Stockholm

Lyssna

Miljöpartiet är Stockholms stads tredje största parti. Vi är ett modernt och konstruktivt alternativ som ser möjligheterna med ett växande Stockholm. Sedan valet 2014 styr Miljöpartiet Stockholms stad tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ.

MP tar plats i Stockholms stad Katarina Luhr, Åsa Lindhagen och Daniel Helldén är MP:s borgarråd. Miljöpartiet har hand om miljö-, social- och trafikfrågorna i Stockholm.
Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

När vi ställer om staden måste utsläppen från uppvärmning och trafik minska och andelen förnybar energi öka. Luften och vattnet ska bli renare. Det behövs modiga framtidsinriktade politiska beslut och medvetna val av oss alla. 100 procent förnybar energi är fullt möjligt och en nödvändighet för en långsiktigt hållbar värld.

Trafik.

Stockholm får allt fler invånare och det ställer nya krav på hållbart resande. Bilismen måste minska för att det ska gå att nå klimatmålen och för att ge plats för mer yteffektiva och energisnåla transportsätt. Stockholm har även högt uppsatta mål för omställningen till ett fossilfritt transportsystem: Till 2030 ska fordonsparken vara fossilbränsleoberoende och 2040 ska hela staden vara fri från fossila bränslen.

Sociala frågor.

I ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm ska alla generationer garanteras trygghet, tillgänglighet och livskvalitet. Alla barn ska ges lika förutsättningar för en trygg och bra uppväxt. Ingen ska utsättas för våld och socialtjänsten ska kunna erbjuda stöd och insatser utifrån behov. Ingen människa ska behöva leva i hemlöshet - en fast bostad är en rättighet. Stockholms stad ska utveckla arbetet med Bostad Först, förstärka tidigt stöd för utsatta barn, erbjuda bättre stöd till papperslösa och öka insatserna för att minska våld i nära relationer. Antalet utsatta barn och ungdomar ska minska. Människor med missbruksproblem ska få den hjälp de behöver. Stockholms stad ska ha ett socialt skyddsnät som omfattar alla.

Miljöpartiet de gröna Stockholm

Internt kansli/nyckelpersoner

Miljöpartiet de gröna Stockholm

Politiskt kansli

Nyckelpersoner

Kommunfullmäktige Stockholm