Karlstads ansvar för klimatet

Lyssna

Karlstad minskar utsläppen av klimatgaser genom att fler åker buss, tåg och cyklar istället för bil. Kommunens lokaler värms upp energieffektivt och vi har en vindkraftpark i Vänern. Genom att källsortera matavfall kan vi göra biogas som driver våra bussar. Vi tar ansvar för Karlstads roll i att hindra klimatförändringarna.

Miljöpartiet vill

 • Kommunen ska skapa sin egen biogas och utveckla hållbara bränslen tillsammans med företag & universitet
 • Bygga klimatsmart och klimatanpassat
 • Det ska vara enklare att cykla i Karlstad

Klimatförändringarna är vår största utmaning som människor och politiker. Vi kan inte lösa problemen en och en, men tillsammans kan vi göra nytta. Vi har redan hunnit genomföra mycket i kommunen för att minska vår påverkan på klimatet - men vi vill längre.

Läs gärna mer i vårt handlingsprogram för åren 2014-2018.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Klimatfrågan är Värmlands ansvar och möjlighet

Att hindra klimatförändringarna är en stor utmaning, men också en stor möjlighet för Värmland. Genom att ta vårt ansvar och inte släppa ut klimatgaser kan vi skapa gröna jobb i skogen, på lantbruken, i företagen som tillverkar sol- och vindkraften. Värmland kan och ska bli självförsörjande på förnyelsebara energikällor.

Miljöpartiet i Värmland vill

 • att Värmland blir självförsörjande på förnyelsebara energikällor
 • att gamla bilar ska kunna konverteras till hållbara bränslen
 • att småskaliga biogasanläggningar ska byggas i länet
 • underlätta för människor i hela Värmland att resa med tåg eller buss

Läs mer

 

Klimatfrågan - den pågående ökningen av temperaturen i jordatmosfären och i världshaven, är vår tids största utmaning. Denna uppvärmning på global nivå har bl a översvämningar och utbredning av ökenområden som följd och drabbar allra hårdast de fattiga länderna.
 
Eftersom uppvärmningen beror på människors utsläpp av växthusgaser, kan den drivas tillbaka genom att vi gör oss av med vårt beroende av fossila bränslen, övergår till förnyelsebara energislag och genomför en radikal energieffektivisering. De största bovarna när det gäller utsläpp och energislöseri är trafiksektorn, bygg- och boendesektorn, energislukande industrier, jordbrukssektorn och vårt val av mat. Alla utsläpp, allt energislöseri,  men också all energieffektivisering är lokala företeelser med globala effekter. 
 
Förnyelsebara energikällor är framtidens energi, men även på förnyelsebara energikällor måste miljökrav ställas. Vattenkraften är redan utbyggd så mycket att de forsar som är kvar bör få förbli outbyggda. Det finns stora möjligheter att bygga ut sol- och vindkraft med rimlig naturhänsyn i valet av platser, och det finns stora möjligheter att tillvarata bioenergi från skogen utan att ta bort lövträd som behövs för mångfalden i skogen. Värmland ska bli en klimatsmart region inom alla områden, för även om klimathotet är globalt är alla utsläpp lokala.
 
Det vi köper, äter och har på oss påverkar också klimatet. Genom utbildning vill vi att konsumtionen blir mer hållbar. Mer tjänster och färre prylar. Köttkonsumtionen bör också minska eftersom den är skadlig för klimatet.

Fördjupning i ämnet Klimat

Vi vill att Karlstad ska ta sitt ansvar i klimatfrågan!

Maria och Per-Inge, våra kommunalråd.

 

Just nu

Aktuellt i Karlstad.

  Läs mer

  Andra ämnen som relaterar till Klimat