Infrastruktur för ett hållbart samhälle

Infrastruktur för ett hållbart samhälle

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill att alla transporter sker fossilfritt i Gävleborg senast 2030
  • Vi vill satsa på större möjligheter att använda cykel, både i staden och på landsbygden
  • Vi värnar länets järnvägar, prioriterar dubbelspår på Ostkustbanan och fler lokala tågstationer
  • Vi vill att Norra stambanans transportkapacitet utökas
  • Vi vill värna om bevarandet av möjligheterna till framtida Dellenbana
  • Vi vill att det ska gå att tanka och ladda fossilfritt i hela länet
  • Vi vill skapa goda förutsättningar för näringslivet med klimatsmart infrastruktur
  • Vi vill att det byggs fiberbredband i hela Gävleborg

Miljöpartiet vill satsa på en infrastruktur som tar oss in i en hållbar framtid. Infrastrukturen ska underlätta omställningen till ett utsläppsfritt samhälle utan onödiga transporter. De transporter som ändå görs ska ske på ett sätt som minimerar påverkan på klimat och miljö. Med en utveckling av tåg- och sjöfart för långväga trailertransporter av gods kan trängseln på vägarna minska drastiskt i länet. Sjöfarten är en outnyttjad kapacitet längs kusterna och på vattenvägar inom landet. Samtidigt måste kraven på sjöfartens miljöanpassning öka.

Att gå och cykla är de mest effektiva, miljövänliga och folkhälsofrämjande sätten att färdas. Att möjliggöra för fler att kunna cykla och välja cykeln främjar människors frihet. Cykel ska vara ett lättillgängligt transportmedel både i städerna och mellan tätorter på landsbygden. Längre cykelstråk är dessutom viktiga för turismens utveckling. Cykel ska kunna framföras med enkelhet inom hela länet, antalet säkra cykelparkeringar ska kraftigt öka och möjligheten att ta med olika typer av cyklar i kollektivtrafiken ska förbättras..

Tåg är ett energieffektivt och snabbt sätt att resa. Dubbelspår på Ostkustbanan skulle förkorta restiden mellan större orter samtidigt som fler stopp blir möjliga för de regionala tågen. Även Bergslagsbanan och Norra stambanan behöver förbättras. Inlandsbanan i länets västra del kan förutom att fungera som turistmagnet också utgöra en bra reservväg vid problem. Dellenbanan skulle i framtiden kunna knyta samman Norra stambanan och Ostkustbanan, och ge människor och gods möjlighet att åka tåg på tvären i norra Hälsingland. I närtid gäller det att värna korridoren och banan. Ett bra sätt att värna korridoren och på kort sikt även göra den användbar är att belägga utvalda delar med gång-/cykelväg.

De fossilfria alternativen av drivmedel är många. Alla alternativ behövs och inget fossilfritt energislag bör ännu uteslutas. Bränslens påverkan på biologisk mångfald och miljö måste påverka valen. Det ska vara möjligt att tanka och ladda förnybart i hela länet.

Infrastrukturen ska möjliggöra ett klimatsmart arbets- och näringsliv i hela Gävleborg. Möjligheterna till ett näringsliv som inte är beroende av fossila drivmedel ska vara goda i hela länet. Det ska vara lätt för företag att välja klimatsmarta transporter och resande. Samtidigt ska nya lösningar med färre transporter underlättas. Med fiberbredband i hela länet ska det gå att bo och verka i hela länet, med minskat resande och ökat distansarbete. Företag ska ha lika lätt att verka i glesbygd som i staden.

Elnätet behöver möta framtida krav. Det innebär bland annat att elnätet behöver balanseras lokalt. Därför behöver elmarknaden utvecklas och kompletteras med lokala och regionala marknader och elnätet förstärkas på utvalda platser. Det innebär också en flexibilitet att effektivt ta tillvara energin från många lokala energilager i form av till exempel bilbatterier samt större lager.

Bredband i form av fiber är grundläggande för möjligheten att kommunicera med myndigheter, för att kunna arbeta och driva företag. Dagens ojämlika tillgång till ett stabilt internet är lika mycket en demokratifråga som ett hinder för hållbar utveckling. Bredbandsutbyggnad är av avgörande betydelse för en levande landsbygd. Tillgång till internet är också en förutsättning för en jämlik tillgänglighet till vården.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter