Forskning och utveckling

Inom Regionen ska det finnas möjlighet till forskning, innovation och entreprenörskap och möjlighet att ta tillvara på ny kunskap och omsätta den i praktik.

Region Västmanland ska delta aktivt i innovationsupphandlingar som syftar till att få fram nya produkter och tjänster genom samordnade inköp. Regionen ska ha ett gott formaliserat samarbete med högskolor/universitet, i synnerhet med Mälardalens Universitet.

Tyvärr är kvinnorelaterade sjukdomar och kvinnors hälsa fortfarande ett eftersatt forskningsområde. Forskning kopplat till exempelvis graviditet, förlossning och klimakteriet behöver få större utrymme och genomslag inom sjukvården.

Ett annat forskningsområde som är av stor vikt att fokusera på är äldres fysiska och psykiska hälsa. En åldrande befolkning kräver att vi fokuserar och ökar vår kunskap om hur åldrandet kopplas till sjukdom och hälsobesvär. Tvärvetenskaplig forskning om hjälpmedel och förebyggande friskvård är avgörande för att möta de behov för ett gott liv som äldre i ett välfärdssamhälle har rätt till.

En relativt ny forskning som är på frammarsch är hur vistelser i naturen kan främja hälsan både i förebyggande och rehabiliterande syfte. Här behöver forskningen kring detta få goda möjligheter att ta fart och forskningsresultaten behöver komma sjukvården till del och användas för att på så sätt lindra, bota och förebygga hälsobesvär och sjukdomar. Ytterligare ett nytt och viktigt område där det saknas forskning är kring både möjligheter och utmaningar med digitala spel.

Det finns flera forskningsstudier som visar att kulturupplevelser kan bidra till bättre hälsa och snabbare tillfrisknande. Inte minst WHO lyfter fram detta i en rapport från 2019. Vi vill utveckla och ta till vara den kunskapen. Därför vill vi liknande Stockholms läns landsting utöka enheten för folkhälsas uppdrag för att fungera som en brygga mellan forskning, vård och omsorg och kulturlivet.

Vi vet idag att miljögifter, trafik och buller påverkar vår hälsa negativt. Luftföroreningar, och kemikalier orsakar både sjukdomar och dödlighet i stor utsträckning. Trots att vi vet detta får det inte i tillräcklig utsträckning genomslag för hur vi prioriterar och bygger vårt samhälle. Därför behövs fortsatt forskning på dessa områden där resultaten kan användas som en hjälp för politiken att fatta rätt och nödvändiga beslut.

VI VILL 

 • ge enheten för folkhälsa utökade resurser för att utreda hur kultur kan integreras i folkhälsoarbetet
 • se ökat fokus på forskning om bland annat
  • kvinnorelaterade sjukdomar och hälsobesvär
  • äldres fysiska och psykiska hälsa
  • naturens och kulturens påverkan på hälsa och rehabilitering
  • kopplingen mellan miljö, trafik och hälsa
  • datorspel, spelande och spelifiering.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter