Hållbart arbetsliv

Personalen är Region Västmanlands mest värdefulla tillgång. Regionen ska vara en god arbetsgivare, som arbetar aktivt för att medarbetarna ska trivas och må bra.

Att satsa på arbetsmiljön och ett hållbart arbetsliv är också en jämställdhetssatsning då en majoritet av Regionens anställda är kvinnor. Att göra satsningar inom hälso- och sjukvård är därför ett sätt att minska effekterna av en arbetsmarknad där kvinnor har lägre livsinkomst och i större utsträckning än män riskerar att drabbas av ohälsa kopplat till arbetslivet.

Coronapandemin har visat på nödvändigheten att ha god tillgång till personal med rätt kompetenser, och tillräckligt stor personalstyrka för att snabbt kunna ställa om under tider av extra hård belastning. Vi ser att denna beredskap behöver finnas även fortsättningsvis och att vi behöver ha en organisation som möjliggör återhämtning för personalen efter extraordinära insatser. Under överskådlig framtid kommer vården att behöva anpassas till att också arbeta av den vårdskuld som uppstått när annan vård fått stå tillbaka pga pandemins effekter. Det kräver att Regionen arbetar systematiskt och efter de nya förutsättningarna för att säkra såväl patienternas som personalens säkerhet och hälsa.

Inflytande och kompetensutveckling

Offentligt driven vård ska vara bra på att ta tillvara personalens initiativförmåga och kreativitet. Personalen ska ha en god arbetsmiljö, stort inflytande över det egna arbetet och möjligheten att påverka arbetstider och innehåll. Synpunkter från personalen ska ses som utvecklingspotential för Regionen.

Ett långt arbetsliv kräver en kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Regionen ska vara generös med att erbjuda fortbildningar samt se positivt på att bevilja tjänstledigheter för utbildningar. Vi vill utveckla möjligheterna att samverka kring utbildningsinsatser för vårdande personal i kommuner och Regionen.

Vi vill införa två utbildningsdagar per år som de anställda själva får stort inflytande på hur de ska användas på samma sätt som friskvårdsbidraget samt införa ett årligt utbildningsbidrag på individuell nivå för personalen att själv utnyttja inom ett kvalitativt urval.

Vi vill öka grundbemanningen och minska andelen timanställda. Hyrpersonal som stafettläkare och övrig personal via bemanningsföretag ska anlitas endast i undantagsfall. Den legitimerade personalen behöver ha tid och utrymme att utöva sin profession. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med resurser runt omkring i form av administrations- och omsorgspersonal för att få en bra balans och en god arbetsmiljö för all personal.

Det är viktigt att Regionens personal har en trygg och säker arbetsplats. Meddelarfrihet är en självklarhet. Åtgärder måste vidtas för att minimera risken att Regionens personal utsätts för hot och våld. All personal ska ha återkommande inslag på personalmöten där värdegrundsarbetet och diskriminerings- och jämställdhetsfrågor lyfts och fördjupas.

Chefens roll är av stor betydelse för detta, därför är det viktigt att utveckla stödet för att bli och vara chef. Diskriminering ska inte förekomma i Regionen. Kunskaper om olika kulturer och språk ska ses som en merit vid nyanställningar och chefstillsättningar.

VI VILL

 • införa ett utbildningsbidrag där Regionens anställda årligen erbjuds en kompetensutvecklingspeng
 • ge all personal möjlighet att ta ut två egna dagar per år för fortbildning
 • ha ett tydligt normtal för antal medarbetare per chef, med riktmärke på 25
 • öka andelen service-, omsorgs- och administrationstjänster att avlasta den legitimerade personalen
 • att värdegrundsarbetet ska vara ett regelbundet inslag på personalmöten.

Förkortad arbetstid

Vi vill ta steg för en normalarbetstid på 35 timmar i veckan.  Med kortare arbetstid är det lättare att skapa en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Regionen ska gå före i utvecklandet av framtidens arbetsmarknad, där livskvalitet och individuella lösningar står i fokus. Det ger de anställda bättre hälsa, stärkt närvaro i jobbet och bättre tid med familjen.

En god arbetsgivare förstår att personalen har olika behov beroende på var i livet de befinner sig. Ibland kan man behöva minska sin arbetstid för att istället tillbringa mer tid med sin familj eller utbildning. Vid andra tider vill man satsa helt på sitt yrke. Vi vill att Regionen är lyhörd för dessa variationer och är öppen för olika sätt att möjliggöra önskad tjänstgöringsgrad som innebär rätt till heltid för den som önskar men även rätt till deltid för den som önskar det. Regionen ska ha en positiv syn på att byta lönehöjning mot ledighet.

Schemaläggning ska göras så att delade turer i största möjliga mån undviks. Den som ändå blir schemalagd att arbeta delad tur ska få extra ersättning.

VI VILL

 • införa önskad tjänstgöringsgrad med rätt till heltid men även rätt till deltid
 • att Regionen genomför pilotverksamhet med förkortad arbetstid
 • avskaffa delade turer.

Till och från jobbet

Ett hållbart arbetsliv innebär också att på ett smidigt och hållbart sätt kunna ta sig mellan hem och arbete. Det är  viktigt att Regionen erbjuder bra möjligheter till transporter med kollektivtrafik och cykel och bra möjligheter till distansarbete.

Personalen inom Regionen ska uppmuntras att, när det är möjligt, åka med kollektivtrafiken och därför vill vi införa en rabatt på VLs årskort för regionanställda. Regionen behöver se till att det finns tillräckligt många, väderskyddade och låsbara cykelställ vid Regionens alla arbetsplatser för att underlätta för personalen att kunna cykla till jobbet. Vi vill införa förmånscykel för personalen.

För resor inom jobbet ska det alltid finnas möjlighet till lånecyklar, fossilfria personbilar eller möjligheten att med personalkort åka kollektivt.

Regionen ska se positivt på att arbeta på distans där det är möjligt. Det innebär också att utveckla möjligheterna att ha möten på distans för såväl personalgrupper som i möten med förtroendevalda, kunder och patienter.

VI VILL

 • ge all personal inom Regionen rabatt på VL
 • ge all personal möjlighet till förmånscykel
 • att Regionens alla arbetsplatser har väderskyddade och låsbara cykelställ
 • att Regionen utvecklar möjligheterna att arbeta och ha möten på distans.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter