Värna Kungälvs natur

Värna Kungälvs natur

Ett särskilt hållbarhetsråd tillsätts, med extern expertis, som ger råd och stöd till kommunen, samt också kritiskt granskar kommunens hållbarhetsarbete med en årlig avstämning.

Ett centrum för återbruk inrättas och cirkulär ekonomi stimuleras. Strategier och centrala styrdokument för ökad cirkulär ekonomi och hållbarhet utarbetas för kommunens olika bolag och sektorer.

Ålgräsets funktion för biologisk mångfald lyfts fram, och kommunens kvarvarande ålgräsängar skyddas mot exploatering. Strandskyddet bevaras!

Hyggesfritt skogsbruk införs i kommunens skogsbestånd.

Fler laddstationer inrättas för elbilar och tyngre ellastfordon, Särskild vikt läggs på områden med flerbostadshus. Även laddstationer för eldrivna båtar installeras.

Det behövs fler cykelvägar, fler säkra cykelparkeringar, luftstationer och bättre möjligheter att ta med cykeln på buss och tåg. En strategi tas fram för att bygga bort hindren för cyklister och underlätta att få fler bakom styret.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter