Hållbara transporter, hållbart resande

Vi har snabba och effektiva persontransporter som knyter samman Norrlandslänen. Godstransportsystemen har hög kapacitet och är väl anpassade till industrins behov. Järnvägssystemet har byggts ut och moderniserats. Vi har dubbelspår från Gävle till Härnösand och därifrån fortsätter snabbtågsbanan till Haparanda. Även Mittbanan och norra Ådalsbanan har rustats upp. Industrins godstransporter har till stor del överförts från landsväg till järnväg och sjöfart. Vägstandarden är hög och jämn.  Vi har minimerat miljöpåverkan från transporter genom att agera på alla relevanta fronter: videokonferenser har ersatt många tjänsteresor, det har blivit mycket lättare att använda buss, tåg, cykel, bilpooler och anropsstyrd kollektivtrafik. Biltrafiken har också klart lägre miljöpåverkan än förr, inte minst genom ökad användning av elbilar och biobränslen. Cykelvägnätet är väl utbyggt, även mellan tätorter.

Vi vill

 • Fortsätta arbeta för att kollektivtrafiken i Västernorrland ska bli attraktivare, mera tillgänglig och miljöanpassad

 • 100 % av Region Västernorrlands kollektivtrafik ska drivas av förnybar energi  

 • Att möjliggöra årligt ökat resande med kollektivtrafik

 • Att arbeta med att påverka beteenden för att få fler att välja kollektivt resande i stället för bil.

 • Att regionen utvecklar sin digitala infrastruktur för bland annat distansmöten och e-hälsa

 • Bygga dubbelspår på hela Ostkustbanan Gävle – Härnösand.

 • Omedelbart börja bygga ny järnväg Härnösand – Sundsvall.

 • Rusta upp norra delen av Ådalsbanan från Långsele till Västeraspby, där ett triangelspår mot Botniabanan bör byggas.

 • Modernisera Mittbanan Sundsvall-Östersund till snabbtågsstandard

 • Satsa på en kraftig utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar i länet

 • Erbjuda goda möjligheter och villkor att ta med cyklar på alla tåg och landsbygdsbussar i länet.

 • Göra det lättare att resa kollektivt till kultur- och idrottsevenemang i regionen

 • Utveckla flexibla transportlösningar i glesbygd

 • Utveckla infrastrukturen för elfordon och biodrivmedel

 • Fokusera på att möjliggöra arbetspendling med kollektivtrafik

 

Fördjupning i ämnet Hållbara transporter

Klimatsmarta trafiklösningar och styrmedel

Bra kommunikationer och bra infrastruktur som stödjer effektiva och hållbara transporter har avgörande betydelse för länets och regionens utveckling. Investeringar som nu görs i länets infrastruktur kan styra samhällsutvecklingen under generationer framåt. Långsiktig hållbarhet måste därför gå före kortsiktiga särintressen. Vi vill se en helhetslösning för transporter i Norrland och vill verka för att hållbara infrastruktursatsningar i Västernorrland och övriga Norrland prioriteras!

Vi vill skapa system som minskar obehövligt resande och ineffektiva transporter och genomföra åtgärder som underlättar förändrade resvanor. Vi vill arbeta konkret med attityder och insatser för hållbart resande, för att undvika onödiga transporter. Kollektivt resande och cykling till jobbet ska uppmuntras och civilsamhället stöttas till gemensamma transportlösningar, t ex bilpooler. Regionen ska, i samarbete med länets kommuner, verka för ännu bättre användning av avståndsoberoende konferenser, möten och seminarier med hjälp av digitalisering och modern teknik. Det sparar både arbetstid och miljö.

Region Västernorrland ska ha ett hållbart kommunikationssystem med smarta logistik- lösningar, fler e-hälsotjänster och förnybara bränslen till samtliga transporter. Regionens framgångsrika arbete med intern klimatkompensation, en metod som gynnar utvecklingen mot mer miljöanpassade transporter, ska fortsätta.

Kraftig utbyggnad av järnvägen i Västernorrland

Järnvägen och tågen ger möjlighet till större arbetsmarknadsregioner, med bättre möjlighet till jobb,  studier och fritidsaktiviteter och bidrar till att knyta samman länets kommuner. Vi vill verka för en fortsatt kraftfull utbyggnad av järnvägsnätet i Västernorrland och i hela Norrland. Gemensamma krav och samplanering kommunerna och regionerna emellan är av största vikt för att lyckas bra. Dubbelspår på Nya Ostkustbanan Gävle - Härnösand är av största vikt för hela järnvägs- systemet norrut, både för persontrafik och gods. Ostkustbanan är en del av Botniska korridoren som EU pekat ut som en europeisk stomlinje. Vi måste göra allt som står i vår makt för att få regeringen att snabbt prioritera den satsningen.

Järnvägsutredningen Härnösand – Sundsvall är klar, vilket gör att modern järnväg i länets viktigaste pendlingsstråk kan och bör börja byggas omedelbart. Spår som är viktiga för möjligheten att transportera gods på järnväg, kan och bör byggas i närtid.  Detsamma gäller upprustningen av Ådalsbanan Västeraspby – Långsele, med ett triangelspår mot Botniabanan som möjliggör tågtrafik Örnsköldsvik – Östersund. En upprustning av järnvägen Västeraspby-Långsele är inte bara nödvändig för att flytta godstrafiken från väg till järnväg, den är också helt nödvändig för att få arbetstillfällen och möjliggöra arbetspendling i Ådalen. Även Mittbanan Sundsvall – Östersund behöver moderniseras till snabbtågsstandard.

Miljöpartiet vill att man i planeringen av ny järnväg skapar förutsättningar för pendeltågstrafik. På andra håll i landet har regionaltåg öppnat helt nya möjligheter att bo på landsbygden. Hos oss finns goda förutsättningar för pendeltåg, särskilt längs kusten och Ådalen. Vi ser satsningen på järnvägen som en väldigt viktig satsning för den regionala utvecklingen.

Utbyggt gång- och cykelnät

Cykeln är ett miljövänligt och hälsofrämjande fordon, som i tätorter ofta är snabbare än bilen. Fler som väljer att gå eller cykla bidrar verkningsfullt till bättre folkhälsa. Därför vill vi se en kraftfull utbyggnad av säkra cykel- och gångvägar, särskilt i och kring tätorterna och till skolor och större arbetsplatser. Ökad trafiksäkerhet för bilister får inte ske på bekostnad av att cykelbanor och vägrenar försvinner. Det ska gå att cykla säkert längs alla större vägar i länet.

Arbetspendling med cykel ska uppmuntras och stöttas. Vi vill underlätta för byten mellan cykel och kollektivtrafik och det ska vara enkelt och billigt att ta med sig cykeln på tåg och  landsbygdsbussar. Cykel- och vandringsturismen i länet ska utvecklas, bland annat genom bättre skyltning.

Ökat resande med kollektivtrafik till 2030

Kollektivtrafikresandet ska årligen öka i förhållande till det totala resandet. För att detta mål ska kunna uppnås måste kollektivt resande bli mer attraktivt, både vad gäller samordning, turtäthet, linjesträckningar, biljettpris och attityder.

Samplanering av kollektivtrafiken inom länet måste ske med ett helhetsgrepp om flödena mellan kommuner och till kringliggande regioner. Vi vill se smidiga biljettlösningar, integrerade trafikflöden och goda bytesmöjligheter mellan olika trafikslag. Utbyggnad av effektiva bytespunkter och resecentrum, satsningar på trafikplanering och attitydförändringar samt god tillgänglighet är fundamentalt. Det ska finnas strategiskt placerade pendlar- parkeringar med motorvärmare och cykeltak i närheten av hållplatser för regionaltrafik.

Det ska finnas väl utbyggda försörjningslinjer till tätorter på landsbygden. Flexibla lösningar med till exempel anropsstyrd trafik och modeller för gemensamhetskoncept, ska utvecklas. Vi vill se en bättre samordning med övriga skattefinansierade resor som sjukresor, skolskjutsar och färdtjänst. Det ger möjlighet till ett finmaskigare kollektivtrafiknät på landsbygden. Det ska vara lätt att resa kollektivt, till kultur- och idrottsevenemang och besöksmål.

Perronger och påstigningsplatser ska vara anpassade för människor med funktionshinder. God trafiksäkerhet och miljöanpassning ska vara självklart vid regionala transport- satsningar. Vi har fasat ut fossila bränslen från länets kollektivtrafik,  en utveckling som självklart ska fortsätta.

Ett hållbart vägnät för framtidens fordon

Ett modernt vägnät med hög standard är viktigt för vårt län både för bussar och bilar. Även med större andel resor med tåg, buss och cyklar är det svårt att se alternativ till bilen för vissa resor i Västernorrland. Vi verkar för att få en högre grundstandard inom det finmaskiga vägnätet, inte minst för skogsbruket och för att ge lands- och glesbygd bättre förutsättningar att utvecklas. Vägarna ska fungera året om i alla delar av länet.

Vårt näringsliv, inte minst skogsindustrin, är beroende av väl fungerande vägtransporter, lika väl som järnvägar och sjöfart. Samtidigt sliter dessa tunga transporter hårt på vägnätet. Vi vill överföra mer av virkestransporterna till en driftsäker järnväg. Då minskas slitaget på vägnätet, framkomligheten blir bättre, det blir mindre miljöpåverkan och säkrare trafik.

Den nödvändiga omställningen från fossila bränslen till alternativa drivmedel innebär att vi måste förbereda för nya fordonslösningar. Produktion av biodrivmedel är en växande del av Västernorrlands industri. Vi värnar samarbetet inom Biofuel Region och vill stötta olika samhällsaktörer för vidareutveckling och stimulans av biobaserad energi. Infrastruktur för elfordon ska utvecklas.

Flyg och sjöfart

Flyget är ett komplement till långväga transporter, där det idag inte finns  tillräckligt snabba alternativ, men det är nödvändigt att flyget drivs mer av fossilfria bränslen och betalar för sina utsläpp. En satsning på järnvägen kommer göra att många flygtransporter kan undvikas. Annan kollektivtrafik som möjliggör snabba och hållbara transporter till länet måste prioriteras så att onödig flygtrafik kan undvikas. Miljöpartiet vill långsiktigt verka för att subventionering och stöd av flygtrafik och flygplatser upphör.

Sjöfarten i vår region är, liksom för landet som helhet, utomordentligt betydelsefull. Den står för en mycket stor del av långväga, tunga godstransporter för industrin. Även färjetrafik till Finland kan vara betydelsefull. Vi står bakom EUs svaveldirektiv, som tillkommit för att rädda Östersjöns vattenmiljö. Sjöfarten måste miljöanpassas för att klara sig in i framtiden.  

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: