Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan har ökat över lång tid. Samtidigt har vårdens verksamheter problem med bristande kapacitet och tillgänglighet. BUP och vuxenpsykiatrin har alltför hög personalomsättning och en arbetsmiljö som måste bli bättre. Det går inte att kräva att vårdpersonalen hela tiden pressas till det yttersta. I Region Kalmar län kommer det att kräva prioriteringar görs på rätt saker.

Miljöpartiet ser att personalen är nyckeln för att långsiktigt kunna bedriva en god vård mot psykisk ohälsa. Regionen måste bli en bättre arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla anställda med rätt kompetens. Barn- och ungdomshälsan ska fortsätta växa, och barnhabiliteringen måste få bättre möjligheter att hjälpa barn och familjer med särskilda behov. Vi ser också att ungas psykiska mående hänger tätt samman med prestation i skolan – här har kommuner, region och stat tillsammans ett stort ansvar.

Vi vill:

  • Ge BUP kraftigt ökade resurser.
  • Korta köerna till BUP drastiskt, med målet att man inte ska vänta längre än en vecka. För att uppnå det behövs mer resurser, bättre arbetsmiljö och mer förebyggande arbete.
  • Stärka samverkan mellan socialtjänsten, skolhälsovården, första linjens psykiatri och BUP. Vi vill stärka första linjens psykiatri så att barn och unga som lider av psykisk ohälsa får snabb hjälp i ett tidigt skede.
  • Öka resurserna till barn- och ungdomshälsan. Vi vill låta barn- och ungdomshälsan fortsätta växa för att bli den huvudsakliga primärvårdsaktören för unga inom psykiatri. Det ger barn och unga med lättare psykisk ohälsa bättre vård och avlastar BUP.
  • Att regionen tar ett större arbetsgivaransvar för anställda inom BUP och psykiatrin. Vi vill skapa en bättre arbetsmiljö och ge personalen mer inflytande över verksamheten för att bland annat minska personalomsättningen.
  • Göra psykiatrin oberoende av inhyrd personal.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter