Klimat och energi

Vi står mitt i en brinnande klimatkris, nu kan vi inte peka på någon annan, någon annanstans eller någon annan tid. 

Miljöpartiet de gröna har antagit en omfattande klimatfärdplan, och en viktig del av det arbete som måste göras har Regionen starkt inflytande över. Regionen måste ta ansvar för en grön omställning, och ta kraftfulla beslut för att nå nettonollutsläpp så snart som möjligt. Tiden för långsiktiga mål är förbi, nu måste klimatkrisen tas på allvar med akuta insatser.

Det regionala utvecklingsansvaret ger Regionen mandat att aktivt verka för en klimatsmart region, för att samordna insatser mellan kommuner, näringsliv och civilsamhället. Regionen är även en viktig instans för att påverka andra myndigheter och regeringens beslut i området. Miljöpartiet kommer alltid vara en röst för ett mer hållbart och solidariskt samhälle, och för att klimat- och miljöhänsyn ska genomsyra alla beslut.

Minskad energiförbrukning och grön energi är viktiga delar i ett klimatneutralt samhälle. Regionen ska aktivt verka för en utbyggnad av vind- och solkraft. Alla verksamheter som finansieras av Regionen ska ha tydliga krav på sig att arbeta för en omställning till ett mer hållbart sätt att bedriva sin verksamhet. Regionens upphandlingsprocesser ska stärkas med tydligare krav på hållbara leverantörer och produkter.

Regionens verksamhet

Regionens egen verksamhet står för en betydande del av Västmanlands klimatutsläpp, och det är viktigt att regionen når nettonoll så snart som möjligt genom ett aktivt, systematiskt arbete för att sänka utsläppen. En viktig del för att nå detta är energieffektivisering av Region Västmanlands lokaler. Här kan Regionen både göra stora besparingar och minska sina klimatutsläpp.

Det ligger ingen motsättning i att bedriva god vård och att göra det på ett långsiktigt hållbart sätt. Att använda resurser klokt är tvärtom en del av vad god vård innebär. Klimatmedvetenhet innebär god hushållning av resurser, vilket också leder till minskade kostnader för Regionens verksamheter.

Hälso- och sjukvårdens beroende av engångsprodukter måste upphöra. De senaste 40 åren har flergångsprodukter bytts ut till engångsartiklar av sämre kvalitet. Detta gäller t.ex. förkläden, knivar, saxar, spatlar etc. Mycket av detta går att ställa om till flergångsartiklar som tvättas och steriliseras. Ett aktivt arbete ska sättas igång för att minska användningen av engångsartiklar i vården. Det som ändå måste slängas ska i högre utsträckning återvinnas.

Transporter står för en stor del av utsläppen i samhället. Regionen har redan aktivt jobbat för en mer hållbar bilflotta, men det finns mycket mer att göra. När möten inte kan hållas digitalt ska klimatsmarta transportslag väljas. Regionens verksamheter ska kunna tillhandahålla laddstolpar för anställdas och besökandes elbilar.

VI VILL

  • att Regionen åtar sig att nå nettonoll koldioxidutsläpp snarast, absolut senast 2035, och ha regelbundna uppföljningar och en tydlig klimatbudget
  • öka budgeten för strategiskt klimatarbete
  • göra en avsevärd satsning på energieffektivisering av Regionens byggnader
  • att Regionen bidrar till mer förnyelsebar energi, t ex genom fler solceller på taken till byggnader och/eller genom investeringar i vindkraft
  • klimatsmart värme och el till Region Västmanlands fastigheter
  • aktivt arbeta för att minska användning av engångsartiklar i hälso- och sjukvården
  • investera i laddstolpar för elbilar, initialt på Regionens större arbetsplatser
  • att Regionens fordonspark till 100% drivs av förnybara drivmedel.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter