Främja psykisk hälsa

Främja psykisk hälsa

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill forma ett mänskligare samhälle
  • Vi vill stärka patientens inflytande inom den psykiatriska vården
  • Vi vill förstärka det holistiska perspektivet inom psykiatrin
  • Vi vill göra den psykiatriska vården mer tillgänglig
  • Vi vill att psykiatrisk- och missbruksvård ska gå hand i hand
  • Vi vill att barn och ungas psykiska hälsa ska prioriteras
  • Vi vill att vården blir bättre på att fånga upp äldres psykiska ohälsa

God psykisk hälsa ger individen möjlighet att hantera livet i med och motgång. God psykisk hälsa ger också samhället stora sociala och ekonomiska fördelar, och ger större beredskap att klara kriser. Men i Sverige och i Gävleborg mår allt fler psykiskt dåligt. Var tionde man och var femte kvinna upplever ett eller flera symtom på psykisk ohälsa. Kraven i samhället öka och hjulen snurrar allt snabbare. Ojämlikheten i hälsa ökar. Samhället behöver bli mänskligare!

Den ökade psykiska ohälsan med besvär som oro, ångest och sömnproblem, behöver mötas med ett långsiktigt och strategiskt arbete inom alla samhällets sektorer. Hälso och sjukvården ska stötta personer med psykisk ohälsa utifrån deras egna förutsättningar, önskemål och behov. Forskning, öppenhet, tydliga strukturer och partnerskap med brukarföreningar, anhöriga, vården och akademin behövs.

Helhetssynen inom den psykiatriska vården behöver förstärkas. Psykoterapi, fysisk aktivitet på recept och grön rehabilitering kan vara viktiga verktyg för att bryta den ökade användningen av mediciner inom psykiatrisk vård. Olika terapeutiska metoder behöver förstärkas. Trenden med ökad medicinanvändning i den psykiatriska vården måste brytas.

För att förbättra och utveckla det förebyggande arbetet behöver psykiatrin komma närmare människor. Primärvården behöver inkluderas i arbetet. Tillgängligheten behöver ökas både när det gäller öppettider och genom uppsökande verksamhet. Vården av missbrukare med psykiatriska diagnoser får inte leda till att den berörde hamnar mellan stolarna. Det uppsökande arbetet tillsammans med kommuner utgör en viktig del i det förebyggande arbetet. Anhöriga är ofta en ovärderlig tillgång och behöver både involveras i vården och själva få ett bra stöd.

Allt fler barn och unga mår dåligt psykiskt och söker hjälp hos vården. En tiondel av Sveriges barn och unga har en psykiatrisk diagnos. Inom barnhälsovården ska psykiatrin ha en lika naturlig plats som övrig hälso och sjukvård. Ungdomsmottagningar kan ha en viktig roll att fånga upp och stötta ungdomar med psykisk ohälsa. En av de viktigaste åtgärderna för bättre psykisk hälsa hos barn och ungdomar är välfungerande samarbete och samverkan mellan kommunerna och regionen. Ett delat ansvar över organisationsgränser får inte påverka vård och stöd till barn och unga.

Psykisk ohälsa hos äldre kan vara svår att upptäcka. Symtomen kan döljas av andra sjukdomar. Många äldre uppger vid egen skattning att de har god hälsa, trots att de har antidepressiv medicin och sömnmedel. Vården behöver bli bättre på att fånga upp äldres psykiska ohälsa och på att erbjuda alternativ och komplement till läkemedel.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter