Ren energi - god miljö

Genom stora genomgripande insatser har länet minimerat sin miljöpåverkan och tar mycket stor etisk hänsyn i all sin offentliga upphandling. Länet har nu kraftigt minskat sitt beroende av fossil energi och klarar sin försörjning av värme och el genom förnyelsebara källor, tack vare en väl utförd energieffektivisering. Jord- och skogsbruk, samt jakt och fiske bedrivs långsiktigt och stödjer den biologiska mångfalden. Kompetens kring hållbarhetsfrågor är väl utvecklad i regionen och är internationellt i framkant.

Vi vill

  • Fortsätta ta kraftfulla steg i energiomställningen och avveckla användning av fossila bränslen för uppvärmning i Region Västernorrlands lokaler

  • Minimera utsläppen av växthusgaser i regionen, exempelvis lustgas

  • Halvera regionens elanvändning för uppvärmnings- och kylningsändamål

  • Regionens avfall ska vara väl sorterat och inget återvinningsbart material ska gå till deponi

  • Fullt ut tillämpa ersättnings- och försiktighetsprinciperna vad gäller kemiska och biotekniska produkter - det innebär bl.a. att det minst miljöpåverkande alternativet alltid ska användas vid t.ex. rengöring och städning

  • Ersätta läkemedel som innehåller substanser som kan medföra miljö- och hälsorisker med bättre alternativ

  • Vindkraftsutbyggnad ska ske med miljö- och social hänsyn

  • 100 % av Region Västernorrlands fordonsflotta ska drivas av förnybar energi

 

Fördjupning i ämnet Ren energi - god miljö

Regionen som hållbar aktör

Region Västernorrland har genomfört flera framgångsrika satsningar på förnyelsebar energiproduktion och har ambitionen att vara ett miljölän. Regionen är medlem i Sveriges Ekokommuner tillsammans med samtliga av länets kommuner. Region Västernorrland har som samlande regional aktör med bred demokratisk förankring stor betydelse för hur miljöfrågorna hanteras i vårt län. Det spelar stor roll hur regionen agerar när det gäller t.ex. energihushållning, trafikförsörjning och kemikalie- och avfallshantering i såväl den egna verksamheten som i verksamhet som upphandlas eller finansieras av regionen.

Vi vill fortsätta ta kraftfulla steg i energiomställningen. Region Västernorrlands miljö- och hållbarhetsplan ska uppdateras regelbundet och successivt skärpas för att miljömålen ska kunna uppnås och för att Västernorrland ska ligga steget före. Det innebär bland annat fortsatta steg för energieffektivisering, ökad användning av förnyelsebar energi och en fossil- och kärnkraftsoberoende elanvändning. Målet är att satsningar ska medföra både miljö- och ekonomisk nytta och att regionen agerar som en förebild och en föregångare.

100 % av regionens fordon ska drivas av förnyelsebara bränslen. Regionens avfall ska vara väl sorterat, så att det blir en viktig resurs genom återvinning. Inget återvinningsbart material ska gå till deponi

Fossilfri region - förnyelsebar energi

Klimatförändringar på grund av mänsklig påverkan skadar stora värden, både för den enskilde och för samhället. Vi kan fortfarande göra mycket för att minska mänsklighetens framtida bidrag till den tilltagande globala växthuseffekten. Vi måste samtidigt rusta oss för de klimatförändringar som följer av de utsläpp som redan gjorts. Region Västernorrlands  klimatarbete har hittills varit ekonomiskt lönsamt och är också en solidarisk handling med världens folk och kommande generationer.

El från sol, vind och vatten ska användas. Energianvändning ska minimeras genom rätt materialval och klok arkitektur i byggnader. Fossila bränslen och kärnkraft måste fasas ur snabbare. Vi ska använda våra resurser i en sådan takt att naturen hinner att återskapa dem. Vi ska till exempel undvika att avverka mer skog eller fånga mer fisk än vad som motsvarar återväxten.

Miljöpartiet vill att Västernorrland även fortsättningsvis ska vara fri från uranbrytning och kärnkraft. Förnyelsebar energi ska istället användas. För Miljöpartiet handlar detta om en ekonomisk och ekologisk ansvarsfull energiförsörjning, men också om vårt regionala ansvar för folkhälsa.

Biologisk mångfald och naturvård

Havet vid vår kust är varken salt- eller sötvatten. Detta innebär att både saltlevande och sötvattenlevande organismer förekommer men de lever närmare gränsen till vad de tål, vilket i sin tur betyder att antalet arter i ekosystemet är relativt litet. Ekosystemet är därmed extra sårbart. Alla åtgärder som stör balansen i havet är därför skadliga. Kemikalieutsläpp och övergödning ska undvikas.

Fisket ska vara uthålligt och från hållbara bestånd, bifångster minimeras.

De stora rovdjuren ska ha en gynnsam bevarandestatus. Konflikter mellan motstående intressen måste lösas så att varg, lo, björn, järv och kungsörn kan fortleva i långsiktigt hållbara bestånd även i vårt län.

Det är viktigt att bevara skyddsvärd skog och nyckelbiotoper i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Avverkning, plantering och röjning som sker på ekologiskt klokt sätt och tar hänsyn till det rörliga friluftslivet är viktigt för att kunna ha ett hållbart skogsbruk som gynnar miljö, natur och kultur. Västernorrlands vackra landskap är en grund för folkhälsan - att kunna nyttja utemiljöer är viktigt. Därför finns det också folkhälsoargument för att bevara en hälsosam och vacker miljö.

Kemikalier och sanering

En god miljö, utan gifter i vår omgivning, gör att människor inte behöver drabbas av besvär och sjukdomar i samma utsträckning. En giftfri miljö betyder också att olika former av utarmning av ekosystem kan undvikas. I länet finns ett stort antal förorenade platser där tidigare industrier och deponier funnits. Många av dem läcker ut giftiga ämnen till mark och vatten, och är ett problem som kan förväntas öka med tiden. Det är därför viktigt att mer statliga resurser anslås till sanering av förorenade områden.Vi vill ersätta och fasa ut plasterna och vi vill att det sker en substitution till förnyelsebara eller återvinningsbart material. Regionen ska inleda ett arbete i samverkan med kommunerna i syfte att inventera och tillsammans ersätta plast så långt det går. Den plast vi ändå behöver behålla, ska kunna oskadliggöras. Plast får inte belasta naturen och haven och riskera den biologiska mångfalden.

Miljö- och hälsofarliga kemikalier ska fasas ut. Det är viktigt att vid upphandling och i verksamheter tillämpa ersättnings- och försiktighetsprinciperna så att framtida problem med kemikalier minimeras.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: