Barn och ungas hälsa

Samhället har ansvaret att tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare skapa förutsättningar för att barn och ungas uppväxtvillkor ska vara goda. Barnkonventionen – eller som den egentligen heter “FN:s konvention om barnets rättigheter” blev lag 1 juni 2018 och är en viktig del i arbetet med barn och unga.

Vid livets början och genom småbarnsåren har föräldra- och barnhälsovården en viktig roll i stödet av föräldraskapet genom att följa barnets utveckling och hälsa. Vi har några familjecentraler i vårt län men de behöver bli flera. De är en bra grund i det förebyggande arbetet. Där samverkar kommun och regionen kring barnfamiljen och erbjuder verksamhet som hälsovård, träffar för föräldrar/vårdnadshavare, öppen förskola samt ger råd och stöd.
Det är viktigt att ge stöd till barnfamiljer att främja goda matvanor och motion för att minska risken för framtida ohälsa. För familjer med större stödbehov är det viktigt att kunna upptäcka detta tidigt och erbjuda särskilt föräldra/vårdnadshavarstöd.

Förskola och skola är en bra plattform för fortsatt föräldra-/vårdnadshavarstöd. En framgångsfaktor och en bra grund är bra samarbete mellan kommunerna och regionen. För eleverna i skolan är samarbete mellan elevhälsan och primärvården viktig, liksom bra tillgänglighet på ungdomsmottagningarna. God sexual- och samlevnadsundervisning i skolan, tillgängliga ungdomsmottagningar och gratis tillgång till preventivmedel för unga säkerställer god sexuell och reproduktiv hälsa. Det är också viktigt att stärka HBTQI-perspektivet.

 

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter