Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Transporterna är Sveriges största inhemska utsläppskälla och står för drygt 30 procent av utsläppen. För att nå klimatmålen måste vi minska behovet av resor och ställa om våra transportsystem. Vi behöver fler och bättre tåg, färre resor med flyg och färre transporter med lastbil. Fler resor med cykel och kollektivtrafik, färre med personbil. Samtidigt kommer det alltid finnas de som behöver bilen. För dem ska det finnas billiga laddplatser till elbilar, tankställen för lokalproducerad biogas och olika möjligheter att ställa om från fossila bränslen.

I Kalmar län måste vi rusta upp och bygga ut våra regionala banor. Vi vill se fler pendlingstågsstationer på Stångådalsbanan och tätare avgångar. Tågen ska gå på helt fossilfria bränslen och kvaliteten på järnvägen stärkas. Ungdomar ska kunna åka hem från skolan och tillbaka till staden igen för att ägna sig åt aktiviteter. Det är också en god idé att ungdomar tidigt lär sig att åka kollektivt. Kollektivtrafiken måste bli billigare så att människor har råd att åka kollektivt, vårt mål är att prisen för kollektivtrafiksbiljetter i Kalmar län ska halveras. Vi vill göra det enklare att byta mellan olika färdmedel, göra våra resecentrum mer levande och utreda möjligheten att bygga ny kustjärnväg.

Alla ska ha möjlighet och råd att resa kollektivt i Kalmar län.

Vi vill:

 • Arbeta för sänkt biljettpris inom kollektivtrafiken i Kalmar län, bland annat genom att använda nationella stöd. Vi vill sänka det generella biljettpriset med minst 20 % nu och på sikt halvera biljettpriserna.
 • Ta bort målet för KLT om 50 procent självfinansiering (alltså biljettintäkterna ska täcka hälften av utgifterna). Målet om självfinansiering driver upp biljettpriserna (som redan idag är sjätte högsta i landet).
 • Halvera biljettpriset för studenter
 • Utöka busstrafiken under helgernas kvällar.
 • Utöka tågavgångarna på vara regionala banor. Vi vill rusta upp våra regionala banor, bygga dubbelspår mellan Kalmar och Alvesta samt bygga fler pendlingsstationer längs Stångådalsbanan.
 • Göra det enklare att byta mellan olika transportsätt genom bland annat förbättrad möjlighet att ta med sig cykel på buss och tåg samt utbyggnad av parkeringsplatser för samåkning.
 • Utveckla och förenkla den anropsstyrda kollektivtrafiken på landsbygden.
 • Ge alla ungdomar fria resor i hela länet hela året för att underlätta en meningsfull fritid med t. ex. idrotts- och kulturaktiviteter.
 • Göra resecentrum trevligare med fler anslagstavlor och verksamheter t ex caféer och idéella verksamheter.
 • Återstarta den avgiftsfria cykelbussen mellan Kalmar och Öland, för enkel cykelpendling till och från Öland.
 • Förbättra kollektivtrafikstråken mellan norra Kalmar län och Östergötland med busstrafik över länsgränserna.
 • Utreda möjligheten att bygga kustjärnväg längst länets kust från Karlskrona via Kalmar, Oskarshamn och Västervik mot Norrköping. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av Stångådals- eller Tjustbanan.
 • Starta en länsfärdtjänst som kan köra patienter och brukare i hela länet och ej begränsas av kommungränser. Det ska vara enkelt att boka en eller högst två dagar i förväg.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter