Hälsolänet Västernorrland

Hälsolänet Västernorrland


Västernorrlands invånare är trygga och har god hälsa. De vet att de kan få en riktigt bra och modern vård oavsett var de bor. Moderna lösningar för tillgång till kompetent vård i glesbygd har införts. Den psykiska hälsan har ökat. Patientens självbestämmande och delaktighet i vården har utvecklats, och patienten står i fokus för den skattefinansierade vården och omsorgen.

 Vi vill: 

 • Att hälso- och sjukvård tillgodoses på lika villkor efter behov i hela regionen
 • Prioritera folkhälsoarbete och livsstilsförändringar
 • Förstärka primärvårdens roll när det gäller att möte psykisk ohälsa
 • Prioritera arbetet för den psykiska hälsan för barn och ungdomar
 • Arbeta fram en plan för suicicprevention tillsammans med kommunerna  och andra aktörer
 • Införa könsuppdelad statistik och jämställdhetsbokslut i all verksamhet
 • Verka för att utveckla sjukvård i glesbygd
 • Använda e-hälsotjänster för att underlätta och förstärka kontakten med vården för medborgaren
 • Trygg och god vård som är sömlös med god samordning speciellt för äldre
 • Utveckla arbetet med familjecentraler och strukturer för föräldra/vårdnadshavarstöd i samarbete mellan kommun och region
 • Att sjukvården ska fortsätta och utveckla sitt systematiska arbete för att minska miljöpåverkan
 • Att papperslösa ska ha rätt till både akut och planerad vård
 • Införa nya behandlingslinjer för nya diagnoser vid behov
 • Satsa hårdare på systematiskt kvalitetsarbete i vården för att säkerställa att patienter inte drabbas av vårdrelaterade skador
 • Utveckla formerna för ökat patientinflytande inom vården
 • Utveckla god vård i livets slutskede
 • Stärka kopplingen mellan forskning och klinisk verksamhet
 • Satsa mer på grön rehabilitering
 • Stärka HBTQ-perspektivet
 • Att preventivmedel ska vara gratis för unga

Nyheter på Hälsolänet Västernorrland

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter