Malmö

Vi vill se ett Malmö med rent vatten och ren luft, där barn är viktigare än bilar och förskolor viktigare än parkeringsplatser. Vi vill se en grön, klimatsäkrad stad som skapar goda livsförutsättningar för alla Malmöbor, inte bara för dem som har råd att bosätta sig i vissa delar av staden.

 

Läs En grön budget för Malmö 2020

 

I vår budget för Malmö 2020 satsar vi på förebyggande arbete både när det gäller klimat och miljö, och social utsatthet. Det är både mer humant och mer kostnadseffektivt att förebygga problem, istället för att lösa dem när de redan har uppstått.
Våra prioriteringar

Miljö.

I Malmö ska man kunna leva ett hälsosamt liv i samklang med naturen. Vårt samhällsbygge ska stödja snarare än bryta de naturliga kretsloppen och vår konsumtion ska anpassas efter naturens resurser. Effektivisering, förnybara resurser, cirkulär- och delningsekonomi och ekosystemtjänster är hållbara verktyg för att utveckla Malmö och stärka Malmöbornas välfärd.

Social rättvisa.

Flera sociala problem har sin grund i samhällets ojämlikhet. Miljöpartiet anser att det förebyggande sociala arbetet är det bästa verktyget för att minska lidande, förebygga kriminalitet och ge makt och delaktighet till Malmöbor som idag saknar det.

Mänskliga rättigheter.

Alla Malmöbor ska kunna leva fullvärdiga liv i fred och trygghet, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Miljöpartiet Malmö

Kontakt