Klimat

Karlstad ska vara en föregångare i klimatarbetet. Vi kan hjälpa till att bromsa klimatförändringarna genom att skapa en grön promenadstad med ännu bättre kollektivtrafik och cykelbanor, mer klimatsmart byggande och klimatkloka inköp. Klimatet väntar inte. Vi gör vad vi kan. Nu

Miljöpartiet i Karlstad har tagit fram en klimatfärdplan för Karlstad med 66 konkreta åtgärder. Den är baserad på vårt politiska handlingsprogram för mandatperioden 2022-2026 men här finns även förslag som vi redan driver i olika nämnder och styrelser. Klimatfärdplanen hittar du här.

Klimatförändringarna är vår största utmaning som människor och politiker. Vi kan inte lösa problemen en och en, men tillsammans kan vi göra nytta. Vi driver på med effektiv klimatpolitik inom framförallt fyra områden; samhällsbyggnad, transporter, energi och konsumtion.

Samhällsbyggnad

En levande, attraktiv stadskärna är viktig för Karlstads framtid. Med handel, kultur, nöjen och mötesplatser centralt blir det lättare för fler att ta sig mellan bostaden och de dagliga aktiviteterna. En tätare stad ökar möjligheterna för närhet till service av alla de slag. När husen står närmare varandra ökar vikten av att alla har grönområden på nära håll.

• Mer handel, nöjen och kultur i centrum – prioritera centrum framför utbyggnad av externa köpcentra.

• Förtäta med förstånd – värna och utveckla närnatur och parker.

• Bygg ut Väse till en ny stadsdel, för attraktivt boende inom pendlingsavstånd till Karlstad och Kristinehamn.

• Bygg sunda, klimatsmarta hus – med hälsosamma material, låg energiförbrukning och gärna en stomme av trä.

Transporter

I ett väl fungerande samhälle är transporterna effektiva och drivs av förnybar energi. För lokala transporter vill vi prioritera gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik och minska beroendet av bilar.

Bilar behövs fortsatt både för många typer av transporter – på landsbygden än mer än i staden. Kommunen bör därför aktivt underlätta övergången till icke-fossil energi.

• Gör Karlstad till en promenadstad, där det är lätt och trevligt att promenera, där barn och äldre kan röra sig tryggt och säkert.

• Fler människor ska välja cykel för resor, både mellan och inom tätorterna. Det ska vara enkelt, snabbt, bekvämt, tillgängligt och framkomligt för cyklister. Det ska vara lätt att cykla mellan Vålberg, Molkom, Skattkärr och Karlstad.

• Planera för nya tåghållplatser i Skåre, Skattkärr, Vålberg och Edsvalla.

• Förbättra bussarnas framkomlighet i stadstrafiken, genom bussfiler, signalprioritering etc.

• Stöd uppbyggnaden av fler biogastappar och planera för många fler laddstationer för elbilar.

Energi

Omställningen till förnybar energi har vi redan kommit långt med i kommunens verksamheter, men det finns mer att göra. Vi vill göra det nu, för klimatets skull.

• Verka för mer biogasproduktion i kommunen, i betydligt större skala än nuvarande produktion vid Sjöstadverken.

• Investera i förnybar energi: installera solpaneler på mycket fler kommunala byggnader, och verka för vindkraft på lämpliga platser inom kommunen, med hänsyn till viktiga natur- och kulturvärden.

• Sälj kommunens aktier i kärnkraftverk, som hittills varit en förlustaffär och riskerar att kosta mycket mer framöver.

Konsumtion

För att spara på jordens resurser vill vi uppmuntra och underlätta återbruk och återvinning på bred front.

• Skapa platser för renovering, reparation och återbruk, så att använda saker får nytt liv.

• Ställ krav på att en del av kommunens inköp ska vara återbrukat. Det ger lokala företag affärsmöjligheter i att t ex renovera möbler, maskiner och fordon.

• Öka hållbarheten genom att ställa fler miljö- och sociala krav i kommunens upphandlingar.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Klimat

Karlstad, 1 mars 2024

Krönika Anna Nordström: Ett ödesval för klimatet

Karlstad, 8 februari 2024

Krönika Per-Inge Lidén: Friheten i att leva utan bil

Karlstad, 11 oktober 2023

Vi vill fortsätta att vidareutveckla Sola Byggåterbruk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter