Folkhälsa

Hälsa är mycket mer än bara sjukvård, och för att möjliggöra att människor ska må så bra som möjligt behöver hälsoperspektivet finnas med i alla politikområden. 

Vårt välbefinnande beror i hög utsträckning på vår omgivning, och kan påverkas avsevärt av vad vi prioriterar i samhället.

Grön politik är politik för hälsa. Utanför arbetslivet måste finnas tid att vara med de nära och kära – därför förespråkar vi kortare arbetstid. Det ska finnas lugna naturliga miljöer att vistas i, därför värnar vi strandskydd, naturområden och parker. Stad och landsbygd ska vara planerad för cyklister och gående för att uppmuntra rörelse, och byggas för att vara tillgängliga för de med funktionsvariationer. Sociala sammanhang och gemenskap är viktigt, vilket civilsamhälle, kultur och kreativa näringar som vi satsar på ger. Skolans syfte är att ge barn och unga verktyg att leva på ett hälsosamt och hållbart sätt.  Det är därför viktigt att politiken har ett helhetsperspektiv och ett gott samarbete mellan kommun, region och länsstyrelse.

Utöver den gröna politiken måste dock Regionen ta ett helhetsansvar för att hälsa aktivt ska knytas in i alla politiska beslut. WHO förespråkar en princip som kallas Health in all policies – att folkhälsa ska genomsyra all politik. Bra verktyg för att stödja detta är medverkan i nätverk, som HFS-nätverket eller Healthy cities.

Regionen har i dagsläget målet en välmående befolkning som en del av det regionala utvecklingsprogrammet, vilket vi ser positivt på och vill stärka. Vi vill stärka samarbetet med kommunerna och arbetsmarknaden för att utveckla en hälsosam region genom att vidareutveckla arbetet med att främja hälsa, inte bara behandla sjukdom.

Ohälsan är större hos kvinnor, och det är fortfarande skillnad i bemötande, utredning och behandling mellan män och kvinnor. Arbetet för en jämställd hälso- och sjukvård behöver stärkas, bl.a. genom tydligare mål för enheten för folkhälsa.

VI VILL

  • stärka arbetet med hälsa som fråga för hela samhället, inte bara hälso- och sjukvården
  • att regionen deltar i nätverk för hälsofrämjande arbete
  • avsätta medel för att i samverkan med länets kommuner stärka ungas hälsa
  • jobba strategiskt för en jämställd hälsa genom uppdaterade mål för enheten för folkhälsa.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter