Regional utveckling i hela Västernorrland

Västernorrland är en levande region där människor i högre utsträckning än idag väljer att stanna och dit fler än idag väljer att flytta till. Landsbygden och städerna utvecklas tillsammans och framtidstron är stark. Västernorrland är profilerad som en hållbar region och ligger i framkant i omställningen till minskad miljöpåverkan och ökad självförsörjning. Det är lätt att förverkliga goda idéer och näringslivet blomstrar – inte minst genom sin del i den gröna omställningen. Det finns stora möjligheter till livslångt lärande. Ett aktivt föreningsliv och ideell sektor bidrar till stark social gemenskap, delaktighet och livskvalitet. Kommun, region, stat och andra aktörer jobbar i nära samarbete för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Västernorrland.

Vi vill

 • Stödja landsbygdens och städernas omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle

 • Öka graden av självförsörjning i länet genom satsningar på lokal matproduktion

 • Bygga ut bredbandsnätet

 • Verka för nyetableringar av statliga verksamheter i länet

 • Stödja industrins omställning till ökad energieffektivitet och innovationsförmåga, t.ex inom området bioenergi

 • Stärka tillväxten av tjänstesektorn och de kulturella och kreativa näringarna

 • Främja socialt företagande, kooperativ och förutsättningarna för små och medelstora företags utveckling  

 • Utveckla besöksnäringen med inriktning ekoturism

 • Att Mittuniversitetets verksamhet vidgas och finns tillgängligt i hela regionen, genom bland annat distansutbildningar

 • Fortsatt stödja folkbildningen

 • Stödja den ideella sektorn och föreningslivet

 • Främja inflyttning och ett aktivt integrationsarbete

 • Fortsatt aktivt arbete för samarbete inom och utom Region Västernorrland

 • Skapa möjligheter till en hållbar utveckling genom satsningar på infrastruktur, kommunikationer och förnybar energi

Fördjupning i ämnet Regional utveckling i hela Västernorrland

Levande landsbygd och hållbara städer - strategier för omställning

Landsbygdens fortlevnad och utveckling är central för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. För att ha möjlighet att bo kvar på landsbygden är det viktigt att service som post, kollektivtrafik, dagligvaruhandel och sjukvård finns inom rimligt avstånd liksom att det finns utbyggda bredbands- och telefonimöjligheter.

För att komma bort från fossila bränslen kommer skogen, biomassa och avfall att vara viktiga för att producera biobränslen. Vårt sätt att producera grödor och kött kommer behöva ändras. Att odla maten nära är viktigt nu och i framtiden och att djur föds upp under anständiga former är prioriterat. Därför ser vi det som troligt att jordbruket i Sverige och i Västernorrland kommer att öka. För att öka nivån av självförsörjning i Västernorrland krävs breda samarbeten och långsiktighet.

Sambandet mellan en levande landsbygd och tätorternas utveckling måste tydliggöras. Regionens insatser för näringslivsutveckling, infrastrukturplanering och fördelning av EU-stöd måste styras till hållbara lösningar. Vi vill verka för nyetableringar av statliga verksamheter i länet. Genom satsningar på infrastruktur, bredband, kommunikationer, lokal förnyelsebar energi och matproduktion samt städernas och landsbygdens omställning skapar vi möjlighet till hållbar utveckling i hela Västernorrland.

Migration som resurs

Att få fler människor att flytta till Västernorrland är avgörande. Vi  har både plats för fler och erbjuder fantastiska livsmiljöer. Migration är inte bara en rättighet utan också en resurs. Ökad inflyttning kan vitalisera samhället, bidra med kompetens inom särskilda områden och motverka den sneda åldersstrukturen med en åldrande befolkning.

Vi ser ett stärkt integrationsarbete som en framgångsfaktor för länets utveckling. Vi vill skapa fler mötesplatser mellan olika grupper och öppna nya dörrar för utlandsfödda att delta i social gemenskap, delaktighet och arbetsliv.

Ett hållbart, innovativt näringsliv 

Industrin i Västernorrland står inför en nödvändig omställning för att möta framtidens krav på energieffektiva, flexibla och innovativa processer. Vi vill satsa på stöd till denna omställning för att säkerställa gröna jobb i Västernorrland. En högre grad av lokal förädling av produkter är önskvärd.

Region Västernorrland har, med sin stora tillgång på vatten- och vindkraft, de bästa förutsättningarna för etablering av nya industrier som kräver hållbar, fossilfri energi för sin produktion. Där behöver vi bli bättre på att marknadsföra regionens möjligheter, men vi behöver också stärka infrastruktur för transporter, arbetsmarknad och tillgången på kvalificerad arbetskraft. Vi ser även en stor potential för tjänstesektorn och de kulturella och kreativa näringarna att utvecklas vidare i länet. Nätverksbyggande och kunskapsutveckling måste stimuleras. Inkomster måste också kunna spenderas inom länet, därför vill vi verka för att dagligvaruhandel finns att tillgå för alla.

Besöksnäringen har stor utvecklingspotential i Västernorrland. Strategier för Höga Kusten,  Sundsvallsregionen och länets samlade turismutveckling finns och kan utvecklas. Vi vill främja ekoturism och tillgängliggöra kulturarvet och naturmiljöerna. Kollektivtrafiken ska vara god till viktiga målpunkter i länet.

God tillgång till kapital är viktigt för att småföretag ska kunna etablera sig och växa. Det ska kunna bli lättare att bygga lokalt kapital, via exempelvis sociala fonder, i små- och medelstora företag. Vi vill underlätta för socialt företagande, kooperativ och andra företagsformer sominte syftar till vinst.

Bildning för livet

En viktig del i att kunna bo kvar är att möjligheter till utbildning finns. Nu centraliseras utbildningar på universitets- och högskolenivå samtidigt som det blir svårare att utbilda sig efter gymnasiet. Vi vill verka för en decentralisering av utbildningsmöjligheterna.

Att kunna utbilda sig i alla skeden, både på plats och på distans, är viktigt. Därför ser vi det som naturligt att Mittuniversitetets verksamhet vidgas och finns tillgängligt i hela regionen. Folkhögskolor har också de en viktig roll i den regionala utvecklingen.

Bildning är en viktig förutsättning för det demokratiska samhället och ett utmärkt sätt att ställa om från konsumtionssamhället till ett samhälle där bildning är viktigare än konsumtion. Studieförbunden har en viktig roll vad gäller kulturutövande och bildning. Vi ser det som otroligt viktigt att de fortsatt har möjligheter att genomföra ett gott arbete. Vi vill stödja studieförbunden så att de även framöver ska kunna ge en bred folkbildning.

Social hållbarhet

För att kunna uppnå en social hållbarhet i samhället krävs det att människor känner goda möjligheter att påverka, upplever god hälsa, att arbetslösheten och inkomstklyftorna minskar, ett framgångsrikt integrationsarbete, att det finns ett aktivt föreningsliv och att välfärden är god.

Genom att det finns resurser till ett aktivt föreningsliv så stärks demokratin i samhället. Miljöpartiet tycker det är viktigt att ta tillvara på den så kallade “tredje sektorn” - den ideella sektorn - som strävar efter andra syften än vinst. I ett grönt samhälle har dessa sammanslutningar stor tyngd och bidrar till den lokala ekonomin på många sätt.

Genom stärkt socialt företagande och samverkan med den ideella sektorn vill vi bland annat hitta nya sätt att skapa meningsfulla arbeten för de människor som idag står långt från arbetsmarknaden och som ett redskap för integration.

En utbredd jämlikhet är viktigt för att människor ska känna sig trygga.

Miljöpartiet ser det som viktigt att det finns en stark resiliens - förmåga att motstå olika störningar - i samhället. Ett starkt demokratiskt system och en hög katastrofberedskap gällande exempelvis strömavbrott, översvämningar och orkaner kommer att bli allt viktigare med ett ändrat klimat.

Fortsatt aktivt arbete för regionalt samarbete

I och med att Västernorrlands län blev region 1 januari 2017, beslutar ett direktvalt regionfullmäktige om regionala utvecklingsmedel. Vi ser att det finns stora utvecklingsfrågor som måste drivas och samordnas i ett fortsatt fördjupat samarbete med övriga Norrland och andra regioner.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: