Morgondagens näringsliv har många gröna företag

Morgondagens näringsliv har många gröna företag

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • satsa på kreativa och kulturella näringar och ekoturism
  • stödja utvecklingen av gröna näringar
  • uppmuntra utvecklingen av företag som drivs utan vinstintresse
  • att Region Gävleborg bidrar till att främja ett kretsloppsbaserat jord och skogsbruk
  • öka Gävleborgs tillgång till regionalt producerade livsmedel och varor
  • skapa förutsättningar för en välutvecklad cirkulär ekonomi i länet

Framtiden för Gävleborgs näringsliv ligger i den gröna omställningen. I en grön ekonomi är entreprenörer, småskaliga lösningar, innovatörer, forskare och sociala företag viktiga. Kulturella och kreativa näringar är en central pusselbit i framtidens hållbara näringsliv. Design, slöjd och hantverk, besöks- och upplevelsenäringar liksom lokal matproduktion bidrar till den regionala utvecklingen. Besöksnäringen är en av de starkast växande näringarna i Gävleborg. Med historiskt intressanta platser, som Hälsingegårdarna, och med levande natur och vilda djur finns goda möjligheter att ytterligare utveckla en stark ekoturism. Det blir också mer attraktivt för invånarna att turista i sin närmiljö. Jakt och fiske utgör ett stort fritidsintresse och har stora möjligheter att bidra till att utveckla länets besöksnäring.

Regionala resurser ska främja de kulturella och kreativa näringarna. Naturen ger stora möjligheter till företagande, utveckling av turistnäringen och bättre livskvalitet. Skog, jord, jakt och fiske är betydelsefulla näringar i Gävleborg. Näringslivet behöver bli både bredare och grönare för att klara framtidens utmaningar. Den företagsomställning som Covid 19 har bidragit till måste ske på ett rättvist och hållbart sätt. En ökad användning av digitala lösningar får inte enbart innebära en ökad konsumtion av varor och fördelar för företag på orter med bra uppkoppling idag.

Gävleborg är rikt på skogsplantager men tyvärr finns det inte så mycket orörd, gammal skog kvar. Dess värden måste tas tillvara på ett långsiktigt hållbart sätt genom främjande av ett hyggesfritt skogsbruk som minskar koldioxidutsläpp, utarmning och artdöd. Den biologiska mångfalden måste värnas bland annat genom att den kvarvarande skog som är mer än 120 år skyddas från avverkning samt att så många skogsplantager som möjligt restaureras. Skogen är en viktig resurs när hållbara bostäder ska byggas och fossil energi fasas ut. Ett modernt, varsamt och kretsloppsbaserat jord- och skogsbruk ger ett öppet och varierat landskap, en levande landsbygd samt tryggar livsmedels- och energiförsörjning.

Satsningar på lokalt och regionalt odlad och producerad mat stödjer ett småskaligt och innovativt företagande. Ett småskaligt jordbruk ger bättre förutsättningar för biologisk mångfald och gröna jobb. Med ökad självförsörjningsgrad av både livsmedel och varor stärks den lokala arbetsmarknaden och möjligheterna till miljövänlig produktion ökar. Region Gävleborgs samarbeten, upphandlingar och investeringar ska främja småskalighet och biologisk mångfald.

Den cirkulära ekonomin innebär giftfrihet, hållbara sätt att konsumera, hållbar produktdesign och kretsloppstänk. Produkt, material och energi återbrukas så långt möjligt. Nya hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster används. Genom cirkulär ekonomi skapas ett samhälle som tär mindre på människor och natur. I Gävleborg ska forskning, innovation och teknikutveckling inom bland annat materialåtervinning, digitalisering och spårbarhet främjas. Bioekonomin behöver utvecklas så att biobaserade, förnybara och hållbart producerade råvaror kan ersätta fossilbaserade råvaror i produkter och produktionsprocesser. Det ska vara enkelt och lönsamt för näringsidkare och privatpersoner att dela, reparera och återanvända produkter.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter