Malmö

Miljöpartiet i Malmö är ett öppet, banbrytande och konstruktivt parti.  Vi ser framtidens Malmö som en tät, grön och blandad stad – vårt lokala svar på det globala klimathotet och de alltför stora skillnaderna i levnadsförhållanden som finns här i Malmö.

KLIMATSÄKRAD STAD Läs om rödgröna satsningar i budget 2017 för en klimatsäkrad stad: uppdrag om solceller, laddinfrastruktur, fortsatt arbete med skyfallsplanen, minskade klimatavtryck från mat med mera. Med Miljöpartiet i kommunledningen ökar vi stadens motståndskraft mot klimatförändringarna och minskar vår belastning på miljön!
Våra prioriteringar

Bostäder.

Den täta gröna staden är vårt lokala svar på det globala klimathotet och de alltför stora skillnaderna i levnadsförhållanden som finns här i Malmö. Den täta gröna staden är en stad där det är nära till allt och lätt att ha en hållbar vardag.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet har alltid stått för ett öppet samhälle med fri rörlighet och där varje vuxen människa själv kan anförtros beslutet om var hen vill bo. Så ser världen inte ut idag och utmaningen för oss lokalt är att göra vad vi kan för att förverkliga de visionerna. I ett grönt Malmö ska alla känna sig välkomna.

Barn.

En stad för barnen är en bra stad för alla. Malmö måste vara en stad byggd på barns villkor. Barnens perspektiv ska styra vid alla politiska beslut. Barns sätt att röra sig och finnas i det offentliga rummet ska vara utgångspunkten för all stadsplanering. Barns inflytande och medskapande har ett självklart utrymme i samhället.

Miljö.

För att hejda klimatförändringarna och nå miljömålen krävs beslut på alla nivåer. I Malmö har vi påbörjat en grön omställning, de gröna avtrycken märks men det finns mycket kvar att göra. Vi tar klimatutmaningen på allvar.