Klimat

Lyssna

Klimatet påverkar oss alla och allt vi gör. Att minska användningen av fossil energi och utsläppen av växthusgaser är en global angelägenhet – och vi kan bidra på lokal nivå!

Miljöpartiet vill

  • skapa möjlighet för mer förnybar energi i Värmdö!
  • anlägga fler infartsparkeringar och cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser.
  • ha mer ekologiskt, mindre kött, godare mat och mindre mat­svinn i skola och omsorg.
  • att nybyggnation i Värmdö ska vara hållbar och energieffektiv

Genom våra lokala beslut och lösningar har vi möjlighet att arbeta för en hållbar utveckling och det är Miljöpartiets viktigaste uppgift. Vi arbetar för ett Värmdö med långsiktig hållbar utveckling för människor, djur och natur inom ekosystemens gränser.

Vår planet har feber. Klimatförändringarna går allt snabbare. Vi behöver ställa om till förnybar energi. Därför har Miljöpartiet drivit på inköp av vindkraftverk och energieffektivisering av kommunens fastigheter. Du som bor i Värmdö kan också samla in matavfall som blir till biogas. Men vi är långt ifrån det kretsloppsanpassade och fossilfria samhället så vi behöver ditt mandat för att ta fler steg.

Här visar vi lokal politik från Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen En klimatsmart Stockholmsregion

Vi vill ställa om till en modern och hållbar storstadsregion. Då behöver vi investera i förnybar energi, energieffektivisera och göra Stockholms läns landsting fossilfritt. Därför satsar Miljöpartiet omkring 600 miljoner i budgeten på det. På så vis kan landstinget gå från ord till handling i klimatarbetet.

Miljöpartiet i Stockholmsregionen vill

  • Energieffektivisering
  • Fossilfritt landsting
  • Klimatkansli
  • Säkra dricksvattnet

Läs mer

Energieffektivisering

Miljöpartiet satsar 500 miljoner i sin investeringsbudget på energieffektivisering.

100 procent förnybart 

Vårt mål är att Stockholmsregionen ska få all energi och värme från vind, sol och vatten. Områden för förnyelsebar energi ska pekas ut i den regionala utvecklingsplanen. Solceller och solfångare ska monteras på landstingets fastigheter där det är möjligt. Vi ska också investera i nya vindkraftsparker. Transporter ska göras med tåg, båt och förnybart bränsle. 

Klimatkansli

Miljöpartiet vill inrätta ett klimatkansli på Tillväxt och Regionplaneringsförvaltningen. Dess uppgift ska vara att stötta kommunerna i arbetet med att minska klimatutsläppen samt påverkan från extremt väder.

Säkra dricksvattnet 

Stockholmsregionen har ett av världens bästa dricksvatten. Det måste vi bevara, även med kommande klimatförändringar. Redan idag är dricksvattnet sårbart och det behövs mycket snart bättre reningsmetoder om det ska fortsätta vara ett av världens bästa. 

 

Fördjupning i ämnet Klimat

Rösta grönt för vår planet och våra barns framtid!