Arbetsmarknad och livslångt lärande

Alla ska ha möjlighet att leva ett liv som förverkligar deras egna drömmar, ambitioner och färdigheter. 

Kompetensförsörjning

Region Västmanland ska jobba aktivt med kompetensförsörjning för alla personalkategorier. Särskilt viktigt är det att Regionen erbjuder unga personer och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden vägar in till arbete. En bra löneutveckling och kompetenshöjande insatser för befintlig personal är också av största vikt. Det ska vara möjligt att göra lönekarriär inom Regionen utan att byta arbetsplats.

Alla unga ska ha möjlighet att leva ett liv som förverkligar deras egna drömmar, ambitioner och färdigheter. Lösningar som stärker ungas inträde och ställning på arbetsmarknaden ska vara i fokus för Regionens arbetsmarknadsarbete.

Skillnader i tillgången till arbete mellan olika personer ska minska. För många är det svårt att ens få in en fot på arbetsmarknaden. Speciellt svårt är det för personer som faller utanför samhällets normer, personer med funktionsnedsättning och personer som är födda utanför Sverige. Samhället behöver bli mera öppet och tillåtande. Regionen är en stor arbetsgivare och måste gå före genom att erbjuda såväl jobb som praktikplatser till personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Livslångt lärande

Det ska vara enkelt för alla människor att lära hela livet. Det ska vara möjligt att studera i hela länet utan att tvingas flytta. Särskilt viktigt är förenklade möjligheter till en mångfald av utbildningar för att höja utbildningsnivån i hela länet. Region Västmanland behöver satsa på förbättrade möjligheter till utbildning och arbete på distans.

För Region Västmanland ska det vara självklart att aktivt och generöst stödja folkbildningens aktörer såväl studieförbund som folkhögskolor både när det gäller ekonomiska villkor och att vara en självklar samverkanspart kring olika utbildningar och verksamheter. Alla folkhögskolor, såväl vår egen Tärna folkhögskola som övriga, ska vara bärare av bildning och kultur och en arena för grön omställning och bättre integration. Vi vill att Regionen tillsammans med folkhögskolorna utvecklar formerna för samverkan med kommunerna, arbetsförmedlingen, föreningar, kulturliv och näringsliv.

Mälardalens universitet är en stark aktör för att bidra till länets utveckling och möjligheten för länets invånare att vidareutbilda sig. Det är viktigt att Regionen utvecklar sitt samarbete med akademiska lärosäten inom och utom länet och uppmuntrar dessa att erbjuda tekniska lösningar som gör att västmanlänningarna kan läsa kurser på distans om så önskas. Det ska vara lätt att utbilda sig under hela livet och parallellt under sitt yrkesliv.

För att klara av omställningen till ett samhälle som löser vår tids stora utmaningar behövs utbildningar som ger människor redskap för förändring. Kunskaper om målen i Agenda 2030 och som möjliggör en grön och rättvis omställning behöver därför vara en del av alla utbildningar som Regionen erbjuder eller stöttar på andra sätt.

VI VILL

  • erbjuda ungdomar praktikplatser och sommarjobb
  • öka andelen anställda personer med funktionsvariationer
  • öka samverkan med utbildningsaktörer för att kunna erbjuda praktikplatser och språkpraktik
  • att det ekonomiska stödet till studieförbund och folkhögskolor årligen räknas upp med minst motsvarighet till löne- och prisutvecklingen
  • att Regionen tar initiativ till ett närmare samarbete med länets folkhögskolor
  • att distansstudier alltid ska vara möjligt för såväl akademiska som övriga utbildningar
  • att målen i Agenda 2030 ska genomsyra alla utbildningsinsatser som Regionen stöder.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter