Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Miljöpartiet vill skapa ett hållbart samhälle, där vår livsstil inte längre hotar arter eller ekosystem och därmed i förlängningen oss själva. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. För oss människor behövs biologisk mångfald för att vi ska kunna få mat, för att växter ska pollineras och för att vi ska ha ett stabilt klimat.
Att uppleva och njuta av naturen skapar livskvalitet för många människor. Tack vare vår fantastiska allemansrätt och det viktiga strandskyddet ger vår svenska natur, upplevelser, kunskap och livskvalitet för allt fler. Naturupplevelser blir allt viktigare för folkhälsan och för den växande besöksnäringen. Hänsyn och vistelse i naturen måste gå hand i hand.

Miljöpartiet vill

 • Bidra till ökad andel ekologisk och närodlad mat
 • Stoppa bottentrålning och överfiske
 • Stärka strandskyddet och värna allemansrätten
 • Arbeta för en giftfri framtid
 • Stötta en mångfald av skogsbruk

Exploatering

 • Utveckla användningen av ekologisk kompensation

När en nödvändig planerad exploatering riskerar att skada biologisk mångfald, trots försiktighetsåtgärder och minimering av ingreppen, kan åtgärder genomföras på annan plats, gärna i närområdet, för att kompensera för påverkan från exploateringen. Sådan ekologisk kompensation används exempelvis vid utbyggnad av bostäder, vägar och annan infrastruktur. Vissa företag går i bräschen här och genomför frivilliga kompensationsåtgärder. Vi vill att ekologisk kompensation används mer vid exploateringar. Jordbruksmarken i Gävleborg måste värnas och ingen ny exploatering bör tillåtas på mark som kan användas för jordbruk.

 • Tätortsnära natur, växt- och djurliv i nyskapade miljöer

Vissa arter trivs i miljöer som människor har skapat. Det gäller både i det äldre kulturlandskapet och i nya miljöer som järnvägsspår, vindkraftverk, banvallar, vägrenar och kraftledningsgator. Här lever arter som är beroende av öppna och halvöppna landskap, till exempel dagfjärilar och andra pollinerare. Vi vill att våra moderna infrastrukturmiljöer fungerar som ett komplement till ängs- och betesmarker, som med rätt skötsel kan bli bli viktiga livsmiljöer för många arter i länet.

 • Tätortens resiliens

Vi vill öka våra orters motståndskraft mot extremväder. Inslag av gröna ytor och träd i våra städer är viktiga för både människor och djur. Vi behöver ha grönska i vårt närområde men även närhet till vatten, det ökar välbefinnandet och hälsan samtidigt som det gynnar växt- och djurlivet. Vare sig det handlar om en park, en dunge, ett öppet dike eller en liten damm så bidrar det till bättre mikroklimat, attraktivitet och trivsel.

Blåytor är viktiga ur flera aspekter. De bidrar till attraktivitet och ofta biologisk mångfald samtidigt som de fungerar för lagringsmagasin för dagvatten och rikliga nederbördsmängder. Översvämningar till följd av kraftiga regn kommer på grund av den globala uppvärmningen att bli allt vanligare. Dagvattendammar eller regndiken och andra öppna ytor är exempel på fördröjningsmagasin, vilket är allt vanligare i våra städer och samhällen, vilka kompenserar för de alltmer hårdgjorda ytor (asfalterade parkeringar, gator och vägar etc.) som anläggs. Dagvatten och nederbörd behöver färdas någonstans då allt inte kan ledas till det kommunala ledningssystemet som inte är dimensionerat för det.

 • Stärka arbetet mot invasiva arter

Invasiva arter är arter som etablerar sig och sprids i ett område där de inte tidigare har funnits och gör skada genom att förstöra livsförutsättningarna för lokala arter eller hela ekosystem. Sådana arter är ett hot mot biologisk mångfald och behöver bekämpas. Lupiner i vägkanterna är ett färgstarkt exempel.

 • Stärkt strandskydd

Strandmiljöer är viktiga för många växt- och djurarter samtidigt som strandnära byggande är ett problem för dem. Vi vill fortsätta att värna ett starkt strandskydd och stärka tillsynen.

Naturområden

 • Uppdatera skötsel-och bevarandeplaner i skyddade områden

Ökat skydd av natur är helt avgörande för att nå nationella och internationella miljömål. För alla skyddade områden utformas skötsel- och bevarandeplaner som beskriver hur området ska tas om hand. Idag är många skötselplaner gamla. Vi vill att planerna ska uppdateras på ett sätt som stärker biologisk mångfald och ökar människors tilltro till och acceptans för samhällets skydd av värdefull natur.

 • Återskapa våtmarker

Att återskapa våtmarker är viktigt för den biologiska mångfalden. Vi vill fortsätta att satsa på restaurering och anläggning av våtmarker, samt på ökad kunskap om länets våtmarker och fauna.

Återskapade våtmarker är även positivt för klimatet då CO2 inte frigörs på samma sätt som där det är dikat och även motståndskraften mot översvämningar vid stora regnmängder förbättras avsevärt.

 • Gävleborgs lantbrukare utför viktiga samhällstjänster

Länets lantbrukare står för livsmedelsproduktion, upprätthåller öppna landskap och bidrar till biologisk mångfald.

Ett sätt att förbättra förutsättningarna för lokalt lantbruk är att betala lantbrukarna utifrån leverans av efterfrågade miljönyttor och ekosystemtjänster. Skyddszoner är ett exempel där det skapas variation i landskapet som välkomnar bin och humlor som pollinerare, och skalbaggar som fungerar som naturliga fiender till skadeinsekter.

Ersättningen till ekologiskt jordbruk har haft mycket stor betydelse för ökad konsumtion och produktion av ekologiska matvaror. Vi vill att ytterligare satsningar görs för att öka den ekologiska andelen i offentlig upphandling och underlätta för våra småbrukare att delta. Ekologisk produktion bör prioriteras då den bidrar till högre biologisk mångfald.

 • Säkra äldre kulturgrödor och husdjursraser i Gävleborg

Det finns många äldre kulturgrödor och husdjursraser i Sverige som vi vill värna. Genom att bevara och öka kunskapen om äldre kulturgrödor och husdjursraser ökar vi matsäkerheten eftersom vi bevarar en framtida bas för växtförädling och avel. Vi ökar också matsuveräniteten och bidrar till att bevara biologisk mångfald.

Skogen

 • Utveckla ett mer varierat skogsbruk i regionen

Vi anser att dagens skogspolitik prioriterar den biologiska mångfalden alldeles för lågt. Skogsbruket är en verksamhet med mycket stor miljöpåverkan och är idag mycket likriktat. Det används ett antal främmande trädslag inom skogsbruket, trots att de riskerar att ha stora negativa effekter på biologisk mångfald. Vi vill se ett mer varierat skogsbruk, till exempel genom att främja hyggesfria skogsbruksmetoder och genom ändrade brukningsmetoder i den skog vi äger gemensamt. Vi vill även utveckla mer övergripande strategier för att kombinera brukande med bevarande på landskapsnivå. När vi har lyckats har monokulturer och hyggen ersatts av varierad skog med träd av olika åldrar och arter, bland- och lövskogar har åter blivit vanligare och rikligt med död ved gynnar många arter.

 • Hushålla med skogsråvaran

Skogsråvaran behöver användas smartare och där den gör störst klimat- och miljönytta. Vi vill utveckla skogspolitiken så att det tas ett helhetsgrepp kring biologisk mångfald, skogens roll i klimatsammanhang, klimatanpassning av skogsbruket samt främja omställningen till en cirkulär bioekonomi som också innebär hushållning av skogsråvaran. Vi vill se ett hållbart skogsbruk inom naturens gränser för att nå våra nationella och internationella mål för bevarandet av biologisk mångfald.

 • Bevara skyddsvärd skog och nyckelbiotoper i Gävleborg

Det är viktigt att bevara skyddsvärd skog och nyckelbiotoper i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Vi vill därför att avverkning, plantering och röjning sker på ekologiskt klokt sätt och tar hänsyn till det rörliga friluftslivet då det är viktigt att kunna ha ett hållbart skogsbruk som gynnar miljö, natur och kultur. Våra vackra landskap är en grund för folkhälsan – att kunna nyttja utemiljöer är viktigt. Därför finns det också folkhälsoargument för att bevara en hälsosam och vacker miljö.

 • Öka den naturvårdande skötseln

Kombinationen av avsaknad av bränder och översvämningar samt för hårt betestryck gör att landskapet tas över av gran, även i de skyddade områdena. När detta inte motverkas genom naturvårdande skötsel, som till exempel genom naturvårdsbränning och selektiv avverkning av gran, försvinner de sista livsmiljöerna för tall- och lövträdsberoende arter. För oss är det därför viktigt att det i tall- och lövträdsdominerade skogsmiljöer finns en möjlighet till naturvårdande skötsel i den omfattning som behövs för att värna områdenas naturvärden.

Livskraft

 • Stoppa överfisket

Överfiske är ett utbrett problem och handlar om att fisken tas upp snabbare än den hinner föröka sig. Vi vill fortsätt att driva på för att fiskekvoterna ska sättas på en nivå som ligger under det forskarna menar är maximalt uttag. För några år sedan blev det förbjudet att slänga oönskad fisk överbord; för att säkerställa att förbudet följs vill vi se krav på fullt dokumenterat fiske med kameror.

 • Vattnets mångfald

Vattenmiljöer ger livsrum åt en stor mängd djur och växter. Förändrade eller försämrade livsmiljöer är ett stort problem i både hav och sötvatten. Effekter av övergödning syns fortfarande tydligt och utbredningen av syrefria havsbottnar har aldrig tidigare varit så stor. Vissa problem är mer knutna till specifika vattenmiljöer, som försurning i sjöar och vattendrag, eller skador från trålfiske i havet. Vi vill att fler miljöförbättrande åtgärder genomförs i både hav, sjöar och vattendrag för att skapa förutsättningar att uppnå en hög mångfald i svenska vatten.

 • Livskraftiga rovdjursstammar

Vi vill se rovdjursstammar som sätts till en nivå som ligger på det forskarna anser är långsiktigt livskraftigt. Innan dess ska ingen licensjakt bedrivas, utan enbart skyddsjakt mot rovdjur som har orsakat skada eller som har uppträtt oskyggt mot människor. Det betyder att vi i dagsläget inte vill se licensjakt på lodjur, järv eller varg.

Vi vill öka anslaget till åtgärder som förebygger rovdjursangrepp på tamdjur och som ger högre ersättning när angrepp har inträffat.

 • Giftfri miljö

Vilka kemikalier har använts för att ta fram för de produkterna vi köper och använder? Minskad kemikalieanvändning i alla led är en förutsättning för att säkra vår hälsa och minska påfrestningarna på miljön. Kemikalier och medicinrester som läcker ut i miljön riskerar att slå ut svampar och mikroorganismer.

Tillgänglighet

 • Gynna ekoturism

Ekoturism är en växande näring i Sverige med goda förutsättningar att öka och skapa jobbmöjligheter. Nationalparker har visat sig ha positiv effekt på det lokala näringslivet. Miljöpartiet vill satsa mer på ekoturism.

 • Förstärka civilsamhällets och näringslivets roll i bevarandet av biologisk mångfald

Civilsamhället och näringslivet har viktiga roller att spela för att främja biologisk mångfald både i och utanför skyddade områden. Naturturismen blomstrar, företag hittar affärsmöjligheter i hållbart brukande och friluftslivets organisationer arbetar med att tillgängliggöra naturen och skapa förståelse för vikten av biologisk mångfald. För att följa med i utvecklingen vill vi att det utvecklas nya metoder för naturvårdande skötsel och hållbart brukande.

 • Säkra tillgången till naturen

Naturen är till för alla och behöver göras tillgänglig och lätt att besöka via cykel och kollektivtrafik. Vi vill att alla barn ges möjlighet till naturupplevelser i sin närnatur. Allemansrätten och strandskyddet ska värnas.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter