan digitala lösningar minska behovet av långa resor till sjukvårdsinrättningar. Med digitala verktyg i hela hälso- och sjukvården kan vården komma närmare patienter. Med rätt lösningar kan medarbetare ägna mer tid åt patienter. Tillgången till digitala verktyg ska vara jämlik. Alla som vill ska enkelt och smidigt kunna följa sin egen vård via digitala lösningar.

Utvecklingen av nya digitala vårdverktyg är ett område där det händer mycket och fort. Som vid all ny teknik uppstår nya utmaningar inom säkerhet, integritet och med nya sätt att arbeta. Patienters integritet och säkerhet måste alltid komma i första hand. Nya lösningar måste alltid ha svar på frågor som – Vem får tillgång till information om människors hälsa? Hur påverkas patienter och medarbetare?

Mediciner och läkemedel räddar många liv och ger många människor en bättre livskvalitet. Samtidigt har alltför många mediciner negativa effekter på hälsan. Läkemedelsförskrivningen behöver regelbundet ses över och justeras för att säkerställa både effekt och skadeverkningar. Särskilt viktigt är det för äldre med flera olika kroniska sjukdomar. För att få tillgång till och kunskap om den senaste evidensen bör hälso- och sjukvården stå i nära kontakt med forskningen. Region Gävleborgs egen forskning behöver förbättras. Medicinsk forskning behöver bli bättre på att ta fram alternativ och komplement till läkemedel och nya former av smärtlindring. En förändrad läkemedelsanvändning är viktigt också för att motverka antibiotikaresistens. Förutom att inte skapa skadliga effekter på miljön av en stor antibiotikaanvändning så riskerar antibiotikaresistenta bakterier många människors liv.

Den ökade användningen av mediciner skapar allt större problem för växter och djur. Hormonstörande ämnen förändrar fiskars beteenden och livsmedel innehåller mer och mer läkemedelsrester. Läkemedlens skadeverkningar måste minska. Det ska vara lätt för både medarbetare och patienter att välja de miljöbästa alternativen. Region Gävleborg ska bidra till utvecklade metoder för att ta bort läkemedelsrester från avloppsvatten.

Coronapandemin har allt för tydligt visat på behovet av ett samhälle med högre resiliens. Ett samhälle som kan hantera en mångfald av hot, kriser och katastrofer. För hälso- och sjukvården handlar det inte bara om att fastigheterna måste anpassas för både pandemier och varmare klimat. En decentraliserad vård minskar riskerna och ökar möjligheterna till anpassning. För samhället som helhet måste vår självförsörjningsgrad öka. Regional tillgång till livsmedel, energi och kunskap minskar beroendet och sårbarheten. Lika viktigt är att främja en psykologisk resiliens, det vill säga att värna människors tillit till varandra och till samhällets institutioner genom att exempelvis försvara och förstärka demokratin, rättsstaten och oberoende medier. Det bidrar till att göra oss mer beredda att ställa upp för varandra i kris.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter