Jämställdhet

Jämställdhet

Miljöpartiet är ett feministiskt parti med rötter i kvinnorörelsen. Tack vare över 100 år av kamp har Sverige idag kommit långt. Men kampen för kvinnors frigörelse är långt ifrån över. Miljöpartiet vill att jämställdhetsperspektivet och feminism ska genomsyra alla Malmö stads verksamheter.

Miljöpartiet vill

 

Jämställd skola. Både flickor och pojkar fostras in i begränsande könsroller. Vi vill att skolan ska vara en fristad där eleverna kan få verktyg att utveckla sin identitet på sina egna villkor. Då är det viktigt att skolans anställda har kompetens att kunna stötta barnen och ungdomarna. Miljöpartiet vill därför stärka normkritik och genusperspektivet hos lärarna. Sex- och samlevnadsundervisningen är också ett viktig ämne för att undvika att barn fostras in i begränsande könsroller. Undervisningen behöver utvecklas så att den inkluderar allt från olika könsnormer till sexuella trakasserier.

Samtidigt mår allt fler unga tjejer allt sämre. Ungas psykiska ohälsa är ett allvarligt samhällsproblem där alla samhällsaktörer måste samarbeta för att få stopp på en skrämmande utveckling. Utöver att arbeta med normer och värderingar i skolan vill vi stärka elevhälsan.

 

Jämställd fritid. Flickor och pojkar ska kunna ta del av öppna fritidsverksamheter på lika villkor. Vi vill också se ett aktivt arbete med att motverka patriarkala och könsstereotypa föreställningar som riskerar att hindra flickor och pojkar från utveckling och en meningsfull fritid. Många barn och unga slutar med sitt idrottande när de blir tonåringar. Detta problem är mer omfattande för flick- och tjejlag. Vi vill därför titta vidare på att skapa en pott där föreningar kan söka medel till sitt arbete med att behålla även flickor som aktiva medlemmar.

 

Motverka hedersförtryck och våld i nära relationer. Våld i nära relationer drabbar främst kvinnor och barn och utförs främst av män. Grunden är patriarkala strukturer där kvinnor är underställda män. Malmös arbete mot våld i nära relationer behöver i större utsträckning arbeta både med offer och förövare. Miljöpartiet vill utöka det uppsökande arbetet riktat mot män som utövar våld. Även rådgivningen till män behöver stärkas och göras mer lättillgänglig.

Hedersförtryck är en särskild form av förtryck mot främst kvinnor, men också mot HBTQ-personer. Det är oacceptabelt att delar av Malmös befolkning dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta och sina liv begränsade. Arbetet mot hedersförtryck måste intensifieras, särskilt det förebyggande arbetet. Vi behöver vidareutbilda personal om hedersförtryck inom skola, socialtjänst och på våra familjecentraler. Det uppsökande arbetet måste också stärkas, stödet ska finnas där ungdomar finns.

 

Stöd till kvinnor inom prostitution. En grupp som är särskilt utsatt i Malmö är de kvinnor som verkar inom prostitution. Inte sällan är dessa kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Det är mycket viktigt att samhället motverkar detta på alla plan, genom att lagföra sexköparna, hallickarna och människohandlarna och ge kvinnorna det stöd de behöver för att ta sig ur situationen. Här kan Malmö stad göra mer, dels genom myndighetsutövning, dels genom rådgivning, utbildning och stöd till de drabbade kvinnorna. Vi vill att kommunen stärker sitt arbete mot sexhandel.

 

Stärka nyanlända kvinnors ekonomiska oberoende. Utan egen inkomst blir kvinnor ofta beroende av sin make. Det gör det svårt att lämna ett destruktivt äktenskap och på egen hand försörja eventuella barn. Nyanlända kvinnor är en av de grupper som idag står längst från arbetsmarknaden. Fler nyanlända kvinnor i Malmö måste uppmuntras och få stöd att börja förvärvsarbeta, för att själva kunna välja sin tillvaro. Miljöpartiet vill skräddarsy etableringsinsatser för kvinnor, som oftare har en lägre utbildningsnivå och mindre arbetslivserfarenhet. Vi vill även samarbeta med civilsamhället för att hjälpa nyanlända kvinnor att bygga upp nya nätverk så att de inte blir isolerade.

Vi behöver också skapa bättre förutsättningar för kvinnor att delta i etableringen. Att lämna ifrån sig sina barn är skambelagt i många kulturer. Vi måste samarbeta med föreningar och organisationer och bygga upp ett förtroende för förskolan så att fler nyanlända vågar lämna in sina barn på förskola. I Malmö finns den öppna förskolan Hera som vänder sig till nyanlända. Vi vill att insatserna växlas upp, så att de når fler familjer. Vi vill också utöka platserna på SFI, Svenska för invandrare, för föräldralediga. På så sätt kan kvinnor delta i undervisningen samtidigt som de har små barn hemma. Det ökar möjligheterna att senare få jobb och egen inkomst.

 

Nyheter på Jämställdhet

Malmö, 25 november 2020

Anförande: En grön budget för Malmö 2021

Malmö, 9 november 2020

En grön budget för Malmö 2021

Malmö, 26 mars 2018

Så ska World Pride inta Malmö 2021 – gör att Malmöfestivalen tvingas flytta

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter