Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Alla medborgare i länet har rätt till en sjukvård av god kvalitet. Hälso- och sjukvården har de senaste åren haft stora utmaningar – att rekrytera och behålla personal, arbetsmiljöproblem, beroendet av hyrbolag, samt en pandemi.

Miljöpartiet är engagerade i att hitta långsiktiga lösningar på vårdens utmaningar, och samtidigt utveckla den framåt. Vi vill ge vården mer resurser, både från nationell nivå och här i Kalmar län – för att ge personalen högre löner och bättre arbetsvillkor samt kunna anställa fler till hälso- och sjukvården i Kalmar län. Vi ska korta köerna, utveckla primärvården och få bort vinstintresset från välfärden.

Vården måste bli bättre på att förebygga ohälsa och prioritera folkhälsoarbete. Därför är det viktigt att Region Kalmar län aktivt arbetar med  folkhälsa och jämlik hälsa. Enligt Kommission för jämlik hälsa måste vi sluta hälsoklyftorna inom en generation. Primärvården ska kunna hjälpa i ett tidigt skede och vara tillgänglig i hela länet. Alla måste ha rätt till tandvård oavsett plånbok. Vården måste utvecklas för stressrelaterad ohälsa, exempelvis genom att återöppna Grön rehab i länet.

Vi vill:

 • Tillskjuta mer resurser till vården på nationell nivå. Miljöpartiet vill utöka de generella statsbidragen till vården och omsorgen med 40 miljarder per år för högre löner, fler anställda och bättre arbetsvillkor.
 • Korta köerna inom vården, genom att bland annat prioritera svårast sjuka, ge personalen mer makt över processerna för att effektivisera samt ge vården mer resurser.
 • Stärka primärvården med mer resurser, eftersom den förebygger sjukdomar och förbättrar folkhälsan. Fler psykologer behövs även, för att snabbare möta behoven vid psykisk ohälsa och snabba remiss-spår in i psykiatrin när det behövs.
 • Att tandvården ska likställas med övrig sjukvård, och därmed ingå i högkostnadsskyddet i sjukvården. Nationellt vill vi införa detta rakt av, i Region Kalmar vill vi ta konkreta steg mot detta mål. Alla ska kunna få god tandvård oavsett inkomst.
 • Att alla som behöver får en fast vårdkontakt.
 • Bevara och utveckla vården i de små orterna i länet.
 • Förbättra dagens förlossningsvård med bättre villkor för de barnmorskor som är anställda, och se till att de får fler kollegor.
 • Återöppna Grön rehab i Kalmar län, som startades tack vare Miljöpartiet och hade goda behandlingsresultat. Vi vill att den öppnar igen och byggs ut även i andra länsdelar.
 • Stärka patientnämndens arbete. Patientnämnden har ett viktigt uppdrag som mottagare av synpunkter från privatpersoner och brukarorganisationer. Vi vill förbättra kommunikationen mellan patientnämnden och övriga regionen så att lärdomar kan dras av inkomna synpunkter.
 • Bevara livsstilsmottagningarna och ha familjecentraler i länets alla centralorter.
 • I samverkan med kommunerna och civilsamhället prioritera hälsofrämjande satsningar, särskilt till barn och unga samt äldre. Detta för att skapa fysisk aktivitet och rörelseglädje i alla åldrar.
 • Digitalisera vården mer för att göra den tillgänglig för alla.
 • Säkra tillgängligheten till vård för de i det digitala utanförskapet när digitaliseringen ökar.
 • Kultur på recept ska bli möjligt för våra regionala läkare att ordinera.
 • Värna anhörigvårdarna, som utför ett jätteviktigt uppdrag. Vi vill stärka anhörigvårdarnas villkor. Anhörigvårdarna behöver mer information om det stöd som finns att söka då deras insatser är minst lika viktiga som den kommunala och regionala vården är.
 • Fortsätta och utveckla arbetet med att vikta sjukvårdens resurser till socioekonomiskt utsatta grupper för att garantera en jämlik vård i praktiken.
 • Införa fasta äldreomsorgsläkare med mer arbetstid på äldreboenden och ge utbildning och stöd till all vårdpersonal på äldreboenden från Regionens geriatriska team.
 • Inreda sjukhusmiljöer på ett friskuppmuntrande sätt.
 • De små sjukdomsgrupperna behöver synliggöras och bli bättre bemötta. Sjukvården bör skaffa sig större kunskap inom området bättre kunna behandla bland andra: sköldkörtelsjuka, personer med endometrios, ME/CFS, lipödem med flera.
 • Få bort vinstintresset ur välfärden. Skattepengar ska gå till god sjukvård, inte till aktieägares vinster.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter