Lika möjligheter fast vi är olika

Lika möjligheter fast vi är olika

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill att alla människor ska bemötas med respekt och värdighet
  • Vi vill att alla politiska beslut ska beakta jämställdhet och jämlikhet
  • Vi vill att alla i Gävleborg ska känna att vården, kulturen och kollektivtrafiken är tillgänglig
  • Vi vill att Gävleborg välkomnar människor från hela världen

Olikheter berikar och gör människor mer empatiska och kreativa, vilket utvecklar samhället i en positiv riktning. Möjligheten för alla, oberoende av funktionsvariationer, att vara delaktiga i samhället ska utökas. Det ger ett mera öppet och tillåtande samhälle samtidigt som fler får en starkare ställning. Normer måste vidgas samtidigt som det praktiska och tekniska behöver stötta istället för att stjälpa. Brist på jämställdhet och jämlikhet liksom ekonomisk utsatthet begränsar människors fria val, vilket kan påverka hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Klyftorna behöver minska i Gävleborg.

Jämställdhet och jämlikhet måste genomsyra alla beslut i bygget av ett samhälle. Ett genus- och jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla verksamheter i Region Gävleborg, från hälso- och sjukvården till kollektivtrafiken. Könsuppdelad statistik och jämställdhetsbokslut i vården behövs för att synliggöra och komma tillrätta med problemen att medborgare behandlas olika beroende på kön. Region Gävleborgs satsning på HBTQ-certifiering ska fortsätta. Region Gävleborgs jämlikhetsarbete ska aktivt arbeta för att uppmärksamma de fem nationella minoriteternas – samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar – rätt till sitt språk och sin kultur. Arbetet måste ske tillsammans med länets kommuner och de nationella minoriteterna.

För att göra tillgängligheten och bemötandet bättre i välfärden är det viktigt med samverkan mellan Region Gävleborg och kommunerna. I Gävleborg ska det offentliga rummet vara utformat så att alla kan vara delaktiga i samhället på sina egna villkor. Personers olika förutsättningar ska inte påverka tillgängligheten till Region Gävleborgs verksamheter. Information om Region Gävleborgs verksamheter ska finnas tillgänglig på flera språk.

Vi tror inte på länders, regioners eller kommuners rätt att välja sina invånare. Vi tror på människors rätt att välja var de vill bo. Alla människor ska välkomnas med öppenhet, solidaritet och medmänsklighet, inte med en tvingande assimileringspolitik. Gävleborg har plats för fler människor. Region Gävleborgs arbete för hållbar regional utveckling innebär att människor från Stockholm, Säffle eller andra platser i världen ska kunna skapa sig ett liv i länet.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter