Digital infrastruktur

Ett väl utbyggt bredband i länet är idag en förutsättning för regional utveckling. 

Det handlar om möjlighet till distansarbete, likväl som förutsättningar för arbete på mindre orter. Men det är också en fråga om tillgänglighet till myndigheter och vården genom e-tjänster och möjligheter att utveckla och förbättra vården.

Vi ser att det idag fortfarande finns stora skillnader i olika delar av länet av hur väl utbyggt bredband som finns. Framförallt norra länsdelen och delar av Surahammars kommun ligger långt efter övriga delar. Region Västmanland behöver samverka med övriga samhällsaktörer för att minska den digitala klyftan.

Det är en demokratifråga att på ett likvärdigt sätt kunna ta del av information, påverka beslutsfattare och delta i opinionsarbete som till stor del idag genomförs på nätet. Det behöver säkerställas att det på Regionens alla vårdinrättningar och besöksplatser finns gratis och bra wifi för besökare och patienter.

Sjukhusbiblioteket behöver utvecklas så att det på ett enkelt sätt går att ta del av bibliotekets utbud via sin smartphone för att t ex låna ljudböcker. Patienter behöver kunna få hjälp från omsorgspersonal att komma ut på nätet för omvärldskontakt och det ska finnas möjlighet att låna laddare vid besök på vårdinrättningar/jourer.

VI VILL

  • att alla länets invånare har tillgång till utbyggt bredband till minst 100 Mbit/s
  • att särskilda insatser görs för att stödja utbyggnaden i de delar av länet som idag inte har tillgång till bredband
  • att det ska finnas bra och gratis wifi i Regionens alla lokaler
  • att sjukhusbiblioteket utvecklar sitt digitala utbud i form av ljudböcker för alla
  • att patienter får hjälp att komma ut på nätet och låna laddare om de önskar.

Digitalisering och e-hälsa

Digitalisering är på snabb frammarsch i hela samhället, och Regionen måste hänga med. Det ska vara enkelt att ha kontakt med sin vårdcentral digitalt, det ska finnas enkel möjlighet att ha videosamtal med sin läkare när det är lämpligt istället för att behöva ta sig till sjukvården.

Digitala vårdmöten ska vara en integrerad del av vårdens verksamheter, snarare än fristående tjänster. Detta för att ge bästa förutsättningar för samlad medicinsk information och en sammanhållen vård både över tid och när flera professioner är berörda.

Användandet av digitala tjänster och verktyg innebär stora möjligheter för att vårdpersonal ska kunna ägna mer tid åt patienter och anpassa vården till varje patients behov. Det lägger också en grund för att kunna erbjuda mer vård nära, där t.ex. hemsjukvård, primärvård eller mobila team kan möta patienten hemma eller på vårdcentralen med ytterligare medicinskt stöd på distans. Att ta vara på digitaliseringens möjligheter är en förutsättning för att vi ska klara de utmaningar vården står inför med ökande behov av vård i en åldrande befolkning, men även för att öka såväl patientinflytande som patientsäkerhet.

Det kan vara väldigt svårt att veta var och när man ska söka vård, därför behöver 1177 stärkas och ges utökad kompetens och tekniska möjligheter, exempelvis till videobedömningar och kontakt med läkare när det behövs.

VI VILL

  • förenkla tillgång till digitala vägar för patienter att kontakta sjukvårdsinstanser
  • att besök ska kunna genomföras via videosamtal om ett fysiskt besök inte behövs
  • förbättra kommunikation mellan olika journalsystem inom och mellan regioner, kommuner, tandvården och privata vårdgivare
    stärka 1177 med möjlighet till videosamtal och stöd av läkare.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter