Karlstads ansvar för klimatet

Karlstad ska vara en föregångare i klimatarbetet. Vi kan hjälpa till att bromsa klimatförändringarna genom att skapa en grön promenadstad med ännu bättre kollektivtrafik och cykelbanor, mer klimatsmart byggande och klimatkloka inköp. Klimatet väntar inte. Vi gör vad vi kan. Nu

Miljöpartiet vill

  • Mer förnybar energiproduktion i Karlstad
  • Bygga klimatsmart och klimatanpassat
  • Det ska vara enkelt att gå, cykla och åka kollektivt
  • Gör det möjligt att konsumera hållbart

Klimatförändringarna är vår största utmaning som människor och politiker. Vi kan inte lösa problemen en och en, men tillsammans kan vi göra nytta. Vi driver på med effektiv klimatpolitik inom framförallt fyra områden; samhällsbyggnad, transporter, energi och konsumtion.

Samhällsbyggnad

En levande, attraktiv stadskärna är viktig för Karlstads framtid. Med handel, kultur, nöjen och mötesplatser centralt blir det lättare för fler att ta sig mellan bostaden och de dagliga aktiviteterna. En tätare stad ökar möjligheterna för närhet till service av alla de slag. När husen står närmare varandra ökar vikten av att alla har grönområden på nära håll.

• Mer handel, nöjen och kultur i centrum – prioritera centrum framför utbyggnad av externa köpcentra.

• Förtäta med förstånd – värna och utveckla närnatur och parker.

• Bygg ut Väse till en ny stadsdel, för attraktivt boende inom pendlingsavstånd till Karlstad och Kristinehamn.

• Bygg sunda, klimatsmarta hus – med hälsosamma material, låg energiförbrukning och gärna en stomme av trä.

Transporter

I ett väl fungerande samhälle är transporterna effektiva och drivs av förnybar energi. För lokala transporter vill vi prioritera gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik och minska beroendet av bilar.

Bilar behövs fortsatt både för många typer av transporter – på landsbygden än mer än i staden. Kommunen bör därför aktivt underlätta övergången till icke-fossil energi.

• Gör Karlstad till en promenadstad, där det är lätt och trevligt att promenera, där barn och äldre kan röra sig tryggt och säkert.

• Fler människor ska välja cykel för resor, både mellan och inom tätorterna. Det ska vara enkelt, snabbt, bekvämt, tillgängligt och framkomligt för cyklister. Det ska vara lätt att cykla mellan Vålberg, Molkom, Skattkärr och Karlstad.

• Planera för nya tåghållplatser i Skåre, Skattkärr, Vålberg och Edsvalla.

• Förbättra bussarnas framkomlighet i stadstrafiken, genom bussfiler, signalprioritering etc.

• Stöd uppbyggnaden av fler biogastappar och planera för många fler laddstationer för elbilar.

Energi

Omställningen till förnybar energi har vi redan kommit långt med i kommunens verksamheter, men det finns mer att göra. Vi vill göra det nu, för klimatets skull.

• Verka för mer biogasproduktion i kommunen, i betydligt större skala än nuvarande produktion vid Sjöstadverken.

• Investera i förnybar energi: installera solpaneler på mycket fler kommunala byggnader, och verka för vindkraft på lämpliga platser inom kommunen, med hänsyn till viktiga natur- och kulturvärden.

• Sälj kommunens aktier i kärnkraftverk, som hittills varit en förlustaffär och riskerar att kosta mycket mer framöver.

Konsumtion

För att spara på jordens resurser vill vi uppmuntra och underlätta återbruk och återvinning på bred front.

• Skapa platser för renovering, reparation och återbruk, så att använda saker får nytt liv.

• Ställ krav på att en del av kommunens inköp ska vara återbrukat. Det ger lokala företag affärsmöjligheter i att t ex renovera möbler, maskiner och fordon.

• Öka hållbarheten genom att ställa fler miljö- och sociala krav i kommunens upphandlingar.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Klimatfrågan är Värmlands ansvar och möjlighet

Att hindra klimatförändringarna är en stor utmaning, men också en stor möjlighet för Värmland. Genom att ta vårt ansvar och inte släppa ut klimatgaser kan vi skapa gröna jobb i skogen, på lantbruken, i företagen som tillverkar sol- och vindkraften. Värmland kan och ska bli självförsörjande på förnybara energikällor.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • att Värmland blir självförsörjande på förnybara energikällor,
  • att gamla bilar ska kunna konverteras till hållbara bränslen,
  • att småskaliga biogasanläggningar ska byggas i länet,
  • underlätta för människor i hela Värmland att resa med tåg eller buss.

Läs mer

 

Klimatfrågan - den pågående ökningen av temperaturen i jordatmosfären och i världshaven, och uppvärmningens effekter på nederbörd, vindar och åska - är vår tids största utmaning. Den globala uppvärmningen orsakar bland annat översvämningar och utbredning av ökenområden. Allra hårdast drabbas många fattiga länder. Men sommaren 2018 har visat att långvarig rekordvärme och torka kan innebära stora svårigheter för oss i Sverige också. Inte minst för våra bönder, som förser oss med mat, och för alla som drabbats av svårkontrollerade skogsbränder. 
 
Eftersom uppvärmningen beror på människors utsläpp av växthusgaser, kan den drivas tillbaka genom att vi gör oss av med vårt beroende av fossila bränslen, övergår till förnyelsebara energislag och genomför en radikal energieffektivisering. De största bovarna när det gäller utsläpp och energislöseri är trafiksektorn, bygg- och boendesektorn, energislukande industrier, jordbrukssektorn och vårt val av mat. Alla utsläpp, allt energislöseri,  men också all energieffektivisering är lokala företeelser med globala effekter. 
 
Förnyelsebara energikällor är framtidens energi, men även på förnyelsebara energikällor måste miljökrav ställas. Vattenkraften är redan utbyggd så mycket att de forsar som är kvar bör få förbli outbyggda. Det finns stora möjligheter att bygga ut sol- och vindkraft med rimlig naturhänsyn i valet av platser, och det finns stora möjligheter att tillvarata bioenergi från skogen utan att ta bort lövträd som behövs för mångfalden i skogen. Värmland ska bli en klimatsmart region inom alla områden, för även om klimathotet är globalt är alla utsläpp lokala.
 
Det vi köper, äter och har på oss påverkar också klimatet. Genom utbildning vill vi att konsumtionen blir mer hållbar. Mer tjänster och färre prylar. Köttkonsumtionen bör också minska eftersom den är skadlig för klimatet. Idag äter svenskarna omkring 50 % mer kött än för några årtionden sedan, och ökningen består av importerat kött. Vi kan minska köttkonsumtionen en hel del, utan att mathållningen blir tråkigare för det, och utan att köpa mindre från de djurhållare som håller våra svenska betesmarker öppna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: