Landstingets valprogram

Landstingets valprogram

Ett grönare Kalmar län

GRÖNT SAMHÄLLSBYGGE

Vi måste ställa om hela vårt samhälle till ett fossilfritt välfärdssamhälle. Vår generation ska lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta.

Vi i Kalmar län ska vara en aktiv del i detta. Hälso- och sjukvården kräver stora resurser och förbrukar mycket energi och material. Resandet och transporter påverkar klimatet och alla våra utsläpp påverkar miljön lokalt såväl som globalt.

Landstingsvalet 2018 blir ett val till fullmäktige i nybildade Region Kalmar län. Tre tydliga politikområden inom regionen syns viktiga för oss: Hälso- och sjukvård (inklusive tandvård), Kollektivtrafik och Regional utveckling (där kulturfrågorna ingår).

Hälso- och sjukvården är det område som kräver störst resurser, men samtliga områden kan ses lika prioriterade. Genom all politik vill vi arbeta resurs- och klimatsmart, uthålligt och hållbart, fossilfritt och miljöbra, jämlikt och jämställt.

Den demografiska utvecklingen i länet gör att vi blir fler äldre som behöver mer vård. För att få resurserna att räcka till gäller det att göra smarta gröna investeringar och låta digitala lösningar hjälpa osa att frigöra resurser.

Kalmar län ska vara ett län att växa upp i, ett län där man vill stanna och ett län att återvända till.  Vi vill hjälpa till att skapa ett klimat för våra ungdomar där de känner sig hemma och är sedda och känner sig inkluderade. Kalmar län ska vara ett välkomnande län som man vill fly till – inte ifrån. I Kalmar län ska alla ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

I tre mandatperioder har Miljöpartiet varit med och styrt Landstinget i Kalmar län genom ett majoritetssamarbete. Vårt landsting är ett av de mest framgångsrika i landet med toppresultat exempelvis när det gäller kvalitet och tillgänglighet inom vården. Landstinget har också fått en tydlig grön profil, vilket bland mycket annat märks genom att vi tar ansvar för energikonsumtionen med eget vindkraftverk och investeringar i solceller, vi tar ansvar för klimatet genom att hela vår bussflotta körs fossilbränslefritt och vi destruerar den giftiga lustgasen. Vi tar också ansvar för miljön genom att ha Sveriges bästa sjukhusmat och kräva giftfria lek- och hobbymaterial i våra väntrum. Och vi har infriat vårt största vallöfte från 2014: att mer resurser ska styras mot den nära vården, primärvården.

Det finns fortfarande mycket att göra, och nu vill vi vidare.

Miljöpartiet vill göra Region Kalmar län till landets grönaste region 2022!

Hälso- och sjukvård

Vården ska hålla hög kvalitet, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad. Patientens självbestämmande, valfrihet och delaktighet är grundläggande inom av hälso- och sjukvården. Tillgänglig och patientsäker vård ska vara grunden för den vård som behövs mer sällan, och den nära vården ska vara tillgänglig för boende i hela länet.

All verksamhet inom vår hälso- och sjukvård ska utgå från perspektivet att livet ska vara hälsofrämjande och att vården ska vara förebyggande. Alla ska känna sig säkra på att välfärden är finns nära till hands när de behöver den, oavsett hur deras privata ekonomi ser ut.

Vården utgår från patienten och vår hälso- och sjukvårdspolitik utgår alltid från Hälso- och sjukvårdslagen – inga undantag enligt så kallad samvetsfrihet ska vara tillåtna. I de övergripande frågorna följer vi Miljöpartiets Hälso- och sjukvårdsprogram (antaget av Partistyrelsen i oktober 2017).

* Nära vård

Den nära vården med länets hälsocentraler inom primärvården ska vara det naturliga första valet vid all sjukdom, psykiskt som fysiskt. En tydlig resursförskjutning inom sjukvårdssystemet från sjukhusvård mot nära vård måste ske.  Förändringar inom landstingets LOV, Hälsoval, bör ske för att stimulera att fler mindre enheter, ska kunna etablera sig, inte minst i glesbygd.

Vi välkomnar en utveckling där vi tar till vara på kraften och möjligheterna med innovationer och olika digitala lösningar för att göra vården än mer tillgänglig och resurssnål. Det är invånarnas behov som ska styra denna utveckling. Vi vill också breddinföra i hela länet de goda exempel på arbetssätt som på vissa håll redan är framgångsrika, exempelvis arbetet med ”hemsjukhuset” och ”akutteam”. För att vården ska vara nära invånarna som möjligt är en nära samverkan mellan primärvård, sjukhusvård och kommunens hemsjukvård av största vikt.

Vi vill även att det ska vara lättare att komma i kontakt med vården och vi anser att valfriheten ska kunna styra, så man själv kan välja om man vill ringa, ”klicka sig in” eller fysiskt besöka en vårdinrättning. Tillgängligheten ska öka ytterligare, och vi måste bygga goda relationer med våra invånare där patienten hela tiden är i centrum. Alla ska ha rätt att få tid till primärvården inom ett dygn.

Som ett ytterligare steg till att föra vården närmare invånarna och göra den än mer tillgänglig vill vi se mer flexibla öppettider på våra hälsocentraler med både möjlighet till kvälls- och helgöppet.

Projektet med ”Kultur på recept” har varit framgångsrikt och ska breddinföras på samtliga hälsocentraler.

 

* Psykisk hälsa

Den allt mer utbredda psykiska ohälsan måste få en än tydligare prioritering. Framför allt de ungas psykiska hälsa ska stå i fokus. Resurser måste till för att minska ungas självskadebeteende och hindra självmord. Fler ”Första-hjälpare” utbildas, och bältesläggningar av unga inom psykiatrin ska inte accepteras.

Tillgängligheten för de som behöver hjälp ska stärkas. Här har primärvården en självklar roll som första instans med vårdkontakt inom ett dygn. Begreppet ”köfri vård” ska gälla även inom psykiatrin, ingen ska behöva vänta på behandling. Krafttag måste sättas in för att lösa bemanningen och göra psykiatrin oberoende av inhyrd personal.

* Klimatsmart vård

Sjukvården är mycket resurskrävande och tär både på miljö och klimat. Det är nödvändigt att hitta mer hållbara och planetsparande alternativ när det gäller bland annat engångsmaterial och textilier inom vården. Upphandlingarna inom regionen ska vara etiska, klimatbra och giftfria.

* Klimatsmart mat

Andelen klimatsmart mat på våra sjukhus och folkhögskolorskolor ska ständigt öka. Upphandlingarna i regionen ska bidra till minskad negativ miljö- och klimatpåverkan. Detta genom exempelvis ökad andel vegetabilier, mer säsongsbetonat samt ökad andel närproducerade ekologiska livsmedel.

 

* Digitalisering

Omställningen till fler digitala lösningar är en stor möjlighet till att föra vården än närmare den enskilde med ökad delaktighet och större valfrihet. Det kan också bidra till att resurser frigörs och att vår påverkan på miljö och klimat minskar. Inte minst kroniker kan ha stor nytta och hjälpa av digitala lösningar.

Vi välkomnar goda innovationer och smart e-hälsa. Invånarna kan ha lättare att komma i kontakt med vården, få fler valmöjlighet och en förenklad vardag.

* Beroendevård/missbruksvård

Vår sjukvård ska i större utsträckning anpassa sig till dessa människors möjlighet till vård och delaktighet i samhället. Här råder en stor ojämlikhet i landet och i länet, vilken måste överbryggas. Missbrukaren ska ses som ”sjuk”, och därför ska missbruksvården ha en huvudman (landstinget), för att underlätta för den vårdbehövande med ”en väg in” i vården.

*Tandvård

Vår tanke om att ”tänderna är en del av kroppen” bör få ett större fokus, så att tandvården i framtiden ingår i hälso- och sjukvårdsystemet. Ett första steg i det är att vi vill höja åldern för fri tandvård till 24 år.

* Kvinnosjukvård

I jämförelse inom landet hamnar vårt län dessvärre långt ner när det gäller bristningar och andra förlossningsskador. Det är inte acceptabelt och resurser måste sättas in för att nå goda resultat.

Kvinnors reproduktiva hälsa ska få ett tydligare fokus. Bland annat krävs det riktade informationsinsatser mot särskilda grupper, för att motverka könsstympning och också peka på rättigheten till rekonstruktion efter könsstympning.

* Ungdomar

Alla ungdomar ska ha rätt till fria preventivmedel (inte enbart hormoner, viktigt att visa på alternativ och valmöjligheter!). HPV-vaccin ska ges även till killar av både smittspridnings- och jämställdhetsskäl. Regionen ungdomsmottagningar ska erbjuda gratis mensskydd av flergångstyp, exempelvis menskopp.

* Små grupper

De små sjukdomsgrupperna, ofta med otydliga symptom måste synliggöras och bli bättre bemötta. Sjukvården bör skaffa sig större kunskap inom området för att exempelvis kunna behandla och lyfta det friska hos bland andra: sköldkörtelsjuka, personer med endometrios, ME/CFS, lipödem, med flera.

* Egenmakt inom vården

Detta är en central fråga för oss för hela hälso- och sjukvården och för allas vår hälsa och för samhällets bästa måste patientinflytandet, valfriheten och delaktigheten vara i fokus. Ett exempel kan vara att hälsocentralerna håller kurser/utbildningar i de digitala möjligheterna i vården, så att den enskilde själv kan välja om hen vill nyttja det eller inte.

Vi vill fortsätta at utveckla patientens självklara styrning av vården och bygga goda relationer mellan invånare och vårdinrättningarna. Medborgardialoger och invånarpaneler är goda instrument i det arbetet, liksom att kunna erbjuda studiecirklar i egenvård riktat mot olika diagnosgrupper.

* Arbetstidsförkortning och hälsoprofil

Hälso- och sjukvårdens personal har många gånger ett stort ansvar och ett pressat arbetsklimat med onödiga sjukskrivningar som följd. Vi eftersträvar en hälsosam arbetstid och vill öppna upp för att sänka arbetstiden. Det skulle vara hälsofrämjande för personalen samtidigt som det skulle underlätta rekryteringen och vara ett led i målsättningen om att vara ”landets bästa arbetsgivare”. Ett annat steg i detta är att Landstingshälsan får ett ökat uppdrag och gör hälsokontroller och upprättar hälsoprofiler för alla våra anställda.

Vi vill också att den som vill ska kunna gå ner till 80 procent i arbetstid med bibehållen lön och pensionsvillkor. Sänkningen av anställningsgrad ska ske i två steg, vid 55 år och vid 60 år.

 

 

 

Regional utveckling/Kultur

Kalmar län är en fantastik plats att leva och bo på. Dock är det inte tillräckligt känt och förutsättningarna för att kunna bo landet och på mindre orter måste bli bättre. Bland annat ska våra kommunikationer förbättras och den digitala infrastrukturen med bland annat snabbt bredband ska var jämlik i hela regionen.

* Digitalisering

Hela regionen, såväl stad som land, ska ha lika bra möjlighet till den digitala infrastrukturen, vare sig det handlar om utbyggnad av fiber eller trådlösa lösningar.

* Asyl/integration

Varje människa behövs, och vi välkomnar och kan ta emot många personer till Kalmar län. Vi behöver deras kunskap och kompetens för att kunna utveckla länet. Regionen bör bygga ut ”Snabbspåret för nyanlända med sjukvårdskompetens” till att också gälla andra yrkesgrupper. Våra folkhögskolor spelar viktig roll i detta.

Vi ska öka kunskapen om och behandlingen av människor i vårt län som lider av krigs- och tortyrskador och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi vill se ett centrum för detta i vårt närområde, gärna i samarbete med grannlänen och organisationer med kunskap i ämnet, exempelvis Röda Korset.

* Vattnet

Regionen ska ha en vattenplan för att säkra tillgången till friskt vatten i hela länet när klimatförändringarna gör sig allt mer påminda med såväl torka som stora nederbördsmängder som kan ställa till det.

* Infrastruktur/resande

Infrastrukturen på transportområdet ska tydliggöras med en klar inriktning på klimatsmarta och miljöbra lösningar.

Våra tågbanor måste på olika sätt rustas upp för att vi ska kunna ha en stabil trafik på dem. Vi ska skapa förutsättningar till pendeltrafik med fler antal avgångar samt med utökade antal stopp längs befintlig järnväg. Projektet ”Östersjöexpressen – tänk tåg, åk buss” ska realiseras, i första etappen Kalmar-Norrköping (med landsvägsstopp i Mönsterås, Oskarshamn och Västervik).

* Bo på landsbygden

Regionen ska kunna bidra till att det är möjligt och lättare att bo kvar eller flytta till mindre orter och på landet. Det kan handla om stöd till etablering och utveckling av företag eller turistnäring och om möjligheten att bidra till samlingsplatser.

* Gröna investeringar

Vi vill bygga ett robust Kalmar län som står på egna ben och är självförsörjande med livsmedel, energi och bränsle. Goda förutsättningar för gröna, ekologiska näringar, som jord- och skogsbruk ska tillgodoses, liksom goda gröna investeringar i bland annat solel och biobränsle.

Vi måste stimulera och hitta möjligheter till att upphandla regionala/lokala varor och tjänster.

* Internationellt arbete

Vår region har varit en viktig spelare inte minst i det internationella samarbetet kring Östersjön. Vi vill fortsätta och utveckla samarbetet med en hållbar utveckling av Östersjön tillsammans med våra grannar.

* Forskning/innovationer

Regionen ska bereda ett gott forskningsklimat och en blomstrande innovationsmiljö. Vi ser nödvändigheten i att göra satsningar på detta område, inte minst viktigt är det när det gäller gröna, socialt hållbara och klimatsparande innovationer och forskningsinsatser.

*Kulturen

Rätten till att få uppleva och utöva kultur står inskrivet i vår grundlag. Konst och kultur är en förutsättning för ett fritt demokratiskt samhälle, samtidigt som det ökar välmåendet och den psykiska hälsan. Dock är förutsättningarna olika beroende på var men bor. Vi vill få en än mer jämlik tillgång till kultur och konst i länet. Särskilt viktigt är detta för våra barn och ungdomar.

* Kulturbuss

Regionen ska ha en speciell buss ägnad åt att på beställning skjutsa våra skolungdomar till våra kulturintuitioner.

* Den fria konsten

De fria konstarterna ska prioriteras och dess utövare ska ges ett tydligare fokus och stöd. Residensverksamhet för olika konstarter ska stimuleras.

* Barnkulturgaranti

Regionen ska verka för att alla skolbarn ska ha en likvärdig tillgång till kultur och professionell konst. En typ av barnkulturgaranti ska tas fram.

* Kulturkollo

Kolloverksamhet med kultur- och konstprofil kan införas i hela länet via våra folkhögskolor.

* Digitala kulturmöten

Den digitala utvecklingen gör det möjligt att uppleva konst och kultur på nya sätt. Rätt använt kan det vara ett gott alternativ till det gängse sättet och öka tillgängligheten. Vi ser positivt på detta, exempelvis ”live på bio” och VR-besök på olika kulturarv och kulturhistoriska besöksmål.

 

 

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 juni 2022

Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Västmanland, 26 juni 2022

Lika rätt är allas rätt

Västerbotten, 23 juni 2022

Valmanifest MP Västerbotten 2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter