Frihet och föränderlighet

Kultur, kreativitet och skapande är en grundläggande del av att vara människa, och den fria kulturen är en av demokratins viktigaste byggstenar. 

En grön kulturpolitik syftar både till att ge alla möjlighet att utforska och utveckla sin egen kreativa kraft, och göra kvalitativ kultur tillgänglig för alla och i hela länet. Vi vill särskilt värna barnens möjligheter att utöva och ta del av kultur oavsett var man bor eller familjens ekonomiska förutsättningar.

Kulturen står aldrig still. Den formas av människor tillsammans, i samspel med varandra och utifrån impulser från det som finns runt omkring. Gamla uttryck möter nya. Gamla och nya uttryck förenas och blir till ny kultur. Därför är kulturen aldrig färdigutvecklad. Den utvecklas hela tiden bortom gränser av nationer, åskådningar och generationer. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för kulturens utforskande kraft. I kulturpolitiken och den offentligt finansierade konsten ska det finnas en öppenhet för nya uttryck, kulturformer, bredd och mångfald. Politiken ska aldrig försöka styra kulturens innehåll eller form. Den fria konsten bryter ny mark och utmanar invanda mönster och föreställningar.

Kulturen har drabbats hårt av pandemin och kommer kräva en kraftfull och långsiktig återstart. Genom institutioner som länsmuséet, Västmanlands Teater, Västmanlandsmusiken och Tärna folkhögskola samt studieförbunden skapas en stark infrastruktur för kultur i länet. Dessa ska ha tillräckliga medel för att kunna fylla den viktiga rollen, i nära samarbete med kommunernas bibliotek och kulturskolor samt bygdegårdar och arrangörsföreningar. Miljöpartiet vill också komplettera med ett “spelens hus”, för att ge förutsättningar för en positiv utveckling och gemenskap inom den stora och växande spelkulturen i länet.

Det ska vara lätt att som fri kulturskapare eller kulturförening utanför institutionerna söka stöd och plattform för att kunna nå västmanlänningarna, och västmanlänningarna ska kunna nå kulturen, både digitalt och fysiskt.

Kultur kan också vara en viktig pusselbit för både folkhälsa och rehabilitering. Detta bör utforskas vidare, och inte minst kan sjukhusbiblioteken få en ny, utvecklad roll. Vi vill ge enheten för folkhälsa utökade resurser för att utreda hur kultur kan integreras i folkhälsoarbetet.

Idrott och friluftsliv

Idrott och friluftsliv har stor betydelse för vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Idrott har också en kraft att överbrygga olikheter och låta människor mötas på ett positivt vis. Idrottsföreningarna som folkrörelse fyller därtill en viktig uppgift som bärare av och utbildare i samarbete och demokratisk organisering. Regionen har en viktig uppgift i samverkan med kommuner och idrottsföreningar att bidra till rörelseglädje och en bättre folkhälsa. Genom samverkan mellan kommuner om exempelvis arenabyggen och evenemangsanpassad kollektivtrafik kan vi också både öka det totala tillgängliga utbudet och minska investeringskostnader.

För att säkerställa att resurser i form av både pengar, tid och lokaler fördelas på ett rättvist och jämställt vis bör en genomlysning av föreningsstöd göras. Krav på jämställdhet och demokratisk organisation ska vara en förutsättning för föreningsstöd till såväl idrotten som kulturföreningar. Det ska också vara möjligt att få stöd och ta del av samhällets infrastruktur för föreningar som utövar sporter som ännu inte blivit en del av riksidrottsförbundet.

Miljöpartiet värnar spontanidrott och friluftsliv. Det ska finnas goda möjligheter för västmanlänningarna att röra sig, leka och uppleva naturen.

VI VILL

  • stärka kulturens infrastruktur i länet genom institutionerna och samverkan med kommunerna samt bygdegårdar och andra mötesplatser
  • stötta samverkan mellan kommuner och arrangörer för att tillgängliggöra mer av länets utbud av kultur och idrott för fler
  • i samverkan med föreningsliv och näringsliv skapa ett “Spelens hus” i länet
  • öka möjligheterna för fria kulturaktörer att nå ut i länet
  • att det skall vara lätt att resa med kollektiva färdmedel till kultur- och idrottsaktiviteter och arenor i länet
  • att lokaler för evenemang ska välkomna alla funktionsvariationer
  • säkerställa att barn och unga i hela länet får del av de regionala kultursatsningarna
  • genomlysa föreningsbidrag och utbud ur ett jämställdhetsperspektiv
  • att Regionen samverkar med kommuner och civilsamhälle i hälsofrämjande insatser
  • att Regionen värnar och främjar natur- och friluftsliv i länet.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter