Fossilfritt Gävleborg

Fossilfritt Gävleborg

Klimatförändringarna är här och nu: MP tar miljö och klimat på allvar. Vi vill att Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen. För att samhället ska fungera helt utan fossila bränslen och kärnkraft måste energianvändningen minska och den förnybara energiproduktionen öka. Det ska vara enkelt att göra rätt: tanka fossilfritt, minska energianvändning och att producera förnybar energi.

Miljöpartiet vill

  • Det ska vara billigt, enkelt och bekvämt att resa kollektivt.
  • Det ska gå att resa kollektivt och att tanka fossilfritt i hela länet.
  • Satsa på cykelvägar mellan tätorter.
  • Lokal produktion av förnyelsebar energi i hela länet.

• Öka Kollektivtrafikresandet

För att rädda klimatet behöver fler människor lämna bilen och, om de behöver resa, istället resa kollektivt. Kollektivtrafiken ska på allvar konkurrera med bilen. Det ska vara billigt, enkelt och bekvämt att resa kollektivt i hela länet. I starka stråk krävs tät och trygg trafik. Till andra orter kan turtätheten vara glesare. Anropsstyrd trafik, närtrafik och samåkning kan fungera på mera glest befolkade orter.

• Fossilfri kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i länet är fossilfri sedan sommaren 2017. MP driver på för att även färdtjänst och sjukresor ska ske fossilfritt. I maj 2018 är den fossilfri till 90 %. • Cykla mera Att gå och cykla är det mest effektiva, miljövänliga och hälsofrämjande sätten att färdas. Vi vill att cykel blir ett lättillgängligt transportmedel både i städerna och mellan tätorter på landsbygden. Längre cykelstråk är dessutom viktiga för turismens utveckling.

• Minska energiförbrukning

Vi vill att regionens verksamheter ska minska sin energiförbrukning. Det sparar miljö och pengar och kan också vara ett föredöme för andra. Regionens ska fortsätta att stötta företag och privatpersoner med energibesparing.

• Öka produktion av förnyelsebar energi

I Gävleborg är energislag som sol, vind och bioenergi en viktig faktor i den gröna omställningen och i näringslivets utveckling. Produktion av förnybar energi ska stöttas i länet.

• Tanka olika fossilfria drivmedel i hela länet

Vi vill att det ska gå att tanka fossilfritt i hela länet. El, biogas, biodiesel, vätgas – alla olika drivmedel behövs för att så snabbt som möjligt kunna fasa ut fossila drivmedel. Genom att regionen går före med kollektivtrafiken, med egna transporter och resfria möten påskyndas hela länets omställning till fossilfritt.

• Minska plastbergen

Plastrester förstör allt mer i hav och natur. Djur och organismer runt om i världen dör som en direkt konsekvens av plaster. Gävleborg har en lång bit kvar innan all onödig plast är borta. Regionen ska vara ett föredöme, mängden plast- och engångsmaterial måste minska och de som finns kvar ska tillverkas av biologiskt nedbrytbart material.

• Samarbeta för klimatet

I kampen för miljö och klimat samarbetar Region Gävleborg i Fossilfritt Sverige, i Ekokommunerna och i EU-organisationer. MP tycker att det är viktigt att fortsätta samarbeta med andra parter för att så snabbt som möjligt bli av med fossil energi och kunna nå Parisavtalets strävan att stoppa uppvärmningen till 2 grader, helst 1,5. Ekocenter, som enligt MP-förslag skapades i regionens regi 2016, har startat samarbete i länet kring klimat och miljöarbete. Ekocenters arbete är bra och viktigt och ska vidareutvecklas.

Nyheter på Fossilfritt Gävleborg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter