Bra kollektivtrafik för alla

Bra kollektivtrafik för alla

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill ha kollektivtrafik med hög kvalité och hög tillgänglighet så att den på allvar konkurrerar med privatbilismen
  • Vi vill att det ska vara möjligt för alla att enkelt och bekvämt åka kollektivt i hela länet
  • Vi vill utveckla möjligheterna till att arbeta på tåg och bussar
  • Vi vill att det ska vara enkelt att ta med olika sorts cyklar på bussar och tåg
  • Vi vill utveckla alternativ för att kunna resa i Gävleborg utan att äga egen bil
  • Vi vill utöka hemsändningssystemet av hushållsvaror
  • Vi vill utveckla samverkan med omkringliggande regioner och arbeta för att fler nationella prioriteringar hamnar i vår region

Miljöpartiets mål är en modern och väl utbyggd kollektivtrafik. En kollektivtrafik som möjliggör för alla att kunna resa på sina egna villkor. Där resande och flexibilitet inte medför onödigt stora ansträngningar på klimat och miljö. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla oavsett boendeort, ålder, funktionsvariationer eller digital vana. Den är en central del av ett välfärdssamhälle.

Dagens resande måste ändras. Klimatet och jorden klarar inte av människors bilresande. Resandet är också väldigt ojämlikt, där inkomst och förmögenhet styr möjligheter till resande. Kollektivtrafiken ska utvecklas så att den på allvar kan utmana privatbilismen. Allra viktigast är att kollektivtrafiken utvecklas så att fler kan välja kollektivt resande. Kollektivtrafiken i Gävleborg ska präglas av hög kvalitét, låga priser, punktlighet och tillgänglighet. Kostnaderna för Region Gävleborgs kollektivtrafik ska ses ur ett samhällsekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Det ska vara billigt, enkelt och bekvämt att resa kollektivt.

Kollektivtrafiken ska kompletteras med en säker gång- och cykeltrafik. Det ska vara möjligt att ta med cykeln på bussar och tåg. Tillgången till säker parkering för cyklar är centralt för att underlätta hela resan. Cykeluthyrning vid stationer och hållplatser i hela länet ska införas. Kollektivtrafiken ska drivas på förnybara bränslen och vara tillgänglig i hela länet.

Tillgängligheten till kollektivtrafiken ska öka men ökad rörlighet är inte ett mål i sig. Det är lika viktigt att arbeta för att minska behovet att resor. Det kan bland annat göras genom god samhällsplanering som för bostäder, arbetsplatser och service närmare varandra. Det kan också göras genom digital kommunikation, distansarbete och klimatsmarta logistiksystem. De transporter som ändå sker ska ske med trafikslag, fordon och drivmedel som har liten miljöpåverkan.

För orter med få resande ska flextrafik, samåkning och andra alternativ tas fram så att länets alla invånare har en reell möjlighet att färdas utan egen bil. Erfarenheter av utkörningsservice under pandemin bör tas tillvara och utvecklas. Här finns stor potential att minska resandet med privata bilar. För att förenkla resandet med kollektivtrafiken och öka tillgängligheten bör alla typer av biljetter och avgifter samordnas med omkringliggande regioner. Resandet ska också underlättas genom samarbete kring trafiklösningar. Det ska vara enkelt att köpa och få information om biljetter och resor. Det ska vara möjligt att betala med kontanter på tåg och buss.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter