Kultur och kreativitet

Västernorrland har ett rikt, dynamiskt kulturliv präglat av mångfald, kvalitet och god tillgänglighet i hela länet. Människorna tar aktivt del av kultur och skapande vilket främjar kreativitet, hälsa och livskvalitet. Kulturen är en tydlig del av länets attraktivitet och har bidragit till ökad inflyttning och en stark och hållbar besöksnäring. Kulturarbetare söker sig till Västernorrland, som har utvecklats till ett nav för kulturella och kreativa näringar.

Vi vill

 • Främja ett aktivt, rikt och dynamiskt kulturliv i hela länet

 • Profilera Västernorrland som ett nav för kulturella och kreativa näringar

 • Fördjupa samarbetet mellan de regionala kulturinstitutionerna och kommunernas kultur

 • Öka den digitala och fysiska tillgängligheten till länets kultur

 • Att det ska vara enkelt att åka kollektivt till kulturevenemang och kulturinstitutioner i länet

 • Prioritera barn- och ungdomskultur och läsfrämjande verksamhet

 • Utveckla och värna stödet för unga kulturskapare inom foto, film och animering

 • Återinföra subventionerade resor till Länsmuseet Västernorrland för alla elever i länet, en gång under mellanstadiet

 • Fokusera på kultur som en nyckel för integration

 • Stärka samarbetet mellan kultur och besöksnäring

 • Vårda och tillgängliggöra natur- och kulturarvet

 • Erbjuda goda villkor för kulturarbetare och kulturentreprenörer

 • Satsa på kulturarvsleder, konststigar och kultur på recept som förenar kultur och folkhälsa

 

Fördjupning i ämnet Kultur och kreativitet

Kvalitet och mångfald

 

Kulturen i Västernorrland ska präglas av mångfald, rikedom, kvalitet och nyskapande. Möten mellan olika konstformer och mellan tradition och förnyelse ska särskilt stödjas. Den regionala kulturen ska både ha verksamhet som väcker lust och är öppna för alla, samt erbjuda stöd och plattformar för fördjupning och högkvalitativ verksamhet.

Västernorrland ska vara en plats dit man söker sig som kulturarbetare. Villkoren för kulturarbetare i länet ska vara goda och beredskapen för nya initiativ och idéer ska vara hög.

Kultur förenar människor över gränser, ålder och bakgrund. Länets tradition av en mångkulturell mötesplats ska tas tillvara. Mer fokus ska läggas på kultur som en nyckel till integration och för fler kulturarbetare med olika ursprung. Vi vill att Region Västernorrland blir en fristad för förföljda konstnärer.

Kommunbiblioteken och museerna är viktiga mötesplatser, som kan öppna dörrar till andra kulturer.

Kultur för hälsa och hållbar utveckling

 

Kultur är en förutsättning för hälsa och hållbar utveckling. Genom kultur stimuleras kreativitet och ger oss verktyg att uttrycka oss med alla sinnen, att utvecklas som individer. Kultur är ett sätt att förstå historien och vår samtid vilket bidrar till en levande samhällsdebatt och en hållbar samhällsbyggnad. Kultur ger livskvalitet och meningsfullhet, stimulerar möten över gränser och främjar sammanhållningen i länet. Kultur och kreativitet ska därför på ett självklart sätt genomsyra Västernorrlands strategier för regional utveckling och strategisk samhällsplanering.

Kulturupplevelser främjar hälsa och tillfrisknande. Därför vill vi stärka kulturens roll inom vården och inom folkhälsoarbetet. Kulturarvsleder, konststigar och “kultur på recept” är exempel på hur kultur och folkhälsa kan förenas. Kulturupplevelser främjar också den psykiska hälsan.

Levande kulturliv i hela länet

 

De regionala kulturverksamheterna – scenkonst, teater, film, dans, musik, bibliotek, hemslöjd, museum, kulturarv, arkiv – ska vidareutvecklas och vara tillgängliga i hela länet. Ett starkt samarbete med kommuner, föreningsliv, studieförbund och fria aktörer är en förutsättning. Kulturutbudet ska öppna nya dörrar och stimulera till nya kulturupplevelser och eget skapande.

Kulturen är och ska vara en del av det offentliga rummet och trösklarna till att ta del av kulturen ska vara låga. Nya digitala lösningar och koncept för marknadsföring måste tas tillvara. Det ska vara enkelt att åka kollektivt till kulturevenemang och kulturinstitutioner i länet, även på helgen. God tillgänglighet till lokaler, fysiska miljöer och information är en självklarhet.

Västernorrland ska ha ett aktivt, gränsöverskridande kultursamarbete med omvärlden. Det främjar både kulturens dynamik och kvalitet, tillgången till kultur och känslan av gemenskap och samhörighet. Samarbetet med övriga norrlandslän ska särskilt fördjupas.

Barn och ungas rätt till kultur

 

Barn- och ungdomskultur och kultur i skolan ska särskilt prioriteras. Alla barn i Västernorrland ska ta del av länets kulturverksamheter och uppmuntras till eget skapande inom de olika kulturyttringarna. Genom avtal, samordning och samarbete  med kommunerna i regionen vill vi stödja ungas möjligheter att utvecklas inom foto, film och animering, uppleva professionell scenkonst och ska minst en gång under mellanstadiet besöka Länsmuseet Västernorrland, genom subventionerade resor. Länsbiblioteket ska prioritera sitt  litteratur- och läsfrämjande uppdrag gentemot folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet.

Lyft fram och vårda kultur- och naturarvet

 

Västernorrland har ett fantastiskt kultur- och naturarv. Det är en ovärderlig kunskapskälla för nuvarande och kommande generationer och för vår regionala identitet. Det är också en stor tillgång för besöksnäring och ekoturism. Kultur- och naturarvet ska tillgängliggöras på kreativa sätt och vårdas klokt. Viktiga områden för kulturarv och kulturminnen ska särskilt lyftas fram. Genom varsamhet kan värdefulla miljöer och byggnader förenas med samtida bebyggelse, morgondagens kulturarv.

Vi måste även värna om och dokumentera det immateriella kulturarvet – människors berättelser och erfarenheter. Länsmuseet Västernorrland har en viktig roll i detta arbete, liksom att vara ett forum för aktuella samhällsfrågor.

Västernorrland har en stark profil som arkivlän. Arkiven ska vara öppna för besökare och ha god digital tillgänglighet. I samarbete med besöksnäringen kan kulturarvet göras mer synligt, både digitalt och i anslutning till viktiga destinationer. Genom samarbete med hembygdsföreningar och ideella natur- och kulturvårdare i hela länet får vi många delaktiga i skapandet och bevarandet av kulturarvet.

Kultur för ett kreativt och hållbart näringsliv

 

Vi vill utveckla Västernorrland som ett starkt nav för de kreativa och kulturella näringarna. Genom att stimulera kreativitet och den inneboende skaparkraften hos befolkningen, lägger vi grunden för ett innovativt och hållbart näringsliv. Vi vill erbjuda goda villkor för och stöd till företagare inom kulturområdet.

Kultur är ett växande exportområde. Västernorrland är framstående inom bland annat musik och film och utvecklingspotentialen är stor. Genom samarbete med kommunerna för en stark kulturskola och barnkultur skapar vi god jordmån för nästa generation kulturutövare.

Kultur är även en viktig profilfråga för besöksnäringen. Genom vår rika natur och unika kulturarv finns goda utvecklingsmöjligheter för kultur- och naturturismen. Vi vill bevara Västernorrlands kulturminnen och tillgängliggöra dem bättre. Länets kulturinstitutioner måste ta ansvar för att öka den fysiska och digitala tillgängligheten. Genom fler informationscentraler och ökad samverkan med turistbyråer, visitor centers och turismföretag ökar kännedomen om och stoltheten över Västernorrlands fantastiska kultur.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: