En feministisk stad

Lyssna

Miljöpartiet är ett feministiskt parti med rötter i kvinnorörelsen. Tack vare över 100 år av kamp har Sverige idag kommit långt. Men kampen för kvinnors frigörelse är långt ifrån över.

Jämställdhet ska vara en självklarhet Miljöpartiet har vuxit fram ur kvinnorörelsen, jämställdhet och feminism har alltid varit viktiga delar i vår politik.

Miljöpartiet vill

  • att skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet
  • Motverka hedersförtryck och våld i nära relationer.
  • Stärka nyanlända kvinnors ekonomiska oberoende.

”Dagens syn på jämställdhet kom inte av sig själv. Därför får vi aldrig sluta kämpa för att rätten till självständighet och den egna kroppen ska gälla varenda kvinna och varenda flicka.”

Jämställd skola. Både flickor och pojkar fostras in i begränsande könsroller. Vi vill att skolan ska vara en fristad där eleverna kan få verktyg att utveckla sin identitet på sina egna villkor. Då är det viktigt att skolans anställda har kompetens att kunna stötta barnen och ungdomarna. Miljöpartiet vill därför stärka normkritik och genusperspektivet hos lärarna. Sexualundervisningen är också ett viktig ämne för att undvika att flickor fostras in i begränsande könsroller.  Sexualundervisningen behöver utvecklas så att den inkluderar allt från olika könsnormer till sexuella trakasserier.

Samtidigt mår allt fler unga tjejer allt sämre. Ungas psykiska ohälsa är ett allvarligt samhällsproblem där alla samhällsaktörer måste samarbeta för att få stopp på en skrämmande utveckling. Utöver att arbeta med normer och värderingar i skolan vill vi stärka elevhälsan.

Motverka hedersförtryck och våld i nära relationer. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående men drabbar främst kvinnor och barn och utförs av män. Grunden är en patriarkal struktur där kvinnor är underställda män. Malmö bedriver idag ett omfattande arbete mot våld i nära relationer. Men vi behöver i större utsträckning arbeta både med offer och förövare. Miljöpartiet vill att det uppsökande arbetet riktat mot män som utövar våld behöver utökas. Även rådgivningen till män behöver stärkas och göras mer lättillgänglig.  

Hedersförtryck är en särskild form av förtryck mot främst kvinnor, men också mot HBTQ-personer. Det är oacceptabelt att delar av Malmös befolkning dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta och sina liv begränsade. Arbetet mot hedersförtryck måste intensifieras, särskilt det förebyggande arbetet. Vi behöver vidareutbilda personal om hedersförtryck inom skola, socialtjänst och på våra familjecentraler. Det uppsökande arbetet måste också stärkas, stöd ska finnas där ungdomar finns.

Stärka nyanlända kvinnors ekonomiska oberoende.  Utan egen inkomst blir kvinnor ofta beroende av sin make. Det gör det svårt att lämna ett destruktivt äktenskap och på egen hand försörja eventuella barn. Nyanlända kvinnor är en av de grupper som idag står längst från arbetsmarknaden. Fler nyanlända kvinnor i Malmö måste uppmuntras och få stöd att börja förvärvsarbeta, för att själva kunna välja sin tillvaro. Miljöpartiet vill skräddarsy etableringsinsatser för kvinnor, som oftare har en lägre utbildningsnivå och mindre arbetslivserfarenhet. Vi vill även samarbeta med civilsamhället för att hjälpa nyanlända kvinnor att bygga upp nya nätverk så att de inte blir isolerade.

Vi behöver också skapa bättre förutsättningar för kvinnor att delta i etableringen. Att lämna ifrån sig sina barn är skambelagt i många kulturer. Vi måste samarbeta med föreningar och organisationer och bygga upp ett förtroende för förskolan så att fler nyanlända vågar lämna in sina barn på förskola. I Malmö finns den öppna förskolan Hera som vänder sig till nyanlända. Vi vill att insatserna växlas upp, så att de når fler familjer. Vi vill också utöka platserna på SFI, svenska för invandrare, för föräldralediga. På så sätt kan kvinnor delta i undervisningen även medan de har små barn hemma. Det ökar möjligheterna att senare få jobb och egen inkomst.

Fördjupning i ämnet Jämställdhet

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: