Hälso- och sjukvård för framtiden

Hälso- och sjukvård för framtiden

Västernorrland ska ha en hälsofrämjande, jämlik, modern hälso- och sjukvård. Vården ska hålla god kvalitet, vara tillgänglig, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad. Vi vill verka för att tandvården ska ha samma villkor som övrig vård och ska därför vara en del av den offentligt finansierade vården. Vi vill att tandvården ska ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd.
Vårdens finansiering måste säkras så att den inte blir ojämlik på något sätt. Det måste finnas ekonomiskt utrymme för beredskap, till vårdplatser, det måste finnas pengar till utveckling och satsningar på fast personal för att garantera den trygghet vården ska ge.

Patientens delaktighet och självbestämmande är en allt viktigare del av hälso- och sjukvården. Vi vill att vården ska se hela patienten, det psykiska och det fysiska, man ska utgå från patientens hela livssituation och i första hand behandla sjukdomsorsak och inte symtom.

En av de största händelserna i många människors liv är att bli förälder.  Det är viktigt att miljön vid förlossningen är god och att föräldrarnas önskemål i så hög grad som möjligt tillgodoses.
För att säkra förlossningsvården i hela landet och höja tillgängligheten måste regionerna ha en helhetssyn och kontinuitet för vården under graviditet, förlossning och eftervård. Barnmorskors genuina yrkeskunnande kring graviditet och förlossning behöver få större utrymme. För oss är solidariteten med kommande generationer grunden för vår gemensamma framtid. I det är tryggheten för gravida kvinnor en grundförutsättning.
Vi vill se en utvecklad sammanhållen vårdkedja från mödravård och förlossning till eftervård, barnhälsovård till ett utvecklat samarbete med skolhälsovården.

Invånarna i Västernorrland blir äldre, det är positivt att allt fler människor får förmånen att leva längre. Det ställer ökade krav på samordning mellan kommunernas hemtjänst och hemsjukvård, primärvård, specialistsjukvård och akutvård.

 

Nyheter på ämnesordet

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter