Folkhälsa

Miljöpartiet vill

  • Jobba vidare med tidiga insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.
  • Utveckla arbete med grön rehabilitering i Västmanland.
  • Främja hälsa och förebygga sjukdom genom att utveckla det hälsoinriktade arbete inom vården.

Människor ska uppleva att de må bra, både fysiskt och psykiskt. Även om alla människor har ett ansvar för sin egen hälsa, så varierar förutsättningarna för god hälsa stort. Det som formar förutsättningarna är komplext och påverkas av många faktor, inte minst av den politik som förs nationellt, i Regionen och i kommunerna. Regionen ska ta sitt ansvar för en god hälsa hos befolkningen, genom att ge stöd och hjälp till god hälsa och en sund livsstil. Även om hälsan generellt är god bland befolkningen finns det stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Därför krävs preventivt arbete och särskilda insatser för utsatta grupper för att nå verklig jämlikhet. Det är viktigt att Regionen fortsätter med hälsofrämjande insatser som riktade hälsoundersökningar och stöd till livsstilsförändringar genom Hälsocenter.

Ett gott samarbete mellan kommuner och Regionen- i synnerhet vad gäller, psykisk ohälsa, barn i skolåldern, äldre, samt personer med funktionsvariation - avgörande för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Region Västmanland ska tillsammans med kommunerna se till att länet har en god tillgänglighet till familjecentraler och Ungdomsmottagningar. Regionen bör samverka med föreningslivet i fråga om hälsoaktiviteter och fysisk aktivitet på recept.

Det är viktigt att människor får råd och stöd för att kunna hantera vardagliga ofarliga åkommor som inte behöver ta vårdens resurser i anspråk. Det är en utmaning att ändra attityder så att det är accepterat att avstå från att arbeta när man är sjuk.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: