Jämställdhet och mångfald

Världen och vården är idag varken jämställd eller jämlik. 

Personer som tillhör en minoritetsgrupp eller någon av diskrimineringsgrunderna har ökad risk för ohälsa såväl psykisk som fysisk. Medellivslängden skiljer sig markant mellan olika bostadsområden.

Bemötandet och synliggörandet av de strukturella mönster som finns är A och O för att förändra detta. Det kan bara göras genom att på ett strategiskt och intersektionellt sätt, inom alla Regionens områden, ständigt belysa, bevaka och öka kunskapen hos alla medarbetare. Det behövs en strategi för hur Regionen kan bli en mer öppen, inkluderade organisation fri från sexism och diskriminering.

Alla som arbetar inom Regionen möter människor, både inom sin profession men även som medarbetare. Hur vi bemöter och behandlar varandra i vardagen är den kanske viktigaste frågan av alla för att uppnå ett inkluderande, jämlikt samhälle.

Det offentliga rummet, såväl det fysiska som det digitala, ska synliggöra och spegla den mångfald som finns i vårt samhälle. Det betyder att vi ska lyfta fram och bejaka olikheter och samtidigt se till att våra offentliga rum upplevs som trygga, inbjudande och inkluderande ur ett mångfaldsperspektiv.

VI VILL

 • årligen redovisa könsuppdelad statistik som synliggör hur köerna och tillgången till vården och resurserna fördelas och arbeta med jämställdhetsintegrerad budget i alla Regionens verksamheter
 • stödja forskning kring könsrelaterade skillnader i vårdbehov och erbjuden vård, inklusive icke-binära och transpersoner
 • stödja initiativ för att arbeta förebyggande med hälsofrågor i utsatta grupper och områden
 • införa systematiska enkätundersökningar som mäter hälsa och välbefinnande hos asylsökande och nyanlända barn och vuxna
 • genomföra en särskild utbildningssatsning i bemötandefrågor ur genus-, HBTQI+, funktions- och mångfaldsperspektiv för all personal
 • starta ett traineeprogram för interna chefsrekryteringar med särskilt fokus att nå underrepresenterade grupper för att öka mångfalden inom chefsposterna
 • stärka chefers arbete med att lyfta frågor i medarbetarsamtal och på arbetslagsmöten om strukturell rasism, sexism, könsroller, HBTQI+frågor, funktionsnedsättningar med mera
 • utbilda all personal som möter vårdtagare att kunna
 • uppmärksamma tecken som visar på att en person är utsatt för övergrepp, utnyttjande, våld eller hot i sin vardag och hur man ska agera i sådana situationer
 • att material som Regionen ger ut ska vara anpassat ur ett mångfalds- och genusperspektiv, särskilt med fokus på bildval
 • att information om Regionens verksamheter ska finnas tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, på lätt svenska, på våra minoritetsspråk och de vanligaste invandrarspråken. Tillgången till god tolkhjälp ska säkerställas.
 • att öppenhet och kompetens i HBTQI+frågor ska synliggöras i receptioner genom material eller symboler för att öka besökares trygghet
 • att material om hur man kan få stöd om man utsätts för våld i nära relationer och hedersförtryck ska finnas i väntrum, receptioner och besökstoaletter där vårdtagare eller besökare vistas
 • att Centrum mot våld ska ges resurser att fortsätta sitt arbete och utveckla det förebyggande arbetet samt ökad informationsspridning
 • att ytor som Regionen ansvarar för t ex väntrum, receptioner, personalutrymmen, busshållplatser och bussar inte ska innehålla reklam eller andra budskap som kan uppfattas sexistiska, rasistiska eller funkofoba
 • ha återkommande uppföljning med könsstatistik på hur tilldelade stöd och bidrag till näringslivet, kultur- och idrottsföreningarna fördelas
 • genomföra informationsinsatser med utbildningsaktörer i syfte att få en mer jämställd rekrytering till yrken inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter