Demokrati och lokal dialog

Alla ska med i Järfällas demokrati

En viktig grundsten i det demokratiska bygget är engagerade medborgare och möjligheten att göra sin röst hörd och påverka politiska beslut. Som miljöpartister tycker vi det är viktigt med lokaldemokrati och att kommunikationsvägarna mellan politiker och den kommunala förvaltningen å ena sidan och kommunens invånare å andra sidan är öppna och lättillgängliga.

I dag finns stora skillnader mellan de som deltar i demokratin och de som inte gör det. Denna skiljelinje stämmer till stor del överens med andra socioekonomiska skiljelinjer i samhället. Som demokratiskt samhälle har vi ett ansvar att agera på dessa ojämlikheter. I ett hållbart samhälle har människor lika förutsättningar att bygga upp en trygg tillvaro och leva ett gott liv. Många uttrycker också en vilja att aktivt delta i det lokala samhällets utveckling. Det är något vi vill ta vara på och stärka, särskilt i socioekonomiskt svagare områden.

I dag finns lagstadgade krav på samråd av olika slag i byggnadsprocesser. Vi tror att många av de konflikter som uppstår vid planering av nybyggnation skulle kunna förebyggas genom en tidigare och mer transparent dialog. Från Miljöpartiets sida skulle vi vilja undersöka möjligheten att införa samråd och dialogmöten även inom andra viktiga samhällsområden där kommunen har rådighet. På så sätt kan vi skapa större delaktighet och minska det upplevda avståndet mellan kommunens verksamhet och invånarnas vardag.

Vi vill också se över samarbetet med brukarorganisationer av olika slag och arbeta för en närmare dialog med dessa. Vi vill ta tillvara de synpunkter och det engagemang som invånarna i Järfälla har för sitt närsamhälle och sin kommun. Som ett led i det vill vi förbättra kommunikationen mellan medborgare och kommunförvaltningen, exempelvis genom att införa en återkopplingsgaranti som garanterar att den som hör av sig till kommunen med en fråga ska ha rätt att få svar i rimlig tid. Vi tycker också att Järfälla borde gå tillsammans med grannkommuner och ha en gemensam app för felanmälan och synpunkter. Medborgaren behöver då inte ha koll på alla appar som behövs för att göra sin röst hörd när den rör sig i Stockholmsregionen.

Miljöpartiet de gröna i Järfälla vill:

  • Utveckla dialogen vid byggande med närboende och andra aktörer, till exempel med tidiga dialoger före planuppdrag.
  • Utveckla arbetet med grupper för brukarinflytande kopplade till olika verksamheter.
  • Arbeta systematiskt med fältdialog, det vill säga att hålla dialogmöten i kommundelarna i frågor av särskild vikt för invånare, eller som via servicecenter visat sig beröra många
  • Utveckla arbetet med barnhearings och barnkonsekvensanalyser så att barnens perspektiv kommer in tidigt i beslut och påverkar resultatet
  • Höja föreningsbidragen och gör det möjligt att få bidrag för verksamhet och projekt
  • Göra det lättare att kontakta kommunen och införa en återkopplingsgaranti
  • Ansluta Järfälla till Stockholms stads app för felanmälan.
  • Öppna upp för omröstning om namnsättning av skolor, gator och torg
  • Stärka arbetet med insatser för barn och unga, trygghet, ökad sysselsättning och ökat valdeltagande i våra särskilt utsatta områden.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter