Res klimatsmart!

Res klimatsmart!

Miljöpartiet vill satsa på en infrastruktur som tar oss in i en hållbar framtid. Infrastrukturen och våra transportsystem ska underlätta omställningen till ett utsläppsfritt samhälle utan onödiga transporter. Transportsektorn är det område som står för störst andel av Gävleborgs klimatpåverkande utsläpp, 60%. Menar vi allvar med att lösa omställningen till ett klimatsmart samhälle behövs strukturförändringar inom transportsektorn. Samtidigt är Sverige världsledande inom andelen förnybar energi för transporter och möjligheterna med att ligga i framkant av omställningen är obegränsade. Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen, vilket också betyder att vi behöver tänka nytt för att kunna ställa om.

Miljöpartiet vill

 • Fossilfria drivmedel i hela Gävleborg
 • Pålitlig kollektivtrafik, tätare turer
 • Bättre cykelmöjligheter för fler
 • Bilpool och hyrcyklar som en del av kollektivtrafiken
 • Minska behovet av resor och transporter – förstärk och utveckla servicen i hela länet

Nya transportvanor – regionala möjligheter

 • Påverka behov av och efterfrågan på transporter

Vi vill att politiken ska ge förutsättningar för fungerande samhällen med färre transporter och kortare avstånd, t ex genom att relevant samhällsservice sprids i geografin.

Det finns en stor potential för effektivisering av energianvändning, särskilt inom transportsektorn. Ökad andel resor som väljs bort till förmån för distansarbete och videomöten, fler personresor men även en ökad andel godstransporter med cykel och på räls liksom mer och mer energieffektiva fordon och distributionskedjor.

En ny typ av mobilitet innebär post-pandemi att många kunnat minska sitt behov av resor och transporter. En ökad andel distansarbete innebär möjligheter för utvecklad lokal service. Vi vill att regionen ska vara en pådrivande och stöttande kraft för en omställning till ett minskat behov av resor och transporter.

 • Lokal produktion av drivmedel

Lokal produktion av fossilfria och förnyelsebara drivmedel är en enorm regional möjlighet för det lokala näringslivet. Miljöpartiets framtidsvision innebär att länet är självförsörjande på drivmedel, men då behövs både el från sol och vind, HVO från skog och slakt, biogas från sopor och avfall, vätgas och kanske ytterligare drivmedel som ännu inte uppnått sin fulla potential – t ex den mänskliga muskeln. Vi vill stötta en övergång till förnybara resor och transporter.

Energinotan ska inte betalas av våra barn och barnbarn. Utvinning av energi genom fossila källor och kärnkraft sker alltid på bekostnad av framtida generationer. Det förnybara har redan vunnit, mycket tack vare klok politik. I framtidens energisystem kommer hushåll och företag att producera sin egen el och dessutom kunna sälja sitt överskott, vilket delvis redan sker. Det företag eller hushåll som investerar i solceller på taket har potential för att vara självförsörjande på drivmedel för elfordon.

 • Tillgång till förnybara drivmedel i hela länet

Det har också skett en explosionsartad förändring av nybilsförsäljningen till fördel för laddbara och rena elbilar, den omställningen är redan gjord. Det ställer i sin tur krav på fler laddmöjligheter, vilket regionen ska vara med och stötta. Men Miljöpartiet vill också att vi använder befintliga bilar så mycket det går, konvertering till biogas och fortsatt utbyggnation av gasmackar både för privata bilar och tunga fordon. Region Gävleborg ska ombesörja tillgång till förnyelsebara bränslen i hela länet.

Ett tillgängligt Gävleborg – regionalt ansvar

 • Cykling för alla i hela länet

Det vardagsnära resandet post-pandemin innebär också att fler och fler resor kan göras till fots och med cykel. Redan innan pandemin visade regionens cykelpotentialstudie att nästan hälften av länets invånare har max 15 min cykling mellan hem och arbete eller skola. För att resan ska göras med cykel behövs i första hand attraktiv och säker infrastruktur. Därför behövs en starkare prioritering av utbyggnad av cykelinfrastruktur i hela länet. Det behövs bättre cykelparkeringar vid hållplatser och det behövs fler insatser för att få fler att upptäcka fördelarna med ett aktivt resande. Vi vill att det ska vara möjligt att ta med sig cykeln på kollektivtrafikresor. Dagens lösningar för detta är inte tillräckligt bra och det är hög tid för verkstad i frågan.

 • En kollektivtrafik för framtiden

Kollektivtrafikresandet behöver uppgraderas och moderniseras. Att det finns uppkoppling på tågen var ett första steg i Miljöpartiets vision för framtidens resande, liksom fler tåg för ökad punktlighet och avgångar varje timme med den regionala tågtrafiken. Att all kollektivtrafik numera drivs med 100% förnybara drivmedel borde vara standard. Vi är stolta, men inte nöjda eftersom resan mot framtidens transportsystem bara börjat.

Vi vill att arbetet med den anropsstyrda kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas liksom att mer innovativa idéer testas för att tillgängliggöra resande med kollektivtrafik för fler – t ex via kollektivtrafikbidrag (motsvarande friskvårdsbidrag). Att biljettpriset för resor med kollektivtrafik stiger mer och betydligt tystare än fossilbränslepriset för bil tycker vi är orimligt och något vi vill arbeta emot. Närtrafiken är viktig för att alla i hela länet ska ha tillgång till kollektivtrafik. Men Närtrafiken behöver utvecklas mer och bli mer attraktiv.

 • Det behövs en vision för länets transportsystem

I Miljöpartiets vision för framtidens Gävleborg, tar regionen ansvar för invånarnas och företagens behov av resor och transporter på ett resurseffektivt och klimatsmart sätt. Regionen tar ansvar för att det går att tanka sin gasbil på orten och parkera den vid hållplats för kollektivtrafik, ta tåg eller buss nästan ända fram till arbetet och sen elsparkcykel eller hyrcykel sista biten. När tåget är försenat finns det fungerande informationssystem, så att du själv kan välja att invänta ersättningstrafik alternativt nyttja den regionala hyrbilspoolen som finns vid varje station. Biljettsystemet är anpassat efter framtidens resande, så att vi betalar enkelt men aldrig mer än vi behöver resa för men också så att resandet sprids över dygnet för en god samhällsekonomi. Det enkla och pålitliga mobilitetssystemet inom regionens ansvar gör att många i länets städer och tätorter slipper äga egen bil alls, och hushåll på landsbygden slipper dubbla bilar. Större satsningar på bättre och mer pålitlig infrastruktur för tåg är en självklarhet.

 

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter