Malmö

Vi vill se en stad som är byggd för att Malmöborna ska trivas och må bra, och ha nära till skolor, jobb och service. Där det är lätt att ta sig runt och få vardagen att gå ihop på ett hållbart sätt. Vi vill ändra fokus till att förebygga sociala problem, och inte bara släcka bränder. Nu presenterar vi vår budget för Malmö stad 2022, läs den här!

 

En framtid att längta efter! I Miljöpartiets budget för Malmö stad 2022 satsar vi 300 miljoner på att bygga en stad som är bra för klimatet, för miljön och för alla Malmöbor.
Våra prioriteringar

Miljö.

I Malmö ska man kunna leva ett hälsosamt liv i samklang med naturen. Vårt samhällsbygge ska stödja snarare än bryta de naturliga kretsloppen och vår konsumtion ska anpassas efter naturens resurser. Effektivisering, förnybara resurser, cirkulär- och delningsekonomi och ekosystemtjänster är hållbara verktyg för att utveckla Malmö och stärka Malmöbornas välfärd.

Social rättvisa.

Flera sociala problem har sin grund i samhällets ojämlikhet. Miljöpartiet anser att det förebyggande sociala arbetet är det bästa verktyget för att minska lidande, förebygga kriminalitet och ge makt och delaktighet till Malmöbor som idag saknar det.

Mänskliga rättigheter.

Alla Malmöbor ska kunna leva fullvärdiga liv i fred och trygghet, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Miljöpartiet Malmö

Kontakt