Stockholm

Stockholm ska vara en öppen, hållbar och modern stad där livskvalitet för alla stockholmare och hänsyn om kommande generationer är i fokus. Vi vill stärka stadens klimatarbete, prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför bilar och säkerställa att alla barn får goda uppväxtvillkor.

 

Sedan kommunvalet 2018 har Miljöpartiet bildat ett grönblått samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. 

Läs mer om det grönblå samarbetet här.

Stockholms gröna borgarråd Miljöpartiets borgarråd är Katarina Luhr som är miljö- och klimatborgarråd och Daniel Helldén som är trafikborgarråd.
Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Stockholm ska gå före i klimatarbetet. Därför ska våra klimatmål vara föredömen för andra städer. Kol för uppvärmning ska vara helt utfasat till 2022 och eldning med fossil olja ska ha upphört till senast 2025. Stockholm behöver ta fram en lokal koldioxidbudget som visar hur stora utsläpp Stockholm och framförallt vår planet tål. Stockholms stad ska även motverka klimatförändringarna genom att binda koldioxid i mark och i grönska. Så blir vi en klimatpositiv stad senast 2040.

Trafik.

Vi vill bygga ett mänskligare och mer levande Stockholm. Det ska vara attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Vi vill skapa en trygg och trafiksäker stad. Biltrafiken måste minska för att nå klimatmålen och få ren luft. Miljöpartiet vill införa miljözoner för de smutsigaste bilarna och ha en utsläppsfri innerstad till 2030. Det ska vara enkelt att dela bil och att köra miljövänligt. Parker, kollektivtrafik och cykel- och gångbanor ska vara tillgängliga och trygga för alla.

Sociala frågor.

I ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm ska alla generationer garanteras trygghet, tillgänglighet och livskvalitet. Alla barn ska ges lika förutsättningar för en trygg och bra uppväxt. Ingen ska utsättas för våld och socialtjänsten ska kunna erbjuda stöd och insatser utifrån behov. Ingen människa ska behöva leva i hemlöshet - en fast bostad är en rättighet. Stockholms stad ska utveckla arbetet med Bostad Först, förstärka tidigt stöd för utsatta barn, erbjuda bättre stöd till papperslösa och öka insatserna för att minska våld i nära relationer. Antalet utsatta barn och ungdomar ska minska. Människor med missbruksproblem ska få den hjälp de behöver. Stockholms stad ska ha ett socialt skyddsnät som omfattar alla.

Miljöpartiet Stockholm

Internt kansli/nyckelpersoner

Miljöpartiet Stockholm

Politiskt kansli